logo

Zájmena - úvodní hodina

I. - úvodní informace
Název:
Zájmena - úvodní hodina
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Lenka Záleská
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat, co žáci znají o zájmenech z nižších ročníků (druhy zájmen) [žáci umí vyjmenovat druhy zájmen a uvést příklady]
  • orientovat se v textu a rozpoznat v něm zájmena [žáci při samostatné práci najdou zájmena a určí jejich druh]
Jazykové cíle a ověření:
  • zopakovat anglická zájmena, která znají (osobní, přivlastňovací) [žáci umí vyjmenovat anglická zájmena, která znají z hodin anglického jazyka]
  • seznámení se s dalšími termíny [spojovačka následující hodinu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • samostatná práce s textem
Učební pomůcky:
učebnice
kartičky se zájmeny
lepící guma

Popis hodiny
Úvod
Běžné zahájení hodiny, pozdrav, zjištění absence, téma hodiny - vše i v anglickém jazyce.
Hlavní část
Učitel zopakuje s žáky to, co si pamatují z nižších ročníků, společně vyjmenují druhy zájmen. Dále učitel naváže na dosavadní znalosti angličtiny u žáků - zjistí, jaká zájmena znají. Napíše na tabuli druhy zájmen (česky i anglicky), rozdá žákům kartičky s českými i anglickými zájmeny a žáci je pomocí lepící gumy připevňují ke správnému názvu. Žáci se vzájemně kontrolují, konečnou kontrolu provede učitel.
Následuje samostatná práce žáků s textem, ve kterém vyhledávají zájmena a určují jejich druh. Po společné kontrole s učitelem žáci sami zhodnotí, jak toto učivo ovládají.
Učitel rozdá přehled anglických slovíček, která se dnes naučili, žáci si je vlepí do sešitu.
Závěr
Shrnutí získaných poznatků, společné přečtení a zopakování anglických slovíček.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zájmenapronouns ikona zvuk
Čti (přečti) text v učebnici.Read the text in the textbook. ikona zvuk
V předloženém textu podtrhni zájmena.Underline pronouns in the given text. ikona zvuk
zájmena neurčitáindefinite pronouns ikona zvuk
zájmeno osobní, zájmena osobnía personal pronoun, personal pronouns ikona zvuk
zájmeno přivlastňovací, zájmena přivlastňovacía possessive pronoun, possessive pronouns ikona zvuk
zájmena tázacíquestion words ikona zvuk
zájmena ukazovacídemonstrative pronoun ikona zvuk
zájmeno vztažné, zájmena vztažnáa relative pronoun, relative pronouns ikona zvuk
zájmena zápornánegative pronouns ikona zvuk