logo

Opakujeme tvarosloví III

I. - úvodní informace
Název:
Opakujeme tvarosloví III
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat slovesné kategorie [Žák u sloves určuje osobu, číslo, čas, způsob]
  • Zopakovat tvoření slovesných tvarů [Žák na základě zadaných slovesných kategorií vytvoří slovesný tvar]
Jazykové cíle a ověření:
  • Zopakovat již známá anglická slovesa, rozšířit slovní zásobu o nová slovesa [Žák přeloží z češtiny do angličtiny slovesa ]
  • Seznámit se s anglickou terminologií týkající se sloves [Žák se orientuje v anglické terminologii týkající se mluvnických významů sloves, správně je vysloví a ví , co znamenají (ústně)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Brainstorming
  • Společná práce - zopakování slovesných kategorií
  • Individuální práce - tvoření slovesných tvarů, překlad sloves do angličtiny
Učební pomůcky:
Učebnice, sešit, pracovní sešit, pracovní list, česko - anglické slovníky (alespoň do dvojice)

Popis hodiny
Úvod
Úvodní aktivity (pozdrav, kontrola absence, kontrola domácího úkolu)
Seznámení s obsahovým a jazykovým cílem hodiny
Hlavní část
Brainstorming - co víme o slovesech z předchozích ročníků
Slovesné kategorie (mluvnické významy sloves) - společná práce moderovaná učitelem
Stručný zápis zopakovaného
Prvky CLIL - vyučující na tabuli napíše české výrazy týkající se mluvnických významů sloves, vedle anglickou terminologii. Slova správně vysloví, poté požádá několik žáků, aby slova z tabule přečetli se správnou výslovností. Poté vyučující smaže české ekvivalenty a požádá opět jiné žáky o překlad uvedených slov. Nakonec vyučující list s terminologií vyvěsí na nástěnku ve třídě (viz příloha Slovesné kategorie), k terminologii se průběžně vrátí v jiné vyučovací hodině. Další možností je přílohu nakopírovat a dát žákům, aby si ji vlepili do sešitu.
Práce s pracovním listem (varianta A, B) - tvoření slovesných tvarů, překlad vypsaných sloves do AJ , práce se slovníkem
Závěr
Shrnutí poznatků o slovesech
Kontrola správnosti obou variant pracovního listu - společně ústně, žáci jsou střídavě vyvoláváni
Kontrola správnosti překladu sloves obou variant pracovního listu - učitel vysbírá, zkontroluje, k přeloženým slovesům se vrátí v úvodní části další vyučovací hodiny ČJ

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
časgrammatical tense ikona zvuk
infinitivthe infinitive ikona zvuk
Slovesa se časují.Verbs conjugate. ikona zvuk
číslo jednotnésingular ikona zvuk
číslo množnéplural ikona zvuk
sloveso, slovesaa verb, verbs ikona zvuk
3. osoba množného číslathe third person plural ikona zvuk
sloveso v určitém tvarua finite verb ikona zvuk
osoba (mluvnická kategorie)grammatical person ikona zvuk
slovesný způsob oznamovacíindicative mood ikona zvuk
slovesný způsob rozkazovacíimperative mood ikona zvuk
slovesný způsob podmiňovacíconditional mood ikona zvuk
Infinitiv je neurčitý slovesný tvar.Infinitive is an indefinite verb form. ikona zvuk