logo

Druhy adjektiv

I. - úvodní informace
Název:
Druhy adjektiv
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozeznat adjektiva tvrdá, měkká , přivlastňovací [Žák u náhodně zvoleného adjektiva určí jeho druh]
Jazykové cíle a ověření:
  • dokázat pojmenovat přídavná jména anglicky [žák pojmenuje anglicky přídavná jména]
  • pojmenovat u zvolené věci alespoň jednu jeho vlastnost anglicky [použije vhodné adjektivum v angličtině]
  • vybrané adjektivum přeložit do češtiny a určit jeho druh [žák přeloží zvolené adjektivum do češtiny a určí jeho druh]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce
  • práce ve dvojicích
  • brainstorming
Učební pomůcky:
- běžné (papír, tabule, psací potřeby)
- košík s předměty běžné denní potřeby, u nichž žák pojmenovává vlastnosti (např. barvy, velikost...)

Popis hodiny
Úvod
Seznámení žáků s obsahovými i jazykovými cíli
Vysvětlení hodiny s prvky metody CLIL
Kontrola domácího úkolu
Hlavní část
Druhy adjektiv - opakování učiva z předchozího ročníku metodou brainstormingu (poznatky zapisují žáci na tabuli)
Poznatky z brainstormingu - stručný zápis do sešitu
Pojmenování přídavných jmen anglicky - terminologie.
Společná práce - učitel vytahuje z košíku jednotlivé předměty denní potřeby a žáci pojmenují anglickým adjektivem některou z vlastností předmětu (malý, dlouhý, kulatý, měkký, bílý...), pokud žáci nevědí, pojmenuje vlastnost učitel sám.
Učitel vždy zapíše anglické přídavné jméno na tabuli.
Práce ve dvojicích - rozstříhaná česká přídavná jména rozdělují do tří sloupců - na tvrdá, měkká a přivlastňovací
Samostatná práce - žák si vybere z košíku na katedře jeden předmět a pokusí se pojmenovat jednu či více vlastností anglicky
Práce ve dvojicích - žáci pojmenují druhému ve dvojici vlastnost předmětu anglicky, společně mohou doplnit další vlastnost
Práce ve dvojici - společně pojmenované vlastnosti obou předmětů přeloží do češtiny, napíší na papír a určí druh přídavného jména
Závěr
Ověření jazykových cílů - žák představí předmět, který měl jeho spolužák, a pojmenuje nejméně dvě vlastnosti anglicky
Závěrečné shrnutí a zopakování učiva.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ostrý nůžsharp knife ikona zvuk
přídavné jméno, přídavná jménaan adjective, adjectives ikona zvuk
kulatýrounded ikona zvuk
Hoblík je těžký.The plane is heavy. ikona zvuk
Vyber jednu z vlastností.Choose one of the qualities. ikona zvuk
plastový sáčekplastic bag ikona zvuk
měkkýsoft ikona zvuk
malýsmall ikona zvuk
tvořit různá přídavná jménaform various adjectives ikona zvuk
bílý papírwhite paper ikona zvuk