logo

Komplexní jazykový rozbor a opakování pravopisu

I. - úvodní informace
Název:
Komplexní jazykový rozbor a opakování pravopisu
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • znalost pravidel pravopisu [žák dodržuje pravidla českého pravopisu]
  • provedení komplexního jazykového rozboru [žák zodpoví otázky při komplexním jazykovém rozboru]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení nebo připomenutí vybraných slov týkajících se učiva [na začátku příští hodiny žák uvede anglické ekvivalenty českých slov]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s textem
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice Fraus
sešit

Popis hodiny
Úvod
- pozdrav, zápis do třídní knihy, absence
- uvedení a zápis vybraných anglických výrazů do sešitu (systém poznámky pod čarou), na základě těchto slov žáci vyvozují náplň hodiny
Hlavní část
- opakování pravopisu - krátký diktát (doporučujeme vybrat jedno z pravopisných cvičení v příručce pro učitele k učebnici Fraus - libovolný ročník)
- komplexní jazykový rozbor - dle úrovně žáků a vlastního cíle vyučující vybírá úkoly z nabídky v příloze (práci lze připravit předem a žákům materiály rozdat a nechat je pracovat samostatně, nebo vstupní text napsat na tabuli a společně plnit jednotlivé úkoly), doporučujeme vybrat úkoly ze všech vrstev jazyka (zvuková stránka, tvarosloví, slovo a slovotvorba, syntax, stylistika)
- během hodiny jsou žákům připomínány anglické ekvivalenty českých slov, popř. žáci jsou tázáni, jak zní anglický ekvivalent českého výrazu
Závěr
- zhodnocení práce - nejčastější chyby, úroveň zvládnutí učiva, aktivita žáků
- zadání úkolu - vybereme z nabídky v příloze další úkoly k textu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pravopisspelling ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
větasentence ikona zvuk
opravacorrection ikona zvuk
větný člensentence element ikona zvuk