logo

Pravopis - příkazy

I. - úvodní informace
Název:
Pravopis - příkazy
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • osvojení pravidel pravopisu [žák správně používá pravidla pravopisu]
Jazykové cíle a ověření:
  • porozumění pokynům v anglickém jazyce [žák správně reaguje na použité anglické věty]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • samostatná práce s učebnicí
  • samostatná práce s pracovním sešitem
Učební pomůcky:
učebnice Fraus 7
pracovní sešit Fraus 7

Popis hodiny
Úvod
- zjištění absence, zápis do TK, seznámení s náplní hodiny
- kontrola domácího úkolu
- opakování anglických pojmů - žáci přeloží vybrané pojmy z anglického jazyka do českého (viz příloha)
Hlavní část
- práce s učebnicí - společná práce, cvičení jsou vypracována ústně, na závěr rozebereme, kde žáci dělali nejčastěji chyby a jak se jim příště vyhnout
- samostatná práce s pracovním sešitem - žáci samostatně vypracují cvičení v pracovním sešitě
- kontrola samostatné práce - žáci si opravují případné chyby, dobré výkony lze ohodnotit známkou za práci v hodině
- během hodiny jsou však průběžně používány příkazy v anglickém jazyce, které obsahují anglické výrazy, které zazněly v minulé hodině.
Závěr
- zadání domácího úkolu, upozornění na písemnou práci, rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zavřete učebnice!Close your textbooks! ikona zvuk
Otevřete učebnice na straně...Open your textbooks at page... ikona zvuk
Dávej pozor!Pay attention! ikona zvuk
Připravte si domácí úkoly.Prepare your homework. ikona zvuk
Máte všichni domácí úkol?Do you all have your homework? ikona zvuk
Přečtěte si zadání cvičení 1 na straně 18.Read the instructions to the exercise 1 on page 18. ikona zvuk
Zkontrolujeme si společně domácí úkol.We will check the homework together. ikona zvuk
Otevřete si pracovní sešity.Open your workbooks. ikona zvuk
Zavřete si pracovní sešit.Close your workbooks. ikona zvuk