logo

Zájmena

I. - úvodní informace
Název:
Zájmena
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat, co jsou to zájmena [žák vysvětlí, co jsou to zájmena]
  • zopakovat druhy přídavných jmen [žák roztřídí zájmena podle jednotlivých druhů]
  • zopakovat druhy zájmen [žák pozná druh zájmena]
Jazykové cíle a ověření:
  • procvičit anglické výrazy pro některá zájmena [žák přeloží anglická zájmena do českého jazyka]
  • uvědomění rozdílnosti jazyků (skloňování, trojrodost, tvary ty x vy) [žák při překladu uvede odlišnosti mezi anglickými a českými zájmeny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka- opakování základních pojmů
  • samostatná práce
  • práce ve dvojicích
Učební pomůcky:
učebnice - např. Fraus 6,9
tabulka se zájmeny v anglickém jazyce

Popis hodiny
Úvod
- zjištění absence,seznámení s náplní hodiny
- písemná práce - opakování učiva minulých hodin (přídavná jména)
Hlavní část
- opakování základních údajů o zájmenech - učitel klade otázky, žáci odpovídají
- práce s tabulkou s anglickými zájmeny
1)žáci při samostatné práci přeloží a doplní druh zájmena
2)v druhé fázi se spojí do dvojic, ve kterých si zkontrolují obsah tabulky, popř. doplní chybějící údaje
3)ve třetí fázi společná kontrola pod vedením vyučující, žáci čtou jednotlivá zájmena anglicky a uvádí správné odpovědi
4)následují otázky týkající se rozdílnosti obou jazyků v oblasti zájmen
- samostatná práce s učebnicí - procvičování učiva + společná kontrola
Závěr
- shrnutí učiva
- zadání domácího úkolu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zájmenapronouns ikona zvuk
me ikona zvuk
kdowho ikona zvuk
cowhat ikona zvuk
V předloženém textu podtrhni zájmena.Underline pronouns in the given text. ikona zvuk
překlad, překladya translation, translations ikona zvuk
vyplnitfill in ikona zvuk
osobní zájmenapersonal pronouns ikona zvuk