logo

Spojovací výrazy

I. - úvodní informace
Název:
Spojovací výrazy
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • - rozlišování slovních druhů [- žák rozliší slovnědruhovou platnost spojovacích výrazů]
  • - interpunkce ve větě a souvětí [- žák správně doplní interpunkci do věty]
  • - rozlišení podřadicích a souřadicích spoj. výrazů [- žák rozliší, zda jde o spoj. výraz podřadicí či souřadicí]
Jazykové cíle a ověření:
  • - překlad 10 spojovacích výrazů [- žák přeloží spojovací výrazy z aj do čj]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice
pracovní sešit
tabulka se spojovacími výrazy v aj

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- opakování - žáci dostanou tabulku, v níž je uvedeno 10 spojovacích výrazů v angličtině, žáci je mají za úkol přeložit a určit slovní druh přeložených výrazů
Hlavní část
- prohloubení pravidel o psaní interpunkce ve větě i souvětí + procvičování
- zároveň opakování skladby - u vybraných souvětí provádíme rozbor souvětí pomocí grafu
Závěr
- zadání domácího úkolu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Určete slovní druhy.Identify parts of speech. ikona zvuk
zájmenapronouns ikona zvuk
příslovceadverb ikona zvuk
spojka, spojkya conjunction, conjunctions ikona zvuk
kdywhen ikona zvuk
zájmeno vztažné, zájmena vztažnáa relative pronoun, relative pronouns ikona zvuk
Řekni: Který?Say: Which? ikona zvuk
vztažná příslovcerelative adverbs ikona zvuk
Přeložte text.Translate the text. ikona zvuk