logo

Slovní druhy

I. - úvodní informace
Název:
Slovní druhy
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žák zná slovní druhy [žák vyjmenuje slovní druhy]
  • žák dokáže přiřadit jednotlivá slova ke slovním druhům [žák správně určí slovní druhy]
Jazykové cíle a ověření:
  • žák zná anglické výrazy pro slovní druhy [žák doplní tabulku slovních druhů o anglické ekvivalenty]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
dvojjazyčná tabulka se slovními druhy

Popis hodiny
Úvod
Běžný začátek hodiny. Na tabuli napíše učitel téma hodiny česky i anglicky - slovní druhy/parts of speech.
Hlavní část
V rámci opakování píšeme jednotlivé slovní druhy na tabuli. Vyučující k českým výrazům doplňuje anglické ekvivalenty a zároveň je vysloví. Pokud výraz zná někdo z žáků, doplní ho žák.
Následuje procvičování učiva v českém jazyce - žáci pracují s učebnicí, pracovním sešitem, sešitem:
1) žáci určují slovní druhy ve vybraném cvičení (poslední dvě či tři věty je vhodné zadat jako domácí úkol) - samostatná práce po které následuje společná kontrola
2) učitel napíše na tabuli slova (např. jí, kolem, Petrovi, má, zdraví) a vyzve žáky, aby na ně vymysleli věty, ve kterých by jedno a totéž slovo bylo různým slovním druhem. Starší žáci zvládnou pracovat sami, u mladších žáků pracuje celá třída společně. Věty se píší na tabuli a zároveň do sešitu.
3) učitel napíše na tabuli schéma, podle kterého mají žáci vymyslet větu - schéma je vytvořeno pomocí číslic, které označují pořadí jednotlivých slovních druhů ve větě. Pokud chce vyučující věnovat více prostoru procvičení anglických slovíček, může na tabuli napsat schéma v podobě anglických výrazů pro jednotlivé slovní druhy.
3) učitel napíše žákům
Závěr
Na závěr žáci dostanou tabulku slovních druhů (nebo si ji vytvoří sami) a pokusí se doplnit anglické ekvivalenty. Pokud neznají všechna slovíčka sami, hledají ve třídě někoho, kdo by jim slovíčko poradil. Na závěr společně zkontrolujeme. V úplném závěru zadáme domácí úkol - nejlépe poslední dvě či tři věty z prvního cvičení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
citoslovcean interjection, interjections ikona zvuk
přídavné jméno, přídavná jménaan adjective, adjectives ikona zvuk
zájmenapronouns ikona zvuk
číslovkynumerals ikona zvuk
sloveso, slovesaa verb, verbs ikona zvuk
příslovceadverb ikona zvuk
předložka, předložkya preposition, prepositions ikona zvuk
spojka, spojkya conjunction, conjunctions ikona zvuk
Zopakujeme si slovní druhy.Let's revise parts of speech. ikona zvuk
podstatné jméno, podstatná jménaa noun, nouns ikona zvuk