logo

Kytice

I. - úvodní informace
Název:
Kytice
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zadadit tvorbu K. J. Erbena do období romantismu [uvede shodné znaky romantismu a tvorby K. J. Erbena]
  • seznámit žáky s tvorbou K. J. Erbena [popovídá o tvorbě K. J. Erbena]
  • seznámit žáky s aktualizací tvorby K. J. Erbena [žák okomentuje komiksové zpracování Kytice]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozšířit slovní zásobu o literárněvědné pojmy i běžná slova [žák zopakuje vybrané anglické pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • práce s komiksem
  • diskuse
Učební pomůcky:
K. J. Erben - Kytice (libovolné vydání)
K. J. Erben - Kytice (nakladatelství Garamond, Praha 2006)

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, téma hodiny)
Hlavní část
- učitel se ptá žáků, co vše již o této sbírce balad a o jejím autorovi ví
- učitel napíše na tabuli stylem poznámky pod čarou (žáci mají dole v sešitě vyčleněný prostor na anglická slovíčka) jednotlivé pojmy, které souvisí s tématem této hodiny - tentokrát učitel slova píše česky a zkouší, jestli žáci znají anglický ekvivalent, vše zapíšeme a ptáme se žáků (pokud podobný pojem ještě v hodině nezazněl) proč ho tady máme uveden
- následuje krátký výklad učitele o K. J. Erbenovi, nejdůležitější informace si žáci zapíší do sešitu
- většina žáků zná filmové zpracování Kytice - učitel se ptá, čím je toto zpracování zvláštní, jak na ně působilo
- učitel nabídne žákům ještě další aktualizaci tohoto dílo - komiksové zpracování, na kterém mnoho různých výtvarníků (společně si knihu prohlédnou), následuje diskuse o tom, jak výtvarníci s předlohou pracovali, co pozměnili apod.
Závěr
- na závěr se žáci pokusí sepsat všechny básně obsažené ve sbírce Kytice - učitel je píše na tabuli, žáci si je píší pod sebe do sešitu
- následuje zadání domácího úkolu - žáci mají přeložit alespoň polovinu z uvedených názvů básní (bylo by vhodné, aby učitel před hodinou, ve které bude úkol kontrolovat, konzultoval překlad názvů jednotlivých balad s vyučující/m anglického jazyka)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mýtusmyth ikona zvuk
romantismusRomanticism ikona zvuk
filmová verzea film version ikona zvuk
nadpřirozené bytostisupernatural beings ikona zvuk
báseňpoem ikona zvuk
trestpunishment ikona zvuk
ilustraceillustration ikona zvuk
báseň lyrickoepickályrical epic poem ikona zvuk
vinaguilt ikona zvuk
baladaballad ikona zvuk
komikscomic strip ikona zvuk