Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovaích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Ve spolupráci s partnerskými školami bude vytipována vhodná slovní zásoba ve vzdělávacích okruzích, bude přeložena do jazyka anglického, opatřena metodickými doporučeními, pilotně vyzkoušena a evaluována na partnerských školách. Zkušenosti z projektu a ukázky vzorových hodin včetně metodiky posílení angličtiny touto metodou budou v poslední fázi projektu diseminovány na školy formou informací o projektu a metodických seminářů pro zájemce.

Koncepce celoživotního učení obsažená ve strategických dokumentech k rozvoji vzdělávání a vzdělávací soustavy v naší republice má v centru pozornosti učícího se jedince a jeho potřeby. Rámcové vzdělávací programy škol se zaměřují na rozvíjení základních klíčových kompetencí, přičemž nedostatečná znalost komunikativní kompetence v cizích jazycích je všeobecně známa. Má-li učitel dle strategických směrů a cílů EU co nejlépe využívat existující zdroje, má-li rozvíjet dovednosti své i svých žáků pro znalostní společnost, má-li se on i jeho žáci otevřít světu, má-li umět komunikovat v cizích jazycích, zvyšovat mobilitu a výměny mezi školami a tím posilovat evropskou spolupráci, pak musí být on a jeho prostřednictvím žák na tyto požadavky připraven. Zařazení prvků angličtiny (CLIL) do výuky napříč předměty je proto velmi potřebné.Projekt není možno financovat jinak než z ESF, je finančně a rozsahově náročný, inovativním řešením a dopadem pokrývá celou republiku. Projekt obsahem, formou spolupráce účastníků prostřednictvím LMS Moodle a on-line výstupy, které budou zpřístupněny veřejnosti, přispívá ke zvýšení dovedností v oblasti cizojazyčné gramotnosti a současně podporuje i rozvoj počítačových kompetencí. Práce bude realizována s partnery proto, že vhodnou slovní zásobu musí sestavit a ověřit učitelé - uživatelé.Projekt vychází z dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy, Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání v České republice z roku 2002, Rozvojový program ve vzdělávání k zajištění kurikulární reformy v učebních plánech ZŠ, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky z roku 2005, projekt Brána jazyků, projekt Národní plán výuky cizích jazyků a další.Projekt je v souladu se Státní informační politikou ve vzdělávání. Kromě nesporného jazykového přínosu pro cílovou skupinu učitelů uskutečňuje v praxi rovněž závěry Evropských koncilů v Lisabonu, Barceloně a Stockholmu, které podporují e-learning jako nástroj vzdělávání.

V poslední fázi projektu budou všechny vytvořené materiály zpřístupněny pedagogické veřejnosti v naší republice v digitální knihovně http://eldum.phil.muni.cz/. Učitelům bude nabídnuta možnost proškolení k práci CLIL na seminářích DVU, informace bude předána pedagogům i na závěrečné konferenci. O metodice a různých způsobech využívání materiálů v netutorované podobě budou učitelé informováni prostřednictvím webového portálu Pedagogické fakulty MU.

DALŠÍ ZDROJE
INFORMACE O PROJEKTU PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU
Pracovní prostředí projektu CLIL (Autorizovaný přístup) VÝSTUPY PROJEKTU
FOTODOKUMENTACE SEMINÁŘE A KONFERENCE (informace o seminářích a konferencích, přihlášky)
Kontaktní osoba: PhDr. Jitka Kazelleová, tel.: 549 49 4635 POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ DO DIGITÁLNÍ KNIHOVNY ELDUM