Vystavování informací v prostředí počítačové sítě Masarykovy univerzity

směrnice č.5/98

 

 

A. Předmět úpravy

 1. Předmětem směrnice je úprava práv a povinností zaměstnanců, studentů a organizačních složek Masarykovy univerzity (dále jen MU) při tvorbě, vystavování a rušení WWW-stránek na výpočetní technice provozované MU a připojené k počítačové síti MU.
 2. Tato směrnice vychází z pravidel stanovených pro provoz počítačové sítě Masarykovy univerzity s tím, že doplňuje a rozpracovává některá jejich ustanovení.

 

 

B. Typy WWW-stránek

Na MU jsou provozovány WWW-stránky v zásadě dvojího druhu:

 1. WWW-stránky zaměstnanců a studentů MU související s jejich akademickým a/nebo studijním působením na MU - akademické WWW-stránky,
 2. WWW-stránky, oficiálně presentované Masarykovou univerzitou nebo její organizační součástí - institucionální WWW-stránky.

Podle způsobu zpřístupnění rozeznáváme tři typy WWW-stránek:

 1. obecně přístupné každému uživateli sítě Internet - veřejné WWW stránky,
 2. přístupné uživatelům počítačové sítě MU - interní WWW-stránky,
 3. přístupné na základě autentifikace žadatele o informaci (zpravidla zadáním hesla) - autentikované WWW-stránky.

 

 

C. Zveřejňování informací

Akademické WWW stránky může zveřejňovat každý zaměstnanec nebo student MU, který se kvalifikuje jako řádný uživatel počítačové sítě MU.

Institucionální WWW stránky mohou zveřejňovat pouze správci WWW-serverů na fakultách, celouniverzitních pracovištích a rektorátě MU a další osoby k tomu zmocněné rektorem, děkanem příslušné fakulty či ředitelem nebo vedoucím celouniverzitního pracoviště.

 

D. Obsah zveřejňovaných informací

 1.    WWW-stránky na MU mohou obsahovat:
  1. informace vycházející z poslání, úkolů a činnosti MU,
  2. informace pracovníků a studentů MU slučitelné s jejich akademickým působením na MU,
  3. ostatní informace pouze na základě předchozího souhlasu osob uvedených v části G, odstavce  1. a  2.
 2.    WWW-stránky na MU nesmí obsahovat:
  1. informace komerčního charakteru,
  2. informace vulgárního a sexuálně expresivního charakteru,
  3. rasovou, náboženskou, politickou a ideologickou propagandu.
  4. Současně tyto stránky nesmí umožnit neoprávněným osobám využívání počítačové sítě MU či neautorizovaný přístup k dalším informačním zdrojům.
 3. Za obsah zveřejňovaných informací akademických WWW-stránek v plném rozsahu odpovídají autoři WWW-stránek.
 4.    Za obsah institucionálních WWW-stránek odpovídají určené osoby. Není-li tato osoba explicitně určena, odpovídají za obsah institucionálních stránek MU rektor, fakult děkani a celouniverzitních pracovišť jejich ředitelé či vedoucí.
 5.    Získá-li osoba uvedená v bodě D.4. nebo v bodě G.1. pochybnost, že zveřejněná WWW-stránka nebo jejich soubor nesplňuje podmínky uvedené v odst. 1 a  2 této části, musí být tyto stránky bez prodlení znepřístupněny, v případě nutnosti i odpojením příslušného WWW-serveru od počítačové sítě MU. Znepřístupnění provede odpovědný správce počítačové sítě MU na základě upozornění uvedených oprávněných osob.
 6.     K řešení sporných otázek je zřizována komise, která má nejméně tři členy. Stálými členy komise jsou její předseda, který je současně osoba pověřená výkladem těchto pravidel dle odstavce  1 části G, a zástupce právního útvaru MU. Třetím a případným dalším členem komise jsou zástupci pracoviště MU, k němuž přísluší autor zpochybněných stránek. Tyto zástupce jmenuje děkan příslušné fakulty nebo ředitel či vedoucí celouniverzitního pracoviště. Jednání komise se mohou zúčastnit i hosté pozvaní předsedou komise.

  Komise je usnášeníschopná při přítomnosti obou stálých členů a alespoň jednoho jmenovaného zástupce pracoviště. Komise přijímá rozhodnutí jednomyslně.

  Proti rozhodnutí komise je možno se odvolat k rektorovi MU.

 7. Autor stránek, zpochybněných dle odstavce  5. této části, má právo na projednání před komisí, uvedenou v odstavci  6 této části.

 

 

E. Institucionální informace

Na veřejných institucionálních WWW-stránkách MU jsou mimo jiné zpřístupněna plná znění:

 1. výročních zpráv MU a fakult za jednotlivé kalendářní roky (odpovídá rektor a děkani fakult),
 2. kalendářů akcí pořádaných MU a jejími součástmi (odpovídá prorektor pro mezinárodní vztahy a styk s veřejností a příslušní proděkani fakult),
 3. informací potřebných pro uchazeče o studium v přijímacím řízení na následující školní rok a o výsledcích tohoto přijímacího řízení (odpovídá prorektor pro pedagogickou činnost a příslušní proděkani fakult).

Na interních institucionálních WWW-stránkách MU jsou zpřístupněny zveřejnitelné části zápisů z jednání vědecké rady MU, kolegia rektora MU, vedení MU, širšího sekretariátu kvestora MU, vědeckých rad fakult, kolegií děkanů fakult a rovněž akademických senátů MU a fakult (odpovídají řídící těchto orgánů).

 

F. Vnitrouniverzitní právní normy

 1.     Zveřejnění právní normy (interní směrnice) vydané MU na příslušné interní WWW-stránce MU je stanoveným způsobem jejího publikování a z toho důvodu podmínkou její platnosti. Norma se stává platnou k datu takového zveřejnění. Účinnosti pak zmíněná norma nabývá, pokud v ní není uvedeno jinak, téhož data. Kopie v tištěné podobě je ukládána na právním útvaru RMU. (Odpovídá vydavatel normy)
 2. Analogicky platí odst.1 této části i pro právní normy platné v rámci jednotlivých fakult.

 

 

G. Závěrečná ustanovení

 1.     Výkladem této směrnice, zejména části  D, je pověřen ředitel Ústavu výpočetní techniky.
 2.     Kontrolu dodržování této směrnice vykonávají rektor, kvestor, děkani, ředitelé a vedoucí celouniverzitních pracovišť, vedoucí ÚSŘO.
 3. Každá fakulta má právo vydat vnitrofakultní nařízení, kterým zpřísní, konkretizuje či upřesní ustanovení této směrnice.
 4. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem zveřejnění.

Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. - rektor MU