•  
 
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ


Program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané tímto studiem umožní absolventům kvalifikovaný výkon učitelské profese. Jedná se o studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. 

  • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské odborné studium (Mgr., Ing. - včetně absolventů lingvistických nebo uměleckých oborů) v oborech, které odpovídají charakteru vzdělávacích nebo odborných předmětů ZŠ, ZUŠ, konzervatoří nebo SŠ, a to matematika, výtvarná výchova, geografie, český jazyk, anglický jazyk, biologie, dějepis, německý jazyk, hudební výchova, technická a informační výchova, francouzský jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví, ruský jazyk.
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 3 semestry
  • Cena: 7 000 Kč/1 semestr
  • Garant: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2018

    Informace ke stažení