•  
 
Studium pro asistenty pedagoga

Studium pro asistenty pedagoga

Základní informace:

 • Termín podání přihlášky pro semestr JARO 2018 je od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017.
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (e-přihláška). Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání a vše zašlou na Centrum CŽV PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny!
 • Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 450,- Kč. Úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU, odkaz na něj je přímo u e-přihlášky.
 • Přílohou k přihlášce je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů. Maximální kapacita programu je 45 účastníků. V případě většího počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. 
 • Program je ukončen absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce.

1. Asistent pedagoga

Informace ke stažení

Program je v souladu s § 20 odst. e) zákona č. 563/2004 a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014 Sb., novela zákona o pedagogických pracovnících.

Program nabízí odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga a je zakončen závěrečnou zkouškou z předmětů pedagogika, psychologie, z reflexe pedagogické praxe a z obhajoby závěrečné práce. Absolventi tohoto kurzu získají osvědčení o pedagogické způsobilosti, které je opravňuje k pedagogické činnosti související s oblastmi působení asistenta pedagoga. Asistent pedagoga může vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Asistent pedagoga může vykonávat přímou pedagogickou činnost v spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

 • Číslo akreditace: MSMT-1132/2015-1-131
 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení 
 • Cena programu: 6 700,- Kč/1 semestr
 • Délka: 1 semestr
 • Minimální počet účastníků: 15 
 • Maximální počet účastníků: 45
 • Termín podání přihlášek: do 31. prosince 2017