•  
 
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Základní informace:

 • Termín podání přihlášky je od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017.
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů.
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (e-přihláška). Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání, příp. i další požadované doklady, a vše zašlou na Centrum CŽV PdF MU, Poříčí 7, 603 000 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny!
 • Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 450,- Kč. Úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU, odkaz na něj je přímo u e-přihlášky.
 • V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Přílohou k průvodce e-přihlášky je úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), příp. i další požadované doklady. Bližší informace jsou uvedené u jednotlivých programů.
 • Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce. Absolventi programu obdrží osvědčení o absolvování programu, které bude přílohou k diplomu.

1. Studium pro výchovné poradce

Informace ke stažení

Program je určený: učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., kteří vykonávají (nebo by chtěli vykonávat)  funkci výchovného poradce ve škole. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie do výchovného poradenství.

Předpoklady: 
program je určen pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy jiných než učitelských oborů, kteří získali pedagogickou způsobilost na základě absolvování doplňkového pedagogického studia, s min. dvouletou pedagogickou praxí.

 • Číslo akreditace: MSMT-41919/2015-1-928
 • Požadavek k  e-přihlášce: ověřená kopie VŠ diplomu (ev. i doklad o ped. způsobilosti), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky) a potvrzení o pedagogické praxi
 • Délka: 4 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2017
 • Cena programu: 6 000,- Kč/1 semestr
 • Minimální počet účastníků: 15

2. Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané tímto studiem umožní absolventům kvalifikovaný výkon učitelské profese. Jedná se o studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd.

Předpoklady: program je určen pro absolventy magisterského studia (Mgr., Ing. - včetně absolventů lingvistických nebo uměleckých oborů) v oborech, které odpovídají charakteru vzdělávacích nebo odborných předmětů ZŠ, ZUŠ, konzervatoří nebo SŠ (matematika, výtvarná výchova, geografie, český jazyk, anglický jazyk, biologie, dějepis, německý jazyk, hudební výchova, technická a informační výchova, francouzský jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví, ruský jazyk).

 • Číslo akreditace: MSMT-32176/2016-1-950
 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Délka: 3 semestry
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2017
 • Cena programu: 7 000,- Kč/1 semestr