•  
 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Základní informace:

 • Termín podání přihlášky je od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017 (s výjimkou Aplikované behaviorální analýzy, kde je termín podání přihlášky od 1. 3. 2017 do 31. 7. 2017).
 • Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (e-přihláška). Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady o požadovaném vzdělání, příp. další požadované doklady, a vše zašlou na Centrum CŽV PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny!
 • Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 450,- Kč. Úhrada poplatku musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU, odkaz na něj je přímo u e-přihlášky.
 • Přílohou k přihlášce je úředně ověřená kopie příslušného dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení nebo VŠ diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement - pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky, aj.), příp. i další požadované doklady. Bližší informace jsou uvedeny u jednotlivých programů. 
 • Přijímací řízení je výběrové na základě zaslaných dokumentů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení, ev. ze státní závěrečné zkoušky, pokud se jedná o programy určené pro absolventy VŠ (netýká se programu Aplikovaná behaviorální analýza - viz informace uvedené u programu). 
 • Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce (netýká se programu Aplikovaná behaviorální analýza).

1. Osobnostně - sociální a dramatická výchova

Informace ke stažení

Program je v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium bezprostředně souvisí s pedagogickou profesí, tzn. je určeno především učitelům, sociálním pedagogům a pedagogům volného času. Cílem programu je zprostředkovat pedagogům sebepoznání a osobnostní růst s využitím dramatické výchovy pro celistvý rozvoj osobnosti a aplikovat získané dovednosti do prostředí jejich pedagogické praxe.
Studium je určeno především pedagogickým pracovníkům působícím v resortu MŠMT a neziskových organizacích zaměřených na výchovu a vzdělávání, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci o specializační studium osobnostně sociální a dramatické výchovy v teoretické i praktické rovině. Setkání budou probíhat po šesti týdnech, tzn. 4 víkendová setkání za semestr. Absolventi získají osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

 • Číslo akreditace: MSMT-1132/2015-1-131
 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • Cena programu: 8 000,- Kč/1 semestr
 • Délka: 3 semestry
 • Minimální počet účastníků: 8
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2017

2. Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Program je určen: pedagogickým pracovníkům - speciálním pedagogům a psychologům. Obsahově nabízí účastníkům základní disciplíny ve čtyřech tematických okruzích: 1. Psychologie, základy psychoterapie a arteterapie 2. Speciální výtvarná výchova 3. Speciální výchovné aktivity s mimovýtvarným zaměřením 4. Speciálně pedagogická praxe. Program je zaměřen na rozšíření znalostí a praktických dovedností v oborech spadajících do speciální výtvarné výchovy, speciální pedagogiky, psychologie a psychoterapie a také zejména do jednotlivých expresivně zaměřených uměleckých aktivit s pedagogickým a sociálně výchovným rozměrem. Cílem je vybavit účastníky potřebným množstvím teoretických znalostí i praktických zkušeností v těchto oblastech tak, aby mohli ve svých povoláních prostřednictvím metod expresivní arteterapie rozšířit své profesní kompetence zaměřené na výchovu a sociálně-pedagogickou práci. Výuka probíhá formou celodenních víkendových kurzů, 1x měsíčně v sobotu a neděli, vždy zaměřených na 2 - 3 vybraná témata. 

Předpoklady: program je určen pro absolventy magisterských studijních programů Speciální pedagogika a Psychologie.

 • Číslo akreditace: MSMT-7377/2017-1-424
 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Cena programu: 6 900,- Kč/1 semestr
 • Délka: 4 semestry
 • Minimální počet účastníků: 20
 • Maximální počet účastníků: 35
 • Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2017

3. Aplikovaná behaviorální analýza

Informace ke stažení

Program je akreditován mezinárodním výborem pro certifikaci behaviorálních analytiků - Behavior Analyst Certification Board (BACB) a MŠMT. Je zaměřen na osvojení si teoretických základů behaviorismu, behaviorální analýzy a aplikaci jejich principů v praxi. Svým obsahem pokrývá veškeré oblasti požadované BACB pro složení mezinárodní zkoušky k získání kvalifikace behaviorálního analytika a titulu Board Certified Behavior Analyst (BCBA). Pro získání certifikace BCBA je dále nezbytné vykonat praxi pod supervizí v rozsahu 1 500 hodin a složit certifikační zkoušku v AJ nebo některém z cizích jazyků nabízených BACB. Praxi a vykonání certifikační zkoušky si uchazeč o certifikaci zajišťuje samostatně. PdF MU nezajišťuje supervizi a praxi ani vykonání certifikační zkoušky u BACB. 

Na seminářích je nutná min. 80 % osobní účast. 

Program je určený pro absolventy magisterského studia pedagogických nebo psychologických oborů, příp. i stávající studenty. Je požadována znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2. Znalost anglického jazyka je nezbytná pro úspěšné absolvování programu a četbu odborné literatury v AJ. Část výuky bude vedena anglicky mluvícími lektory. Úroveň znalosti anglického jazyka je nutné doložit mezinárodně uznávanou zkouškou (např. TOEFL na úrovni 87, IELTS na úrovni 5, FCE s hodnocením A, B nebo C atp.) nebo Státní jazykovou zkouškou z anglického jazyka nebo Státní zkouškou ve studijních oborech zaměřených na anglický jazyk. Uchazeči, kteří nedoloží doklad o požadované úrovni znalosti anglického jazyka, musí vykonat v rámci přijímacího řízení zkoušku ověřující jejich úroveň jazykových kompetencí. 

Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. Zájemci, kteří nedoloží znalost anglického jazyka na min. úrovni B2, musí absolvovat dvoukolové přijímací řízení z důvodu ověření znalosti anglického jazyka. V prvním kole, které proběhne 21. 8. 2017, absolvují zkoušku z anglického jazyka. V druhém kole, které proběhne 28. 8. 2017, pak absolvují ústní pohovor.

 • Číslo akreditace: MSMT-25236/2016-1-749
 • Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu, příp. potvrzení o studiu, doklad o znalosti anglického jazyka na úrovni minimálně B2, životopis a motivační dopis v rozsahu jedné A4 stránky s odůvodněním, proč chce uchazeč studovat tento program, a popis zkušeností s využitím principů ABA, s prací s klienty s PAS či jiným neurovývojovým postižením
 • Cena programu: 10 000,- Kč/1 semestr
 • Délka: 4 semestry
 • Maximální počet účastníků: 20
 • Termín podání přihlášek: do 31. července 2017