Workshop v rámci Metodologického semináře

Videostudie na pomezí kvalitativních a kvantitativních přístupů

 

Tomáš Janík, Petr Najvar

 

Abstrakt

Cílem workshopu je poskytnout přehled o různých výzkumných přístupech využívajících metodiku videostudie. Pozornost bude věnována tomu, zda se opírají spíše o kvalitativní či kvantitativní výzkumné postupy. V rámci semináře budou představeny konkrétní ukázky z výzkumu realizovaných v zahraničí i těch, které realizovali autoři workshopu se svými týmy. Workshop lze také využít jako příležitost ke konzultování vlastních výzkumných projektů stavějících na metodice videostudie.

 

Autor

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Je absolventem oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě MU, oboru pedagogika na univerzitě v Derby (UK) a doktorského studia pedagogiky na PdF MU. V roce 2008 se habilitoval v oboru pedagogika na PdF MU, kde vede Institut výzkumu školního vzdělávání (dříve Centrum pedagogického výzkumu). Od roku 2009 souběžně působí ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Je vedoucím redaktorem časopisu Pedagogická orientace a členem redakčních rad časopisů Orbis scholae a Journal of Pedagogy. Působí ve výboru České asociace pedagogického výzkumu a České pedagogické společnosti, je členem Österreichische Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen. Výzkumně se zaměřuje na problematiku učitelské přípravy a profesionalizace (pedeutologie), kurikula a jeho proměn (kurikulární studia) a školního vyučování a učení (transdisciplinární didaktika). Metodologicky se profiluje v oblasti výzkumu založeného na analýze videozáznamu. Publikace, jejichž je autorem, lze nalézt na jeho webových stránkách.

 

Autorka

Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Je absolventem doktorského studijního programu pedagogika na téže fakultě. Působí v Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Odborně se zaměřuje na problematiku rané výuky cizích jazyků a na problematiku výzkumu realizovaného kurikula (výuky). Jeho publikace lze nalézt na univerzitních stránkách.

 

Aktualizováno (Pondělí, 04 Červenec 2011 19:06)