Anotace plenárních vystoupení

Edukace založená na důkazech a prostor pro smíšenou metodologii (plenární referát 1)

Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Přehledový referát má pět částí. V první přibližuje zrod nového směru, inspirovaného obdobným snažením v medicíně. Jde o edukaci založenou na důkazech (evidence-based education). Referát naznačuje její možné podoby, rozdílnou důkazní sílu  použitých metod i změny, které může vnést do inovací výuky. Druhá část referátu popisuje fungování  edukace založené a důkazech, tj. a) shromažďování, zpracovávání a uchovávání existujících důkazů, b) systematické zprostředkování existujících důkazů zájemcům, c) využívání existujících důkazů v praxi, d) kultivování odborné veřejnosti. Třetí část charakterizuje možné metodologické přístupy a konkrétní metody, které se využívají k získání důkazů a připomíná jejich výhody a nevýhody. Čtvrtá část referátu se soustřeďuje výhradně na smíšenou metodologii a ukazuje, že ani ona není homogenním celkem. V páté části přehledového referátu jsou představeny vybrané pokusy o použití smíšené metodologie v edukaci založené na důkazech. Patří k nim: přístup označovaný jako ETMMD - Extended Term Mixed Metod Design (Chatterrjiová (2004),  použití tzv. kritického realistického přístupu (Maxwell, 2004 a, 2004b) a  propojení smíšených metod a znáhodněného kontrolovaného experimentu (Spillane, 2010). Referát shrne silné a slabé stránky smíšené metodologie používané v edukaci založené na důkazech.

 

Dead ends, inconsistencies, and superficialities in mixed methods research (plenární referát 2)

prof. Manfred Max Bergman

Plenární referát s názvem „Slepé uličky, nekonzistentnost a povrchnost ve smíšeném designu výzkumu“ otevírá diskusi o vybraných problémech smíšeného designu, s nimiž se výzkumníci při jeho aplikaci mohou setkat. Prof. Bergman diskutuje o možných problémech smíšeného výzkumu jako je nekonzistentnost výsledků výzkumu nebo jejich povrchnost a mělkost. Přednáška bude přednesena v angličtině a doplněna paralelní Power-Pointovou prezentací v českém jazyce.

 

Koreferáty
Současné pojetí smíšeného designu pedagogického výzkumu u nás a v zahraničí

doc. Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Koreferát srovnává pohled na smíšený design výzkumu a jeho aplikaci v českém pedagogickém výzkumu a v zahraničí. Zabývá se otázkou, zda je smíšený design něčím víc než kombinací kvalitativních a kvantitativních přístupů, metod sběru a analýzy dat. Zamýšlí se nad tím, zda je nadále skutečně obhajitelné striktně odlišovat kvalitativní a kvantitativní výzkum. Diskutuje o specifické roli smíšeného designu výzkumu v rámci pedagogického výzkumu a ukazuje jeho specifické místo  v rámci jiných výzkumných designů. Představuje současná pojetí druhů smíšeného designu. Naznačuje problematické metodologické důsledky spojené s kombinací kvalitativních a kvantitativních aspektů, například v oblasti výzkumného vzorku.

 

Smíšený design jako trend v pedagogickém výzkumu v širších souvislostech

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D

Koreferát zasazuje diskusi o smíšeném designu výzkumu do širších souvislostí, ve kterých lze uvažovat o metodologických trendech v pedagogickém výzkumu. Polemizuje o vnitřních (zájem uvnitř výzkumnické komunity) a vnějších (požadavek na výzkum) důvodech pro užívání smíšeného designu. Zdůrazňuje tři otázky: 1. Jak smíšený design zdůvodnit, tzn. jaké podstatné důvody vedou k užívání smíšeného designu? 2. Jak smíšený design obhájit, tzn. jak prokázat jeho přínos především vnějším partnerům? 3. Jak smíšený design prezentovat, tzn. především jak zprostředkovat výsledky výzkumu jeho „odběratelům“? Autor koreferátu chce upozornit na pozici pedagogického výzkumu a jeho trendů v problematickém prostoru mezi akademickou a rozhodovací sférou.

 

Panelové jednání: České odborné pedagogické časopisy

Moderátor: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.

Setkání navazuje na obdobně zaměřené panelové jednání, které se uskutečnilo minulý rok na konferenci ČAPV v Liberci. Cílem letošního setkání je a) poukázat na specifickou úlohu recenzovaných pedagogických časopisů v odborné komunitě, b) diskutovat o aktuálních problémech, se kterými se jednotlivé redakce potýkají, c) poskytnout autorům i čtenářům vhled do redakčních procedur, d) přispět k možné koordinaci redakčních záměrů jednotlivých pedagogických časopisů. Předpokládanou formou plánovaného fóra bude moderovaná diskuze mezi panelem a plénem (moderátor: Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.). Předpokládá se, že diskusní témata vzejdou od účastníků konference. Osloveni byli zástupci následujících odborných pedagogických časopisů: E-Pedagogium, Orbis Scholae, Pedagogická orientace, Pedagogika, Studia Paedagogica, The New Educational Review.