V Brně dne 12. 5. 2008

 

ZA UDRŽENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ

 

Společná výzva Akademických senátů pedagogických fakult

vysokých škol ČR 

 

 

     Kvalita vzdělávacího procesu je podmíněna především kvalitou jeho nositelů, tedy učitelů. Aktivity směřující k degradaci učitelské profese považujeme z hlediska historie i současnosti za absurdní, neudržitelné a účelové. Nedostatek učitelů má být řešen větší podporou jejich vysokoškolského vzdělávání a perspektivního uplatnění schopných absolventů na trhu práce v resortu školství, a nikoli zrušením povinnosti tohoto vzdělání a přehlížení klesající prestiže a ohodnocení kvalitního učitele.

      Nezbytným minimem pro vykonávání učitelské profese, jak u stávajících, tak i u nově přijímaných učitelů je magisterský stupeň vzdělání. Pokud by byl bakalářský a nižší stupeň vzdělání dostačující pro potřebné vzdělání učitele na základní a střední škole, bylo by to v rozporu s většinou MŠMT akreditovaných obsahů Bc. a Mgr. studijních programů   na učitelských fakultách a současnými trendy v členských zemích EU.

 

Za Akademické senáty:

PedF UK

PdF MU

FPE ZČU

PdF UP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 12. 5. 2008

 

Kdo bude rozhodovat o chodu vysokých škol?

 

Výzva akademickým obcím vysokých škol ČR

 

Jsme znepokojeni nedostatečnou komunikací mezi tvůrci připravovaného vysokoškolského zákona a zástupci akademických obcí.

 

Některé závěry Bílé knihy terciárního vzdělávání, z níž má vycházet výše uvedený zákon, by mohly vést k silnému omezení akademických svobod a pravomocí akademických senátů.

 

Vyzýváme k zachování postavení akademických senátů a jejich stávajících pravomocí. Odmítáme oslabení akademických svobod      a akademické samosprávy vysokých škol ve prospěch zvýšení vlivu státních, resp. politických struktur na vysoké školy a jejich posunu k tržnímu modelu řízení a chování. Odmítáme potlačení akademické samosprávy, nahrazení rozhodujících funkcí senátu správní radou      a transformaci senátu v orgán hodnocení kvality vzdělávací činnosti      a servisních aktivit.

 

Na základě hodnotitelské zprávy OECD „Tematické hodnocení terciárního vzdělávání v ČR“ (Praha 2006), ve kterých jsou označeny slabé stránky vysokého školství např. „Málo transparentní investiční politika málo odolná politickým a lobbistickým tlakům“, směřuje plánovaná reforma dle Bílé knihy terciárního vzdělávání (Praha 2008) k malé odolnosti vysokých škol politickým a lobbistickým tlakům.

 

Obracíme se na zástupce akademických obcí a senátů, aby se připojili k úsilí o zachování vnitřních samospráv fakult a univerzit                   a stávajících pravomocí jejich akademických senátů.

Za Akademické senáty:

PdF MU

FPE ZČU

PdF UP

FPE ZČU

 

V Brně dne 12. 5. 2008

 

Výzva

 

Setkání zástupců senátů vysokých škol  z řad studentů i učitelů v Brně na PdF MU dne 12. 5. 2008  navrhuje zorganizovat širší apolitickou, celorepublikovou konferenci zástupců senátů vysokých škol v ČR  na podzim 2008  k připravovanému Vysokoškolskému zákonu a tezím „Bílé knihy“terciálního vzdělávání.

 

Za Akademické senáty:

PdF MU

FPE ZČU

PdF UP

FPE ZČU

 

Archivovana verze z webu PdF