VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
3. KONFERENCE, BRNO 2007
Sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví

( Klikněte, prosím na český nebo anglický název stati. )

 


Úvod
INTRODUCTION
Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.
 
Statě
 
MODERNÉ INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VZŤAHU K ZDRAVIU DETÍ A MLÁDEŽE
MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON CHILDREN AND YOUTH HEALTH
doc. MVDr. Janka PORÁČOVÁ, Ph.D.B. TAYLOROVÁ, M. ZAHATŇANSKÁ, I. ŠUTIAKOVÁ, M. BlLAŠKOVIČOVÁ
 
KOGNITÍVNO – BEHAVIORÁLNA TERAPIA A EXCESÍVNE UŽÍVANIE MOBILOV
COGNITIVE – BEHAVIOURAL THERAPY FOR EXCESSIVE MOBILE USERS
Prof. PhDr. Michaela BUCK, PhD.
 
PÉČE O ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z POHLEDU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
HEALTH CARE AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIEWPOINT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS
Doc. PaedDr. Hana HORKÁ, CSc., Mgr. Zdeněk HROMÁDKA
 
SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY V ČINNOSTECH TŘÍDNÍCH UČITELŮ A JEJICH OCEŇOVÁNÍ ŽÁKY
SOCIO-HEALTH ASPECTS IN CLASS TEACHERS’ ACTIVITIES AND THEIR APPRECIATION BY PUPILS
Doc. PhDr. Stanislav STŘELEC, CSc., Mgr. Jana KRÁTKÁ, Ph.D.
 
PŘÍBĚH – MOST MEZI GENERACEMI
STORY – BRIDGE BETWEEN GENERATIONS
PaedDr. Marie PAVLOVSKÁ, Ph.D., Lenka REMSOVÁ
 
PŘÍBĚHY UČITELEK: POKUS O POZNÁNÍ PROFESE
STORIES OF WOMEN TEACHERS: AN ATTEMPT TO IDENTIFY WITH THE PROFESSION
Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.
 
PŘÍSPĚVEK K VÝVOJI HLASU UČITELŮ V KONTEXTU PEDAGOGICKÉ PROFESE
A STUDY ON TEACHERS´VOICE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THEIR PROFESSION
MgA. Jana FROSTOVÁ, PhD.
 
MUZIKOTERAPIA A PSYCHOPROFYLAXIA
MUSIC THERAPY AND PSYCHOPROPHYLAXIS
Mgr. Art. J. GAJDOŠÍKOVÁ-ZELEIOVÁ, Ph.D.
 
KATEGORIE „ZDRAVÝ VZTAH“ JAKO VÝCHODISKO KULTIVACE VZTAHŮ MEZI ŽÁKY
THE CATEGORY OF „A HEALTHY RELATION“ AS THE STARTING POINT FOR THE CULTIVATIONOF PUPILS´ MUTUAL RELATIONS
PhDr. Jaroslav ŘEZÁČ, CSc.
 
SOCIÁLNÍ KLIMA ŽÁKŮ SEDMÝCH TŘÍD
SOCIAL CLIMATE OF SEVENTH-GRADE PUPILS
PhDr. Jana VESELÁ, Ph.D., Gabriela VESELÁ
 
EVALUACE KLIMATU TŘÍDY V SEKUNDÁRNÍM ŠKOLSTVÍ
EVALUATION OF CLASSROOM CLIMATE IN SECONDARY EDUCATION
Doc. Ing. Jiří STRACH, CSc. Iveta MOCHAROVÁ
 
TÝKÁ SE MĚ NÁSILÍ?
Prof. MUDr. Lumír KOMÁREK, CSc.
 
ŠIKANA VE ŠKOLE
BULLYING IN SCHOOLS
Doc. PaedDr. Marie BLAHUTKOVÁ, Ph.D., Doc. PhDr. Michal CHARVÁT, CSc.
 
STRAVOVACÍ NÁVYKY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
EATING HABITS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS
PhDr. Jana VESELÁ, Ph.D. Hana STAŇKOVÁ
 
HODNOTENIE STRAVOVACÍCH NÁVYKOV VYBRANEJ VZORKY ŠTUDENTOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU
EVALUATING THE EATING HABITS FROM THE CHOSEN SAMPLE OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SLOVAKIA
ing.Viera PETERKOVÁ, Ing. Ivona PAVELEKOVÁ, CSc.
 
JE ŠKOLSKÁ MLÁDEŽ NA SLOVENSKU OBÉZNA?
DO SLOVAK TEENAGERS HAVE OVERWEIGHT?
Ing. Ivona PAVELEKOVÁ, CSc., Ing.Viera PETERKOVÁ
 
GENDER A PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
GENDER AND EATING DISORDERS
Mgr. Lucie ZORMANOVÁ
 
BIOPOTRAVINÁM PATŘÍ BUDOUCNOST
BIO-FOOD IS OUR FUTURE
RNDr. Mgr. Drahomíra HOLUBOVÁ
 
SOMATICKÝ VÝVIN VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU DIEVČAT V OBDOBÍ ADOLESCENCIE
SOMATIC DEVELOPMENT IN RELATIONSHIP TO LIFE STYLE AT GIRLS IN ADOLESCENCE
RNDr. Barbora MATEJOVIČOVÁ, Ph.D., Alexandra BEZÁKOVÁ, Lenka KOPRDOVÁ
 
PŘÍSTUP A VĚDOMOSTI STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL K ÚSTNÍ HYGIENĚ
ATTITUDE TO AND KNOWLEDGE OF ORAL HYGIENE OF SECONDARY¨SCHOOL STUDENTS
PhDr. Magda TALIÁNOVÁ
 
RIZIKOVÉ FAKTORY OSTEOPORÓZY – ZNALOSTI A CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH DÍVEK
RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS - KNOWLEDGE AND PRACTICES AMONG ADOLESCENT FEMALES
Mgr. Kamila POSLUŠNÁ, MVDr. Halina MATĚJOVÁ, Mgr. Veronika BŘEZKOVÁ
 
OTÁZKY EDUKACE ŽÁKŮ S CHRONICKÝM ČI JINÝM ZÁVAŽNÝM ONEMOCNĚNÍM Z POHLEDU RODIČŮ - MEZINÁRODNÍ PROJEKT TIMSIS
DISEASE OR ANOTHER GRAVE ILLNESS FROM THE PARENTS’ POINT OF VIEW– INTERNATIONAL PROJECT TIMSIS
PhDr. Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ph.D., MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D., Mgr. Ilka VAĎUROVÁ
 
DIABETICKÝ ŽÁK VE TŘÍDĚ - MANUÁL PRO UČITELE ZŠ
DIABETIC PUPIL IN CLASS – HANDBOOK FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS
Doc. MUDr. Marie HAVELKOVÁ, CSc., Mgr. Hana HÁJKOVÁ, MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D.
 
DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE VZDĚLÁVACÍM PROJEKTU O EPILEPSII
DRAMA EDUCATION IN EDUCATIONAL PROJECT FOCUSED ON EPILEPSY
Mgr. Tomáš DOLEŽAL
 
XENOBIOTIKÁ A ICH PODIEĽ NA ETIOPATOGENÉZE NIEKTORÝCH OCHORENÍ V DETSKOM VEKU
XENOBIOTICS AND THIER PART IN ETHIOPATHOGENESIS OF SOME DISEASES IN CHILD´S AGE
MUDr. Ľubica JAKUŠOVÁ, Ph.D., Ing. Aurel DOSTÁL, PhD.
 
PRVÉ VÝSLEDKY ANALÝZY OCHRATOXÍNU-A V MATERSKOM MLIEKU NA SLOVENSKU
THE FIRST RESULTS OF ANALYSES OF OCHRATOXIN A IN HUMAN MILK IN SLOVAKIA
RNDr. Jela ČAJDOVÁ, Ing. Aurel DOSTÁL, PhD.
 
INTERAKTIVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY – INTERVENCE V PODPOŘE ZDRAVÍ
MUDr. Věra KERNOVÁ, Ludmila Skálová, Lumír Komárek, Hana Janatová
 


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program