ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

3. KONFERENCE, BRNO 2007

Praxe současné školy a výchova kE Zdraví

OBSAH

(Klikněte, prosím na český nebo anglický název stati.

 

ÚVOD
INTRODUCTION
Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.

 

Statě
 
 
SROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH ZNALOSTÍ STUDENTŮ PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY LUBLAŇ (SLOVINSKO) A PEDAGOGICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ (ČR) O KARDIOVASKULÁRNÍM SYSTÉMU
BASIC KNOWLEDGE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM: A COMPARISON BETWEEN STUDENTS OF THE FACULTIES OF EDUCATION IN LJUBLJANA (SLOVENIA) AND BRNO (CZECH REPUBLIC)

Prof. dr. Barbara BAJD, Luka PRAPOTNIK, Doc. RNDr. Jiří MATYÁŠEK, CSc.

 
 
TÉMA ZDRAVÍ JAKO ASPEKT KVALITY ŽIVOTA UNIVERZITNÍCH STUDENTŮ
HEALTH AS AN ASPECT OF QUALITY OF LIFE OF UNIVERSITY STUDENTS
Doc. PhDr. Jitka ŠIMÍČKOVÁ – ČÍŽKOVÁ, PhDr. Petr ŠIŠÁK, PhDr. Bohumil VAŠINA
 
 
ADEKVÁTNÍ MOTIVACE K UČENÍ – PŘEDPOKLAD ROZVOJE ZDRAVÉ OSOBNOSTI ŽÁKŮ
ADEQUATE MOTIVATION FOR LEARNING – A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF A HEALTHY PUPILS’ DEVELOPMENT
PhDr. Zdenka STRÁNSKÁ, Ph.D., PhDr. Ivana POLEDŇOVÁ, CSc.
 
MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA EDUKAČNÉHO CD V TEMATICKOM CELKU „ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE“
THE POSSIBILITIES OF UTILIZATION OF EDUCATIONAL CD IN THEMATIC PART “MAN AND ENVIRONMENT”
PaedDr. Anna SANDANUSOVÁ, RNDr. Jaroslava PAVELKOVÁ, CSc.
 
PŘÍRODOVĚDNÉ AKTIVITY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
SCIENTIFIC ACTIVITIES IN SCHOOL EDUCATION
RNDr. Jindřiška SVOBODOVÁ, Ph.D., Doc. Petr SLÁDEK, CSc.
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A VÝUKA GENETIKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
HEALTH EDUCATION AND TEACHING GENETICS AT ELEMENTARY SCHOOLS
MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D., Doc. MUDr. Marie HAVELKOVÁ, CSc., Mgr. Štěpánka STRNADOVÁ, Mgr. Andrea WEISOVÁ
VZTAH MEZI PROJEKTOVOU A REALIZAČNÍ FORMOU KURIKULA V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL
Doc. PaedDr. Vladislav MUŽÍK, CSc.

PODPORA POHYBOVEJ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU
SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS
PhDr. Alexandra ONDREJKOVÁ, PaedDr. Janette GUBRICOVÁ, PhD.
TĚLESNÁ VÝCHOVA POHLEDEM UČITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PHYSICAL TRAINING IN THE EYES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Mgr. Marek TRÁVNÍČEK
PRVOTNÍ MĚŘENÍ ZDRAVOTNĚ ORIENTOVANÉ ZDATNOSTI A SPRÁVNÉHO DRŽENÍ TĚLA ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ
INITIAL MEASUREMENT OF MEDICALLY ORIENTATED EFFICIENCY AND CORRECT POSTURE OF STUDENTS OF FIRST DEGREE ON PRIMARY SCHOOLS
Mgr. Jaroslav VRBAS
 
 
PREVENCE ÚČASTI DĚTÍ NA DOPRAVNÍCH NEHODÁCH V ZRCADLE ROZSAHU A FOREM DOPRAVNÍ VÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU, ČÁST 2
FORMS OF TRAFFIC-SAFETY EDUCATION IN SELECTED EU COUNTRIES (part 2)
Doc. RNDr. PhDr. Mojmír STOJAN, CSc.
PRAKTICKÉ POMŮCKY PRO DOPRAVNÍ VÝCHOVU
PaedDr. Pavel KONUPČÍK
STRUKTUROVANÝ SYSTÉM PŘÍPRAVY UČITELŮ PRO DOPRAVNÍ VÝCHOVU NA ŠKOLÁCH 1., 2. A 3. STUPNĚ
A STRUCTURED SYSTEM FOR THE PREPARATION OF TEACHERS OF TRAFFIC SAFETY AND TRAFFIC SCIENCE IN LOWER-AND UPPER-LEVEL PRIMARY SCHOOLS AND IN SECONDARY SCHOOLS
Doc. RNDr. PhDr. Mojmír STOJAN, CSc., Mgr. Pavel PECINA, Ph.D.
ŠKOLA V PREVENCII  SOCIÁLNO - PATOLOGICKÝCH JAVOV U ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO A VÝCHOVNE MENEJ PODNETNÉHO PROSTREDIA
SCHOOL IN PREVENTION OF SOCIAL-PATHOLOGICAL PHENOMENA IN PUPILS FROM SOCIALLY-DISADVANTAGED AND EDUCATIONALLY LESS INSPIRING ENVIRONMENT
Prof. PaedDr. Jozef LIBA, PhD.
PODMÍNKY PRO PRIMÁRNÍ DROGOVOU PREVENCI V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
CONDITIONS FOR PRIMARY DRUG PREVENTION IN CZECH SCHOOLS
PhDr. Tomáš ČECH, Ph.D.
DROGOVÁ SCÉNA NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ BRNO PO 10 LETECH
A DRUG SCENE AT THE MASARYK UNIVERSITY BRNO 10 YEARS AFTER
MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D., Doc. MUDr. Marie HAVELKOVÁ, CSc.
PROBLÉM STIGMATIZACE PIERCINGOVÉ SUBKULTURY JAKO SUBKULTURY DROGOVÉ JEHO ODRAZ VE VÝCHOVĚ ADOLESCENTŮ
THE PROBLEM OF STIGMATIZATION OF PIERCING SUBCULTURE AS DRUG SUBCULTURE AND IT REFLECTION IN EDUCATION OF ADOLESCENTS
PaedDr. Eva MARÁDOVÁ, CSc., Martin ŽIŽKA
MLÁDEŽ A DROGY
THE YOUNG AND DRUGS
PaedDr. Janka SCHLARMANNOVÁ, PhD., RNDr. Libuša LENGYELOVÁ, PaedDr. Ľubomír ŽÁČOK, PhD.
PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ U DĚTÍ ŠKOLNÍHO VĚKU PRENATÁLNĚ EXPONOVANÝCH KOUŘENÍ
BEHAVIORAL PROBLEMS AMONG SCHOOL CHILDREN PRENATALY EXPOSED TO SMOKING

  Prof. MUDr. Drahoslava HRUBÁ, CSc.

SYSTÉM DIFERENCOVANÉHO PŘÍSTUPU V ÚČASTI ŠKOLY NA PRIMÁRNÍ PREVENCI KOUŘENÍ A PODOBNÉHO RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
SYSTEM OF DIFFERENTIAL APPROACH FOR THE SCHOOL PARTICIPATION IN PRIMARY PREVENTION OF SMOKING AND SIMILAR RISK BEHAVIOR
Prof. MUDr. Drahoslava HRUBÁ, CSc.
VÝSLEDKY PILOTNÍ STUDIE PROGRAMU „NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT“ PO DVOU LETECH
RESULTS OF THE PILOT PROJECT OF THE PROGRAM „NON SMOKING IS THE NORM“ AFTER TWO YEARS
PhDr. Mgr. Iva ŽALOUDÍKOVÁ, Prof. MUDr. Drahoslava HRUBÁ, CSc.
DĚTI – DROGY – LITERATURA
CHILDREN – DRUGS - LITERATURE
Doc. PhDr. Naděžda SIEGLOVÁ, CSc.
 
 
 
 
 
 

Zpět na výběr textů

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info