JANA VESELÁ

  

Název úkolu: Klima školy.

 

Výzkumný cíl: Klima školy je multidimenzionální a komplexní jev, zahrnuje množství proměnných, které jsou v dlouhodobém horizontu stabilní, ale v čase se proměňují. Spoluvytváří jej spousta činitelů: vedení školy, učitelé, učitelský sbor, žáci, žákovské skupiny, rodiče, rodičovská rada atd. Zasahuje do oblasti kognitivní, emocionální, behaviorální a sociální. Jedná se o jev, který je subjektivně vnímán, bývá prožíván, interpretován a hodnocen.

 

 Očekávané výsledky: Analyzovat klima školy ve vztahu  zvláštností učitelů, podle zvláštnosti žáků a podle zvláštností komunikace, která zprostředkovává sociální kontakt. Diagnostikovat zvláštnosti osobnosti učitelů, zvláštnosti osobnosti žáků a diagnostikovat zvláštnosti komunikace. Posoudit míru možnosti ovlivnění klimatu školy jednotlivými proměnnými a vytvořit možnosti pozitivního ovlivnění klimatu školy.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info