MOJMÍR STOJAN

 

 Název úkolu: Komplexní systém dopravní výchovy dětí a mládeže školního věku jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů.

 

 Výzkumný cíl: Projekt je zaměřen na zpracování komplexního systému teoretické i praktické přípravy dětí školního věku ( vč. škol mateřských) na život v koexistenci s rozvinutou dopravou 21. století. Významnou složkou prevence nejčastějších a nejzávažnějších úrazů a situací ohrožujících zdraví a životy této věkové a sociální vrstvy je dopravní výchova, jejíž současná úroveň je v ČR po stránce organizační, obsahové i metodické zcela nedostatečná. Cílem řešení dílčího úkolu je vypracování modelu komplexního a efektivního systému dopravní výchovy tak, aby byl účinnou prevencí úrazů a ochranou zdraví dětí školního věku v souvislosti s jejich aktivní i pasivní účastí v dopravě (chodec, cyklista, řidič malého motorového vozidla).

 

Očekávané výsledky: Vyhodnocení systémů dopravní výchovy v pokročilých zemích a zpracování návrhu modelu optimálního řešení problému. Deskripce specifických regionálních podmínek pro bezpečnou dopravu v ČR a aplikace obecného optimálního modelu dopravní výchovy dětí a mládeže školního věku pro situaci v ČR. Ověření funkčnosti a efektivity navrženého modelu včetně rozpracování dokumentace pro příslušné orgány státní správy ( MŠMT ČR, MD ČR, ...)

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info