JAROSLAV ŘEZÁČ 

Název úkolu:  Sociální determinanty utváření zdravých a zdraví prospěšných mezilidských vztahů (interakcí) v kontextu socializačního a kultivačního úsilí učitele ZŠ.

Výzkumný cíl: cílem práce je rozpracování teoretického východiska (pojetí) „zdravých vztahů“ (interakcí), identifikace faktorů, které facilitují event. inhibují utváření žádoucích mezilidských vztahů v průběhu výchovně vzdělávacích interakcí. Zjištění strategií, které učitelé používají při ovlivňování intraskupinových interakcí a naznačení možností ovlivňování životního stylu a kvality života školáků.

Očekávané výsledky: Prohloubení sociálněpsychologické teorie interakce a mikro sociální determinace intraskupinových výchovně vzdělávacích interakcí. Modifikace současného pojetí interakčních cvičení (jako součásti psychologické přípravy učitele) zvýrazněním jejich orientace na zdravý životní styl kooperace učitel - žák. 

 

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info