HANA HORKÁ

 

Název úkolu:  Environmentální aspekty výchovy ke zdraví

 Výzkumný cíl:  Definování základních problémů a tématických okruhů  ekologické/environmentální výchovy  v kontextu výchovy ke zdraví s akcentem na proměnu kurikula pregraduální přípravy učitelů 1. st. ZŠ. Podat teoretický a empirický materiál jako příspěvek k reformě pregraduálního i postgraduálního učitelského vzdělávání. Vycházíme z názoru, že kvalita životního prostředí představuje významný aspekt zdraví a je jeho základní determinantou a regulačním mechanismem. Zdraví je indikátorem udržitelného rozvoje i jedním z jeho předpokladů. Využíváme ekologicko sociální modelu zdraví, který sleduje podmíněnost zdraví přírodním a sociálním prostředím.

 Očekávané výsledky: Vymezit strukturu environmentální kompetence učitele v návaznosti na další oblasti a podoblasti podpory zdraví na 1. st. ZŠ. Provést deskripci obrazu myšlení o environmentálních tématech u učitelů a studentů učitelství: zkoumání diskurzu v „aréně“ environmentální problematiky, tzn. způsobu komunikace v otázkách životního prostředí (jak studenti uvažují o tématech životního prostředí; co je nejvíc zajímá; jakým pojmovým aparátem disponují a jak jsou schopni jej aplikovat při úvahách o environmentálních tématech.  teoreticky objasnit relaci konceptu podpory zdraví a udržitelného rozvoje a kvality života ve vztahu k empirické části; zpracovat „ozdravný program“ s vyústěním do aktivní péče o vlastní zdraví, spolupodílet se na realizaci výchovy ke zdraví ve vysokoškolské přípravě učitelů, která umožní reflektovat všechny dimenze zdraví.

 
home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info