TOMÁŠ ČECH

  

Název úkolu: Realizace protidrogové výchovy na primárním stupni základních škol jako nového přístupu v řešení předcházení drogovým závislostem na tomto stupni škol.

 

Výzkumný cíl: Primární drogová prevence na základních školách na základě výzkumů  nedostatečně reaguje na aktuální společenské požadavky. Hlavními nedostatky je nekoncepčnost, nesystematičnost, cílenější zařazování preventivních aktivit až na 2. stupeň školy, což je z hlediska potřebného formování postojů a názorů dětí pozdní věk. Je žádoucí nalézt nové přístupy v preventivním působení, které budou systematičtější a ucelenější, budou reagovat na aktuální společenské trendy. Po­třebná se jeví rovněž systematičtější příprava budoucích učitelů na pedagogických fakultách, aby byli dostatečně kompetentní v preventivních krocích, a využívání RVP. Plánujeme provést analýzu stavu primární prevence na primárním stupni škol, navrhnout změny a koncepci protidrogové výchovy jako inovativního přístupu v řešení pro­blematiky a připravit kompetentní odborné pracovníky (učitele) na pedagogických fakultách (resp. PdF MU Brno) pro realizaci preventivních aktivit na školách, především na pri­már­ním stupni škol.

 

Očekávané výsledky: Vytvořit analýzu stavu přístupu k předcházení drogovým závislostem a vytvořit návrh změn a nový koncepční přístup. Vymezit protidrogovou výchovu teoreticky a obsahově. Napsat publikace pro učitele 1. stupně s vymezením nového přístupu. Vytvořit návrhy na koncipování školních vzdělávacích programů (vyplývá z RVP ZV) v protidrogové problematice.

 

home

úvod

řešitelé dílčí projekty

 texty

info