SEZNAM AUTORŮ

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

 

PŘÍSPĚVKY K VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ

TEXT PUBLIKACE

 

KONTAKTY


 

A B C D E F G H I J K L M

SOFTWARE

 

N O P  Q   R   S  T U   W X Y Z

 

 

B

BLÍŽKOVSKÝ BOHUMÍR 
Prof. PhDr. Bohumír BLÍŽKOVSKÝ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno

 

 

-1-
K FINÁLNÍM VÝSTUPŮM VÝZKUMU ZDRAVÍ

 

 


 

 

C

ČECH TOMÁŠ
PhDr. Tomáš ČECH, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 3645, E-mail: cech@jumbo.ped.muni.cz

 

 

-33-
MOBBING V PROSTŘEDÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL – VLIV NA INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY A KLIMA ŠKOLY, MOŽNOSTI OBRANY A PREVENCE

 

 

-34-
KOMPETENTNOST UČITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL K PRIMÁRNÍ PREVENCI DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ S OHLEDEM NA POSTOJE K PROBLEMATICE

 

 


 

 

G

GONCHARENKO S. MARIA
Prof. dr. Maria S. GONCHARENKO

V. N. Karazin Kharkov National University, School of Philosophy, The Department of valeology Svobody sq. 4, Kharkov, 610 77, UA
Tel.: 700 38 36 707 56 33, E-mail: valeolog@univer.kharkov.ua

    -11-
INDIVIDUÁLNÍ PROGRAMY ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ, VYUŽÍVAJÍCÍ VIDEOPOČÍTAČOVÉ PSYCHODIAGNOSTICKÉ METODY V PEDAGOGICKÉM PROCESU

 

 


 

 

GRIM MARTIN
PhDr. Martin GRIM
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky
Poříčí 31, 60300 Brno, Tel.: 00420 776 759 366, E-mail: mgrim@nbox.cz

 

 

-32-
PROJEKT ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ A FENOMÉN DOMÁCÍHO NÁSILÍ

 

 


 

 

H

HAVELKOVÁ MARIE 
Doc. MUDr. Marie HAVELKOVÁ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 494 257, E-mail: havelkova@ped.muni.cz

 

 

-22-
ZNALOSTI A DOVEDNOSTI STUDENTŮ PDF MU V OBLASTI PRVNÍ POMOCI (ZPRÁVA Z PROBÍHAJÍCÍHO VÝZKUMU)

 

 


 

 

HEINRICHOVÁ JITKA
Ing. Jitka HEINRICHOVÁ
HBH Projekt, spol. s r. o., Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby, ateliér dopravního inženýrství, Hrnčířská 3, 60200 Brno, E-mail: j.heinrichova@hbh.cz

 

 

-26- 
DOPRAVNÍ VÝCHOVA – AKTIVNÍ PREVENCE

 

 


 

 

HORKÁ HANA
Doc. PaedDr. Hana HORKÁ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 4496, E-mail: horka@ped.muni.cz

 

 

-14-
ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

 

 

-17-
ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ V KURIKULU PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ

 

 

-18-
VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU ENVIROMENTÁLNÍCH TÉMAT JAKO VÝCHODISKO PRO ZMĚNU PROFESNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ

 

 

-20-
EKOTERAPEUTICKÝ POTENCIÁL PŘÍRODY A PÉČE O ZDRAVÍ

 

 


 

 

 

 

 

HROMÁDKA ZDENĚK
Mgr. Zdeněk HROMÁDKA
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 4496

 

 

-20-
EKOTERAPEUTICKÝ POTENCIÁL PŘÍRODY A PÉČE O ZDRAVÍ

 

 

-21-
ENVIRONMENTÁLNÍ PROBLÉMY JAKO ZDRAVOTNÍ HROZBA Z POHLEDU STUDENTŮ PDF MU V BRNĚ

 

 


 

 

J

JANDA MIROSLAV
Mgr. Miroslav JANDA
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 602 00 Brno, Tel: 549 49 4720, E-mail: janda@ped.muni.cz

 

 

-30-
ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU NA KONKRÉTNÍM PŘÍKLADU ZVOLENÉHO UČIVA

 

 


 

 

K

KIMÁKOVÁ TATIANA
Doc. MVDr. Tatiana KIMÁKOVÁ, Ph.D.
Ústav verejného zdravotníctva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta,
Šrobárova 2, 04180 Košice, SK, E-mail: tatiana.kimakova@upjs.sk

 

 

-27-
VPLYV VYBRANÝCH DETERMINANTOV NA NAŠE ZDRAVIE

 

 


 

 

KOHOUTEK RUDOLF
Prof. PhDr. Rudolf KOHOUTEK, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 6671, E-mail: kohoutek@jumbo.ped.muni.cz

 

 

-31-
STRESUJÍCÍ ZÁŽITKY VE ŠKOLNÍM VĚKU Z HLEDISKA RETROSPEKTIVY POSLUCHAČŮ VYSOKÉ ŠKOLY

 

 


 

 

KRÁTKÁ JANA
Mgr. Jana KRÁTKÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, E.mail: j.m.kratka@seznam.cz

 

 

-9-
PODMÍNKY PRO PRÁCI TŘÍDNÍCH UČITELŮ PŘI OVLIVŇOVÁNÍ ZDRAVÉHO ROZVOJE ŽÁKŮ

 

 


 

 

KUBÁTOVÁ DAGMAR
Mgr. Dagmar KUBÁTOVÁ, Ph.D.
Univerzita J. Ev. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra primárního vzdělávání, Hoření 13, 400 96 - Ústí nad Labem, 
Tel.: 475282150, E-mail: dagmar.kubatova@ujep.cz

 

 

-5-
RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A POSTOJE UČITELŮ PREPRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ K VYBRANÝM ASPEKTŮM VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

 

 


 

 

KULHAVÝ VIKTOR
Bc. Ing. Viktor KULHAVÝ, MSLS
Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Lipová 41a, Brno, 602 00, E-mail: kulhavy@econ.muni.cz

 

 

-15-
PSYCHOLOGICKÁ VÝCHODISKA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY
   

 

 

L

LAJČIAKOVÁ PETRA 
PaedDr. Petra LAJČIAKOVÁ, PhD.
Katedra psychológie FF KU, Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok, SR, E-mail:lajciakova@ff.ku.sk

 

 

-35-
NÁMET PRE „ZDRAVÚ“ MORÁLNU EDUKÁCIU

 

 


 

 

LUKAČIKOVÁ MICHAELA
Mgr. Michaela LUKAČIKOVÁ, PhD.
Komenského 672/27, 068 01 Medzilaborce, Slovensko

 

 

-36-
ESTETICKÉ VNÍMANIE UMELECKÝCH DIEL ADOLESCENTOM A JEHO VPLYV NA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

 

 


 

 

M

MARÁDOVÁ EVA
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Charles University in Prague, P
edagogic Faculty, M. D. Rettigové 4, 116 39  Praha, CZ
Phone: 00420 22 1900 186,
E-mail: eva.maradova@pedf.cuni.cz

 

 

-3-
PODPORA ZDRAVÍ V KURIKULU A EDUKAČNÍ REALITĚ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

 

 


 

 

MUŽÍK VLADISLAV
Doc. PaedDr. Vladislav MUŽÍK, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 5702, E-mail: muzik@ped.muni.cz

 

 

-7-
NÁZORY ČESKÉ VEŘEJNOSTI NA OBSAH VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

 

 


 

 

MUŽÍKOVÁ LEONA
PhDr.Leona MUŽÍKOVÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno, tel.: 549 49 5737, E-mail: muzikova@ped.muni.cz

 

 

-4-
NÁZORY ČESKÉ VEŘEJNOSTI NA REALIZACI VÝCHOVY KE ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

 

 


 

 

P

PAULÍK KAREL
Prof. PhDr. Karel PAULÍK, CSc.
Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Reální 5, 701 03 Ostrava, E-mail: paulik@osu.cz

 

 

-13-
PERCEPCE PRACOVNÍ ZÁTĚŽE UČITELŮ A UČITELEK A SUBJEKTIVNÍ ZDRAVÍ

 

 


 

 

PAVELEKOVÁ IVONA
Ing. Ivona PAVELEKOVÁ, CSc.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra chémie
Priemyselná 4, Trnava, SK, E-mail: ipavelek@truni.sk

 

 

-28-
AKO OVPLYVŇUJE ŽIVOTNÝ ŠTÝL ZDRAVIE ĽUDÍ

 

 

-29-
ŽIVOTNÝ ŠTÝL VYBRANEJ VZORKY STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE

 

 


 

 

PETERKOVÁ VIERA
Ing.Viera PETERKOVÁ
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biológie
Priemyselná 4, Trnava, SK, E-mail: vpeterka@truni.sk

 

 

-28-
NÁMET PRE „ZDRAVÚ“ MORÁLNU EDUKÁCIU

 

 

-29-
ŽIVOTNÝ ŠTÝL VYBRANEJ VZORKY STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE

 

 


 

 

PROKOPOVÁ ALICE
PhDr. et RNDr. Alice PROKOPOVÁ,Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel. 549 496397, E-mail: prokopova@ped.muni.cz

 

 

-22-
ZNALOSTI A DOVEDNOSTI STUDENTŮ PDF MU V OBLASTI PRVNÍ POMOCI (ZPRÁVA Z PROBÍHAJÍCÍHO VÝZKUMU)

 

 


 

 

R

REISSMANOVÁ JITKA
PhDr. Mgr. Jitka REISSMANNOVÁ
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel: 549 49 8212, E-mail: reissmannova@ped.muni.cz

 

 

-22-
ZNALOSTI A DOVEDNOSTI STUDENTŮ PDF MU V OBLASTI PRVNÍ POMOCI (ZPRÁVA Z PROBÍHAJÍCÍHO VÝZKUMU)

 

 


 

 

ROMANOVÁ MARTINA
PaedDr. Martina ROMANOVÁ, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Piaristická 10, 949 74 Nitra
E-mail: mromanova@ukf.sk

 

 

-24-
APLIKÁCIA KAMPANE SOCIÁLNYCH NORIEM AKO PREVENTÍVNEJ STRATÉGIE UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK U ŠTUDENTOV SŠ

 

 


 

 

RYBÁŘ RADOVAN
PhDr. Radovan RYBÁŘ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra občanské výchovy
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 6552, E-mail: rybar@jumbo.ped.muni.cz

 

 

-2-
FILOZOFIE ZDRAVÍ JAKO VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTU

 

 


 

 

RYCHNOVSKÝ BORIS
doc. RNDr. Boris RYCHNOVSKÝ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra biologie
Poříčí 7, 603 00 Brno, Tel: 549 49 6586, E-mail: rychnovsky@ped.muni.cz

 

 

-16-
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZDRAVÍ (VÝCHOVA KE ZDRAVÍ)

 

 

-19-
BIOLOGIE (PŘÍRODOPIS) A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

 

 


 

 

ŘEHULKA EVŽEN
Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 6671, E-mail: rehulka@jumbo.ped.muni.cz

 

 

-6-
VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY UČITELEK ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

 

 

-0-
ÚVOD

 

 


 

 

ŘEZÁČ JAROSLAV
PhDr. Jaroslav ŘEZÁČ, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra psychologie
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 6688, E-mail: rezac@jumbo.ped.muni.cz

 

 

-10-
AKTIVIZUJÍCÍ TECHNIKY V PSYCHOLOGICKÉ PŘÍPRAVĚ UČITELE

 

 


 

 

S

SOLLÁR TOMÁŠ
PhDr. Tomáš SOLLÁR, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF, Piaristická 10, 949 74 Nitra
Tel:421 377 728 051, E-mail: tsollar@ukf.sk

 

 

-24-
APLIKÁCIA KAMPANE SOCIÁLNYCH NORIEM AKO PREVENTÍVNEJ STRATÉGIE UŽÍVANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK U ŠTUDENTOV SŠ

 

 


 

 

STOJAN MOJMÍR
Doc. RNDr. PhDr. Mojmír STOJAN, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno
Tel.: 549 49 6943, E-mail: stojan@ped.muni.cz

 

 

-25-
DOPRAVNÍ VÝCHOVA JAKO KOMPLEMENT VÝCHOVY KE ZDRAVÍ

 

 


 

 

STŘELEC STANISLAV
Doc. PhDr. Stanislav STŘELEC, CSc.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Poříčí 31, 603 00 Brno, Tel.: 549 49 7028, E-mail: strelec@ped.muni.cz

 

 

-8-
TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRO ČINNOSTI UČITELŮ PODPORUJÍCÍ UTVÁŘENÍ ZDRAVÝCH SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY

 

 

-9-
PODMÍNKY PRO PRÁCI TŘÍDNÍCH UČITELŮ PŘI OVLIVŇOVÁNÍ ZDRAVÉHO ROZVOJE ŽÁKŮ

 

 


 

 

ŠIMÍČEK JAROSLAV
MUDr. Jaroslav ŠIMÍČEK, CSc.
Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Ostrava

 

 

-12-
ZNALOST INDIKÁTORŮ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU STUDENTY UČITELSTVÍ

 

 


 

 

ŠIMÍČKOVÁ – ČÍŽKOVÁ JITKA
Doc. PhDr. Jitka ŠIMÍČKOVÁ – ČÍŽKOVÁ, CSc.
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogické a školní psychologie, Fr. Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: 597 092 685, E-mail: jitka.cizkova@osu cz

 

 

-12-
ZNALOST INDIKÁTORŮ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU STUDENTY UČITELSTVÍ

 

 


 

 

T

TYMCHENKO A. N.
A. N. TYMCHENKO, Ph.D.
V. N. Karazin Kharkov National University, School of Philosophy
The Department of valeology, Kharkov,
UKR

 

 

-11-
INDIVIDUÁLNÍ PROGRAMY ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ, VYUŽÍVAJÍCÍ VIDEOPOČÍTAČOVÉ PSYCHODIAGNOSTICKÉ METODY V PEDAGOGICKÉM PROCESU

 

 


 

 

V

VESELÁ JANA
PhDr. Jana VESELÁ, Ph.D.
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Poříčí 31, 603 00 Brno

 

 

-23-
UČITEL – PREVENTISTA