Oficiální internetové stránky výzkumného záměru "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ"

Výzkumný záměr 
Pedagogické fakulty 
MASArykovy univerzity Brno

SCHOOL AND HEALTH FOR 
THE 21st CENTURY

 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY
VÝCHOVY KE ZDRAVÍ


text PUBLIKACE

Entry No.


- 0 - ÚVOD
INTRODUCTION

Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.


- 1 - MODERNÉ INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VZŤAHU K ZDRAVIU DETÍ A MLÁDEŽE
MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON CHILDREN AND YOUTH HEALTH

doc. MVDr. Janka PORÁČOVÁ, Ph.D.
B. Taylorová, M. Zahatňanská, I. Šutiaková, M. Blaškovičová


- 2 - VYNÁRA SA NOVÁ NEDROGOVÁ ZÁVISLOSŤ?
IS A NEW NON-DRUG ADDICTION EMERGING?
Prof. PhDr. Michaela BUCK, PhD.

- 3 - PÉČE O ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z POHLEDU ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
HEALTH CARE AND THE ENVIRONMENT FROM THE VIEWPOINT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS

Doc. PaedDr. Hana HORKÁ, CSc.
Mgr. Zdeněk HROMÁDKA


- 4 - SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY V ČINNOSTECH TŘÍDNÍCH UČITELŮ A JEJICH OCEŇOVÁNÍ ŽÁKY
SOCIO-HEALTH ASPECTS IN CLASS TEACHERS’ ACTIVITIES AND THEIR APPRECIATION BY PUPILS

Doc. PhDr. Stanislav STŘELEC, CSc.
Mgr. Jana KRÁTKÁ, Ph.D.


- 5 - PŘÍBĚH – MOST MEZI GENERACEMI
STORY – BRIDGE BETWEEN GENERATIONS
PaedDr. Marie PAVLOVSKÁ, Ph.D.
Lenka Remsová

- 6 - PŘÍBĚHY UČITELEK: POKUS O POZNÁNÍ PROFESE
STORIES OF WOMEN TEACHERS: AN ATTEMPT TO IDENTIFY WITH THE PROFESSION
Doc. PhDr. Evžen ŘEHULKA, CSc.

 7 - PŘÍSPĚVEK K VÝVOJI HLASU UČITELŮ V KONTEXTU PEDAGOGICKÉ PROFESE
A STUDY ON TEACHERS´VOICE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THEIR PROFESSION
MgA. Jana FROSTOVÁ, PhD.

- 8 - MUZIKOTERAPIA A PSYCHOPROFYLAXIA
MUSIC THERAPY AND PSYCHOPROPHYLAXIS

Mgr. Art. J. GAJDOŠÍKOVÁ-ZELEIOVÁ, Ph.D.


- 9 - KATEGORIE „ZDRAVÝ VZTAH“ JAKO VÝCHODISKO KULTIVACE VZTAHŮ MEZI ŽÁKY
THE CATEGORY OF „A HEALTHY RELATION“ AS THE STARTING POINT FOR THE CULTIVATIONOF PUPILS´ MUTUAL RELATIONS

PhDr. Jaroslav ŘEZÁČ, CSc.


- 10 - SOCIÁLNÍ KLIMA ŽÁKŮ SEDMÝCH TŘÍD
SOCIAL CLIMATE OF SEVENTH-GRADE PUPILS
PhDr. Jana VESELÁ, Ph.D.
Gabriela Veselá

- 11 - EVALUACE KLIMATU TŘÍDY V SEKUNDÁRNÍM ŠKOLSTVÍ
EVALUATION OF CLASSROOM CLIMATE IN SECONDARY EDUCATION

Doc. Ing. Jiří STRACH, CSc.


- 12 - TÝKÁ SE MĚ NÁSILÍ?

Prof. MUDr. Lumír KOMÁREK, CSc.


- 13 - ŠIKANA VE ŠKOLE
BULLYING IN SCHOOLS
Doc. PaedDr. Marie BLAHUTKOVÁ, Ph.D.
Doc. PhDr. Michal CHARVÁT, CSc.

- 14 - STRAVOVACÍ NÁVYKY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
EATING HABITS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS
PhDr. Jana VESELÁ, Ph.D.

- 15 - HODNOTENIE STRAVOVACÍCH NÁVYKOV VYBRANEJ VZORKY ŠTUDENTOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU
EVALUATING THE EATING HABITS FROM THE CHOSEN SAMPLE OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SLOVAKIA

Ing.Viera PETERKOVÁ
Ing. Ivona PAVELEKOVÁ, CSc.


- 16 - JE ŠKOLSKÁ MLÁDEŽ NA SLOVENSKU OBÉZNA?
DO SLOVAK TEENAGERS HAVE OVERWEIGHT?

Ing. Ivona PAVELEKOVÁ, CSc.
Ing.Viera PETERKOVÁ


- 17 - GENDER A PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
GENDER AND EATING DISORDERS
Mgr. Lucie ZORMANOVÁ

- 18 - BIOPOTRAVINÁM PATŘÍ BUDOUCNOST
BIO-FOOD IS OUR FUTURE

RNDr. Mgr. Drahomíra HOLUBOVÁ


- 19 - SOMATICKÝ VÝVIN VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU DIEVČAT V OBDOBÍ ADOLESCENCIE
SOMATIC DEVELOPMENT IN RELATIONSHIP TO LIFE STYLE AT GIRLS IN ADOLESCENCE

RNDr. Barbora MATEJOVIČOVÁ, Ph.D.
Alexandra Bezáková
Lenka Koprdová


- 20 - PŘÍSTUP A VĚDOMOSTI STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL K ÚSTNÍ HYGIENĚ
ATTITUDE TO AND KNOWLEDGE OF ORAL HYGIENE OF SECONDARY¨SCHOOL STUDENTS
PhDr. Magda TALIÁNOVÁ

- 21 - RIZIKOVÉ FAKTORY OSTEOPORÓZY – ZNALOSTI A CHOVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH DÍVEK
RISK FACTORS OF OSTEOPOROSIS - KNOWLEDGE AND PRACTICES AMONG ADOLESCENT FEMALES

Mgr. Kamila POSLUŠNÁ
MVDr. Halina MATĚJOVÁ
Mgr. Veronika BŘEZKOVÁ


- 22 - OTÁZKY EDUKACE ŽÁKŮ S CHRONICKÝM ČI JINÝM ZÁVAŽNÝM ONEMOCNĚNÍM Z POHLEDU RODIČŮ - MEZINÁRODNÍ PROJEKT TIMSIS
DISEASE OR ANOTHER GRAVE ILLNESS FROM THE PARENTS’ POINT OF VIEW– INTERNATIONAL PROJECT TIMSIS
PhDr. Dana ZÁMEČNÍKOVÁ, Ph.D.
MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D.
Mgr. Ilka VAĎUROVÁ

- 23 -

DIABETICKÝ ŽÁK VE TŘÍDĚ - MANUÁL PRO UČITELE ZŠ
DIABETIC PUPIL IN CLASS – HANDBOOK FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS
Doc. MUDr. Marie HAVELKOVÁ, CSc.
Mgr. Hana HÁJKOVÁ
MUDr. Petr KACHLÍK, Ph.D.

- 24 -

DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE VZDĚLÁVACÍM PROJEKTU O EPILEPSII
DRAMA EDUCATION IN EDUCATIONAL PROJECT FOCUSED ON EPILEPSY

Mgr. Tomáš DOLEŽAL


- 25 -
XENOBIOTIKÁ A ICH PODIEĽ NA ETIOPATOGENÉZE NIEKTORÝCH OCHORENÍ V DETSKOM VEKU
XENOBIOTICS AND THIER PART IN ETHIOPATHOGENESIS OF SOME DISEASES IN CHILD´S AGE
MUDr. Ľubica JAKUŠOVÁ, Ph.D.
Ing. Aurel DOSTÁL, PhD.

- 26 - PRVÉ VÝSLEDKY ANALÝZY OCHRATOXÍNU-A V MATERSKOM MLIEKU NA SLOVENSKU
THE FIRST RESULTS OF ANALYSES OF OCHRATOXIN A IN HUMAN MILK IN SLOVAKIA
RNDr. Jela ČAJDOVÁ
Ing. Aurel DOSTÁL, PhD.

- 27 -

INTERAKTIVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY – INTERVENCE V PODPOŘE ZDRAVÍ

MUDr. Věra KERNOVÁ
Ludmila Skálová
Lumír Komárek
Hana Janatová


© 2008
Optimalizováno pro rozlišení 1024x768,

Internet Explorer

 

   

text publikace TEXT PUBLIKACE

  seznam autorů SEZNAM AUTORŮ

  software SOFTWARE