Rozpis sekcí 2010

6. mezinárodní konference Škola a zdraví pro 21. století

posluchárna č. 50 

13.00 hod. Zahájení a vystoupení představitelů MU a PdF MU plenární zasedání konference:

E.Řehulka Stav řešení výzkumného záměru ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ 

M.Vítková Inkluzivní vzdělávání v komparaci českých a německých výsledků: výzkumný záměr PdF Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV

V. Kolbanov Ruské modely "Škol zdraví"

M.Goncharenco Utváření duševních hodnot v procesu socializace osobnosti 

V.Kochová Výchova ke zdraví na slovinských základních školách 

J. Liba Výchova k zdraviu v školskom vzdelávacom programe primárnej školy

J.Maňák Implementace výchovy ke zdraví do praxe školy

M.Dokulil Nikoli především tělo je dneškem ohroţeno aneb o nedostatcích především duševní hygieny 

sekce A

Úterý, 31. srpna 2010 8.30 – 10.00 hod. - posluchárna č. 32 

Předsedající: Josef Liba, Rudolf Kohoutek 

R. Kohoutek Stresory učitelů základních a středních škol v České republice

L.Čerešnáková, R.Kohoutek Závady a poruchy v chování ţáků na základních školách

K. Kaňková, R.Kohoutek Psychopatologické tendence učitelů a učitelek na středních školách

G.Oaklandová Umělá a přirozená informace a zdravý vnitřní život člověka aneb současná krize vnímání

J. Magerová Volný čas mládeţe z aspektu psychohygieny

J. Liba, M. Portik Výchova k zdraviu v školskom vzdelávacom programe primárnej školy 

M. Nevoralová, A. Pavlovská, L. Šťastná Evaluace preventivních intervencí

sekce B 

Úterý, 31. srpna 2010 8.30 – 10.00 hod. - posluchárna č. 35 

Předsedající: Tomáš Svatoš , Tomáš Čech 

T. Čech Fenomén bossingu v základních školách z pohledu šikanovaného učitele

D. Rájová Možnosti poznávání sociálních vztahů ve školní třídě s využitím Diagnostického systému SOCIO 2006

E. Švarcová Mapování výskytu šikany různými metodami

K. Juklová, K. Kardaczová Partnerské vztahy očima středoškolské učňovské středoškolské mládeže 

L. Foltová Adolescenti v (pro)pasti?

T.Svatoš Analýza interakce v ohniskové skupině (na příkladu výzkumů kvality života)

J. Krátká  Životní styl a formování mediální kompetence prostřednictvím recepce fikčních příběhů

sekce C

Úterý, 31. srpna 2010 8.30 – 10.00 hod. - posluchárna č. 30 

Předsedající: Karel Paulík, Evžen Řehulka

K. Paulík Salutogeneze učitelů a učitelek a zvládání zátěže prostředí

E. Řehulka Vzdělávací potřeby učitelek základních škol v oblasti výchovy ke zdraví 

M. Blahutková, E. Řehulka Vyuţití copingových strategií s náplní pohybových aktivit při odbourávání stresu ve školním prostředí

A. Prokopová, M. Svobodová Strategie zvládání zátěže u adolescentů v souvislosti s výchovou v rodině 

M. Papršteinová, J. Šmejkalová, E. Čermáková, L. Hodačová Pracovní psychická zátěž a spokojenost učitelů různých stupňů škol 

Petra Holešovská Zvládání školního stresu u intelektově nadaných adolescentů

sekce D

Úterý, 31. srpna 2010 8.30 – 10.00 hod. - posluchárna č. 24 

Předsedající: Jelka Strgar, Hana Horká 

H. Horká, Z.Hromádka Pohybové aktivity pro zdraví v kontextu péče o životní prostředí 

D.Holubová Význam stromů pro zdravé ţivotní prostředí

J. Strgar Ţivé bytosti dýchají

P. Polster Environmentální informatika ve výuce ochrany ţivotního prostředí 

T. Kimáková Dôsledky hluku na človeka

J. Fialová Význam komunitních prvků při výchově ke zdravé výţivě a zdravému ţivotnímu stylu na základních školách

sekce E Úterý, 31. srpna 2010 10.30 – 12.00 hod. - posluchárna č. 30 

Předsedající: Drahoslava Hrubá, Iva Žaloudíková

D.Hrubá, I. Žaloudíková Sociální aspekty kuřáckých postojů a chování školních dětí

Iva Žaloudíková, D.Hrubá Rozšíření programu "Normální je nekouřit" do praxe škol

L.Jurystová, R.Gabrhelík, L.Šťastná, M.Miovský Preventivní program Unplugged - implementace v ČR, zkušenosti a budoucnost

P. Fousek Revolution Train - prevence a souvislosti

T.Kimáková, Vladimír Feľbaba, Jana Kimáková, Petr Kachlík Právne normy týkajúce sa kontroly tabaku na Slovensku 

sekce F

Úterý, 31. srpna 2010 10.30 – 12.00 hod. - posluchárna č. 32 

Předsedající: Vladimír V. Kolbanov, Jan Holčík 

Jan Holčík Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost

Vladimír V. Kolbanov Servis zdraví ve vzdělávacích zařízeních v Sankt Petěrburgu

Marcela Poučová Francouzská zdravotní pojišťovna MGEN a její program zdravotní prevence pro učitele a žáky

M.Bartoňová Úspěšnost absolventů přípravných tříd v primárním vzdělávání

A.Klímová Zamyšlení nad reflexí významu procesu feminizace profesí souvisejících s výchovou, případně profesí zaměřených na zvládání moţných rizik výchovného nezdaru a možnostmi poztivního vyuţití potenciálu, jeţ v sobě tento jev ukrývá

sekce G Úterý, 31. srpna 2010 10.30 – 12.00 hod. - posluchárna č. 35 

Předsedající: Milada Krejčí, Radovan Rybář 

R.Rybář Zdraví - škola - učitel

Julia Neyaskina Identifikace osobnosti v rámci rodinných vztahů

Petr Adamec, Jiří Dan Kurz pro matky na mateřské dovolené: nový program celoţivotního vzdělávání (přispívá) ke zlepšení kvality ţivota a zdraví

V.Pacholík Výskyt úzkosti u dětí mladšího školního věku na vybraných brněnských školách

Yulia Stafeeva Adaptace dětí s tělesným postižením na školní podmínky. Zkušenosti ruských sociálních a pedagogických specialistů

Ludmila Buslovskaya, Yliaya Ryzhkova Adaptace studentů prvních ročníků na vysokých školách

Milada Krejčí Výchova ke zdraví a strategie výuky duševní hygieny ve škole

sekce H

Úterý, 31. srpna 2010 10.30 – 12.00 hod. - posluchárna č. 24 

Předsedající: Olena Konovalova, Jaroslav Řezáč 

Jaroslav Řezáč Diference mezi sebepercepcí a vnějším posouzením komunikačních dovedností

Olena Konovalova Hudba a aroma sniţují únavu školáků na základních školách

Jana Frostová Změny kvality hlasu u učitelek mateřských škol měřené DSI - zhodnocení po tréninkovém programu 

Hana Stadlerová Výtvarná výchova na základní škole jako prostor duševní pohody dítěte 

Michaela Lukačiková Estetické vnímanie umeleckých diel adolescentom a jeho vplyv na duševné zdravie

sekce I

Úterý, 31. srpna 2010 14.00 – 15.30 hod. - posluchárna č. 30 

Předsedající: Imrich Ruisel, Václav Holeček 

Imrich Ruisel Psychologické prístupy k múdrosti

Michaella Buck Dysfunkčné správanie z perspektívy sociálno – kognitívnej teórie

Josef Šmajs Dvě poznámky ke vztahu vzdělání a zdraví Václav Holeček Transmisivní versus konstruktivistický přístup při utváření pojmů

Anna Sladek Faktory určující získávání ţivotních zkušeností ve vztahu se zdravím člověka

sekce J Úterý, 31. srpna 2010 14.00 – 15.30 hod. - posluchárna č. 35 

Předsedající: Barbara Bajd, Vladislav Mužík

V. Mužík, Petra Vodáková Sonda do školní pohybové aktivity dětí mladšího školního věku

Barbara Bajd, Luka Praprotnik Síla sevření s vizuální kontrolou v různých věkových kategoriích

Barbara Bajd Předškolní představy dětí o kůţi Jana Miňhová Mentální hygiena ţáků se specifickým sportovním nadáním

Jaroslav Vrbas Zdatnost dětí mladšího školního věku - statistické zpracování vybraných výsledků

Lucie Brůžková, Marie Blahutková Postavení tělesné výchovy ve školních vzdělávacích programech na základních školách v jihomoravském kraji

sekce K 

Úterý, 31. srpna 2010 14.00 – 15.30 hod. - posluchárna č. 24 

Předsedající: Ivana Kolářová, Kristýna Vondráčková 

I.Kolářová Co vypadá a co na nás působí zdravě, nezdravě, chorobně Kristýna Vondráčková Je nutná inovace středoškolské výuky virologie?

T.Frostová Sudium vlivu probiotik na rekonstituování střevní mikroflóry u dětí a mládeže

L. Martykánová Výţiva a závislost, biologický pohled na etiologii PPP

Z. Piskáčková Vztah mezi délkou spánku a tělesnou hmotností u dospělých Dominika Machačová Kdo skáče přes snídaně?

sekce L

Úterý, 31. srpna 2010 14.00 – 15.30 hod. - posluchárna č. 20 

Předsedající: Stanislav Střelec, Jitka Šimíčková-Čížková

S.Střelec Specifikace podpory zdraví ţáků prostřednictvím činností třídního učitele na střední škole

Michal Svoboda, Boţena Jiřincová Sociální zdraví z pohledu studentů učitelských oborů

Jitka Šimíčková-Čížková Úskalí motivace povolání učitele

Patrik Matyášek Poznámky k pracovně právnímu postavení učitelů v počátcích školního vzdělávání

Michal Marád Zájmové vzdělávání jako jeden z nástrojů výchovy

Zora Syslová Kompetence učitelky podporující zdraví

sekce M 

Úterý, 31. srpna 2010 16.00 – 17.30 hod. - posluchárna č. 20 

Předsedající: Svatopluk Novák, Magda Taliánová 

P.Chalupa, D.Hübelová Cyklický ekonomický vývoj a současná recese v České republice

M.Taliánová Vliv edukační lekce na snižování sledovaných antropometrických parametrů 

S.Novák, D.Hübelová Příčiny a důsledky populačního chování na zdraví obyvatel České republiky

Dariusz Białas Výchova ke zdraví jako výzva pro akademické vzdělání

Julia Bykhovets Vliv teroristické hrozby na duševní zdraví studentů středních škol v Moskvě

Petronela Lauková Zdravotný stav a kompenzácia psychickej záťaţe učiteľov před a v období transformačných zmien spoločnosti 

sekce N

Úterý, 31. srpna 2010 16.00 – 17.30 hod. - posluchárna č. 35 

Předsedající: Viera Peterková, Alice Prokopová 

A.Prokopová Psychodynamický přístup v primární prevenci závislostí

A.Prokopová, Daniela Fuchsová Některá osobnostní specifika dospělých dětí rodičů - alkoholiků

A.Prokopová, Jitka Reissmannová Příspěvek k implementaci problematiky první pomoci do přípravy učitelů

A.Prokopová, R.Slaný Psychopatologické souvislosti užívání návykových látek 

D.Trávníková Žonglování jako prostředek prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Viera Peterková Alkoholizmus ako spoločenský a biologický problém

sekce O 

Úterý, 31. srpna 2010 16.00 – 17.30 hod. - posluchárna č. 30 

Předsedající: Veronika Efimenko, Jana Veselá 

J.Veselá Vývoj a trendy školních poradenských pracovišť v ČR

Stojan Kostanjevec Kvalita školního stravování na Slovinských základních školách

Verena Koch, Francka Lovšin Kozina, Stojan Kostanjevec Výchova ke zdraví ve slovinských základních školách

Veronika Efimenko Udrţení sociálního zdraví studentů středních škol a zkušenosti z ruských škol

Zora Gerová, Ladislava Wsolová Efektívna podpora kardiovaskulárneho zdravia v prostredí základných škôl mestskej častPetržalka

Zdeněk Mlčák Psychologická problematika dobrovolnictví v kontextu školní výchovy

Věra Kosíková Vlastní management stresu aneb psychodidaktický vhled do tématu s uplatňováním prvků konstruktivismu

sekce P 

Úterý, 31. srpna 2010 16.00 – 17.30 hod. - posluchárna č. 24 

Předsedající: Eva Marádová, Vladislav Navrátil 

V. Navrátil Zdraví, stárnutí a obecné fyzikální principy

Nataša Dolenc-Orbanić, Janja Plazar, Smiljana Škvarč Povědomí dětí předškolního a mladšího školního věku o účincích slunečního záření

E.Vodinchar Vztah suverenity a psychologického prostoru člověka a jeho duševní zdraví

Irena Loudová Kvalitní ţivot pohledem žáka základní školy

Marta Popelková Spokojnosť učiteľov so zdravím

B. Vašina Kvalita ţivota vysokoškolských studentů a některé osobnostní a situační faktory

Z. Birknerová Sociálny kontext školy a výchova k zdraviu

POSTEROVÁ SEKCE:

Diskuse nad postery: úterý 31. srpna 2010 v 19.hod Poříčí 31, 1. poschodí

L. Skálová, L. Suchopárová, A.Šípek Mysli na mne včas, dříve než se narodím

V.Kernová, L. Skálová Vyrovnaná energetická bilance - prevence obezity

V. Kebza, V. Kernová, M. Kodl Projekt dlouhodobého sledování psychologických, zdravotních a behaviorálních ukazatelů osob od narození do současnosti

Iva Žaloudíková Využití programu "Normální je nekouřit" k výchově ke zdraví a podpoře zdravého životního stylu ve škole

Ludmila Skálová S pohybem každý den 2010

sekce R 

Středa 1. září 2010 8.30 – 10.00 hod. - posluchárna č. 24 

Předsedající: Jitka Heinrichová, Mojmír Stojan

Mojmír Stojan Dopravní výchova jako komplement výchovy ke zdraví 

Daniel Měrka Dopravní výchova v předškolním věku v mateřských školách a na 1. stupni základních škol 

D.Pecina Úloha státní policie v dopravní výchově

J.Heinrichová, M.Tělupil Projekt "Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy". Aplikace principů Gestalt terapie v dopravní výchově

Ota Konsbul Zkušenosti s dopravní výchovou z hlediska teorie a praxe.

Petr Chvílíček Vývoj didaktických pomůcek v autoškolách

sekce S

Středa 1. září 2010 8.30 – 10.00 hod. - posluchárna č. 30 

Předsedající: Elena Kovalyeva, Jaroslav Vaculík 

Jaroslav Hroch Životní styl H.-G. Gadamera filozofa, který prožil celé dvacáté století

Jaroslav Vaculík Školní lékařství v meziválečném Československu

Elena Kovalyeva Současné trendy týkající se zachování zdraví dětí v kontextu dějin výchovy a pedagogických myšlenek 

František Čapka Gustav Kabrhel coby zakladatel české hygienické školy a jeho přínos k problematice škola a zdraví

Simona Koryčánková V. M. Bechtěrev a základy psychologie zdraví

Jiří Matyášek, L.Hradilová Ogorevc, P.Matyášek Zdraví učitelovo na školách v době Rakousko-Uherska.

Marie Marečková K formování sociálních a výchovných institucí pečujících o chudé děti a osamělé ženy

sekce T

Středa 1. září 2010 8.30 – 10.00 hod. - posluchárna č. 20 

Předsedající: Lubomír Kukla, Ivona Paveleková

I.Paveleková, V.Peterková Majú obézni rodičia obézne deti? 

H. Včelařová, M. Bendová Zkušenosti s případy dětské obezity, které byly označeny jako důsledek zanedbávání péče o dítě

I. Vohlídalová Kvalita života u žáků a studentů s poruchami zraku

L. Kuzmová, Vopička Zdeněk Škola a prevence dětských úrazů

L. Kukla Popáleniny a opařeniny v dětské populaci do 5 let věku

Z. Vopička Škola a prevence dětských úrazů

sekce U 

Středa 1. září 2010 8.30 – 10.00 hod. - posluchárna č. 35 

Předsedající: Petr Kachlík, Marie Blahutková Petr Kachlík, 

M. Havelková Výskyt nových forem závislostního chování ve vzorku studentů Masarykovy univerzity 

T.Kimáková, L. Kuzmová, P. Kachlík Hluk nie je zvuk

T. Kimáková, P.Kachlík Karcinogen v ţivotnom prostredí-kadmium

E.Matějková, M. Blahutková Struktura a dynamika subjektivních proţitků a stavů u pomáhajících profesí

M. del Pilar Sánchez-López Zdraví a pohlaví (gender)

R.María Limińana-Gras, F.Javier Corbalán-Berná , M.del Pilar Sánchez-López Je tvořivost (kreativita) modifikující proměnnou ve vztahu mezi zdravím a pohlavím?

sekce V

Středa 1. září 2010 10.30 – 12.00 hod. - posluchárna č. 24 

Předsedající: Mojmír Stojan, 

P.Pecina, E. Šedá Efektivní dopravní výchova u dětí s poruchami pozornosti

J.Válek Jízdní kolo nejen jako dopravní prostředek 

J. Březina Úloha Městské policie Brno v dopravní výchově mládeže 

M. Flekal Vývoj dopravní výchovy na dpravním hřišti v Oslavanech v průběhu tří let 

P. Pecina Pojetí didaktiky dopravní výchovy v přípravě budoucích učitelů

T. Kimáková, V. Feľbaba, J.Kimáková, P. Kachlík Sledovanie rozdielov medzi zákonmi o cestnej premávke č. 8/2009 Zbierky zákonov a č. 315/1996 Zbierky zákonov 

V. Dlouhá České sdružení obětí dopravních nehod a projekt "(Ne)zvratné osudy"

sekce W

Středa 1. září 2010 10.30 – 12.00 hod. - posluchárna č. 20 

Předsedající: Eva Marádová, J.Reissmannová 

 L.Mužíková Význam metody modelování pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů Eva Marádová Podpora zdraví ve školních vzdělávacích programech - cíle kurikula a strategie jejích realizace na základních školách

H. Jedličková Vrstevnická výuka a výchova ke zdraví ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 

J. Reissmannová Problematika první pomoci v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, moţnosti implementace ve školních vzdělávacích programech

J.Reissmannová, L. Sušinová, P. Kubečková Možnosti výuky sexuální výchovy na základních školách - metodické materiály 

M. Coufal Prevence se musí vyplatit - intervence dramatické výchovy

sekce Y

Středa, 1. září 2010 10.30 – 12.00 hod. - posluchárna č. 35 

Předsedající: Jiří Mihola, T. Klimáková 

J.Juříková Oblíbenost mléka a mléčných výrobků u dětí vybraných základních škol

J.Stávková Dietní stravování na základních školách 

J. Mihola Ke zdravotnímu stavu dětí a výchově ke zdraví v prostředí brněnských mateřských škol ve 20. století (na příkladě MŠ Drobného)

L.Procházková, M.Němečková Znalosti, postoje a informovanost středoškolských studentů o fenoménu mentální anorexie a mentální bulimie

L.Suchopárová, M.Forejt Správnou výživou proti anorexii a bulimii

R. Bednárová, L.Široká, D.Kawuloková Výživa v základoškolském vzdělávání

T.Kimáková, J. Mačalová, E. Šándorová Hodnotenie stravovacích návykov a pohybovej aktivity u darcov krvi

sekce Z

Středa 1. září 2010 10.30 – 12.00 hod. - posluchárna č. 30 

Předsedající: Anastasiia Tymchenko, Jiří Strach 

J.Strach Prevence počítačové kriminality v základní a střední škole

A.Tymchenko Individuální programy s cílem zlepšení zdraví s pomocí video – počítačové psychodiagnózy v pedagogickém procesu

G.Slaninová, K.Kaplanová, N.Prouzová Motivace adolescentů k užívání sociálních sítí

G.Slaninová, L.Stašová, R.Hušková Sociální sítě v životě žáků základní školy 

P.Vacek Zdraví a nemoc ve světě počítačových her: Několik poznámek k reprezentaci problematiky 

V.Mikulík Návrhy jak konkrétně uplatnit komplexní přístup při vytváření E-learningových kurzů či výuce uskutečňované prostřednictvím výpočetní techniky