Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Výuková praxe 1 (TE2MP_VPX1)

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (cvičící)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je: a) získat a ověřit základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si a v reálné školské praxi uplatnit vědomostí a dovedností pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.

Osnova

  • Hospitace – náslechy (celkem 5 vyučovacích jednotek) ve výuce předmětů z vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (zápis vlastního pozorování – pedagogický deník, rozbor vyučovacích hodin se cvičným učitelem).

  • Hospitace – náslechy (celkem 5 vyučovacích jednotek) ve výuce předmětů z vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie (zápis vlastního pozorování – pedagogický deník, rozbor vyučovacích hodin se cvičným učitelem).

  • Příprava a realizace vyučovacího procesu (celkem 5 vyučovacích pokusů) z vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (teoretická i praktická příprava na vyučovací jednotky, rozbory vyučovacích pokusů, pohovory s cvičným učitelem).

  • Příprava a realizace vyučovacího procesu (celkem 5 vyučovacích pokusů) z vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie (teoretická i praktická příprava na vyučovací jednotky, rozbory vyučovacích pokusů, pohovory s cvičným učitelem).

  • Zařízení školních dílen, laboratoří a učeben výpočetní techniky na základní škole (seznámení s organizací práce, s bezpečností a ochraně zdraví, údržba zařízení apod.).

  • Asistentské práce (příprava technické dokumentace, materiálu, nářadí, nástrojů, instalace softwaru apod.).

  • Pracovní porady učitelů, metodická sdružení, třídní schůzky (účast na různých akcích školy, vedení jednoduché pedagogické dokumentace, pomoc při exkurzích, kulturních akcích apod.).

E-Learning