Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Svět práce (TE2BP_SVP)

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (přednášející)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získat základních schopnosti a dovednosti využívat vědomosti z oblasti techniky jako složky lidské kultury a z oblasti základního technického vzdělávání v systému společenské praxe. Získat schopnost předávat kvalifikované informace v oblasti volby povolání včetně přípravy odborných materiálů, exkurzí a besed.

Osnova

  • Profesní orientace v systému vzdělávání. (Rámcový vzdělávací program pro základní školy, školní vzdělávací program, aktuální dokumenty).

  • Uplatnění ve světě práce, rekvalifikace, celoživotní vzdělávání. (Současná situace, budoucnost v rámci EU, regionální problémy.)

  • Kvalifikovaná informace pro volbu vzdělávání a povolání. (Zdroje, hodnota, rozsah, úroveň.)

  • Exkurze jako specifická vyučovací forma. (Příprava exkurze pro konkrétní školu v konkrétních podmínkách s daným cílem.)

  • Pedagogická diagnostika pro oblast volby profese. (Sebehodnocení, zájmy, schopnosti, osobní vlastnosti, kvalifikační, osobnostní a zdravotní předpoklady.)

  • Poradenské služby a jejich využívání (kariérové poradenství). (Výchovný poradce, školní psycholog, úřad práce, jiné instituce, rozhodování, vstup do světa práce.)

  • Střední školy. (Přehled, požadavky, perspektivy.)

  • Učební obory. (Řemesla, mozaika profesí, požadavky, náplň a perspektiva profesí, rekvalifikace, uplatnění v rámci regionu i EU.)

  • Abeceda drobného podnikání. (Organizace, systém, předpoklady, formy.)

  • Podnikatelský záměr, marketing. (Problémy a perspektivy podnikání.)

E-Learning