Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Dopravní výchova na ZŠ (TE2BP_DPV)

doc. Ing. Jiří Strach, CSc. ((přednášející))

Cíle předmětu

Na konci kurzu bude student schopen: - Definovat dopravní výchovu. - Popsat výukové metody, formy a prostředky v výuce dopravní výchovy. - Vysvětlit zásady první pomoci při dopravních úrazech. - Objasnit právní aspekty dopravní výchovy.

Osnova

  • Úvod do problematiky dopravní výchovy. Vymezení pojmu dopravní výchovy a její význam, objasnění souvislostí dopravních agend a příbuzných technických i humanitních oborů. Základy didaktiky dopravní výchovy. Cíle dopravní výchovy, vyučovací metody a formy ve výuce dopravní výchovy) Mezipředmětové vztahy ve výuce dopravní výchovy. (Prvky dopravní výchovy ve výuce fyziky, biologiei, zeměpisu a dalších předmětů) Právní aspekty dopravní problematiky,zák. č.361/2000Sb. o provozu na pozamních komunikacích. Právní aspekty dopravní problematiky, prováděcí předpisy vydané v souvislosti se změnami dopravně správních agend . Vyhl.MDS č.30/2001 Sb., vyhl.MDS č.243/2001 Sb a vyhl.MDS č.470/2000 Sb.,Činnost pedagogického pracovníka v oblasti prevence dopravních nehod.Příklady z praxe Příčiny dopravních nehod dětí. Základy dopravní psychologie. Psychologické aspekty dopravy na pozemních komunikacích, osobnostní a povahové rysy účastníků v dopravě,se zvláštním zřetelem na kategorii dětí a mládeže. První pomoc při úrazech v dopravě.

E-Learning