Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Didaktika 3 (TE2MP_DID3)

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (přednášející)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomostí a dovedností pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.

Osnova

 • Technická muzea v pedagogické praxi (muzeopedagogika, využití technických muzeí v ČR a ve světě, metodika přípravy učitele s cílem zvýšení efektivity klasické výuky).

 • Pedagogická diagnostika ve vyučovacím procesu (diagnostika školní zdatnosti- vědomosti, dovednosti, užití testu, dotazníku a ostatních metod).

 • Odborná exkurze jako progresivní vyučovací forma (druhy, příprava, provedení, zhodnocení, efektivita, význam).

 • Zájmová činnost v oblasti práce s technickými materiály a v oblasti výpočetní techniky (využití volného času, význam pro vývoj osobnosti, specifika plánování, organizace a vedení).

 • Profesní orientace žáků, výchovné a kariérové poradenství (výchova k volbě povolání, výchova k práci, osobnostní předpoklady, kariérové poradenství, pracovní adaptabilita, úloha školy a učitele v procesu profesní orientace).

 • Příprava na vstup do dalšího vzdělávání, zaměstnání, podnikání (reálné možnosti, odborná i formální příprava, vlastní prezentace na trhu práce, drobné podnikání).

 • Technika jako složka lidské kultury, technické vzdělávání jako součást všeobecného vzdělávání (úloha techniky v dějinách lidstva, technická výchova a technické vzdělávání, výroba, společnost a životní prostředí, vytváření vztahu k technice ve školské praxi).

 • Konkrétní didaktika v oblasti základních prací s výpočetní technikou - editory (řízení vyučovacího procesu, specifika práce s výpočetní technikou, řešení problémů, organizace práce, zadávání úkolů, samostatná práce žáků).

 • Konkrétní didaktika v oblasti základních prací s výpočetní technikou – práce s informacemi (vyhledávání, zpracování a využití informací – hodnoty, relevance, rizika).

 • Mezipředmětové vztahy v rámci vzdělávacích oblastí, výchovné využití pedagogického procesu, průřezová témata RVP (vyučovací předměty na základní škole, osobnostní a sociální výchova, multikulturní, environmentální a mediální výchova).

 • Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (pracovní terapie, úloha učitele dílenských prací a technických činností v Praktické škole, předprofesionální příprava postižených žáků).

E-Learning