Externí webové prezentace
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Didaktika 1 (TE2MP_DID1)

doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. (přednášející)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je: a) získat základní schopností a dovedností úspěšně organizovat a řídit vyučovací proces v technických předmětech a v předmětech obsahujících tématiku informačních technologií b) osvojit si vědomostí a dovedností pro použití a tvorbu různých organizačních forem, vyučovacích metod a prostředků výuky.

Osnova

 • Technická a informační výchova v systému základního vzdělávání, aktuální otázky školství (Rámcový vzdělávací program pro základní školy, školní vzdělávací program, aktuální dokumenty).

 • Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie – vzdělávací oblasti RVP (charakteristika, cíle, vzdělávací obsah, učivo, očekávané výstupy).

 • Technologie vyučování technickým předmětům na základní škole – teorie vyučování, oborová didaktika (teorie řízení vyučovacího procesu, vyučovací cíle, formy, zásady, metody, prostředky).

 • Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky).

 • Příprava a realizace vyučovacího procesu, pedagogická praxe studentů (hospitace, teoretická i praktická příprava učitele na vyučovací jednotky, cvičné výstupy).

 • Vyučovací metody a prostředky v předmětech technického a informačně technologického charakteru (klasické i progresivní vyučovací metody a jejich využití v pedagogické praxi, specifika využití výpočetní techniky, odborných laboratoří a školních dílen).

 • Člověk a svět práce - úvodní hodiny praktických činností na základní škole (specifika práce se žáky, organizace a bezpečnost práce ve školní dílně, laboratoři a v učebně výpočetní techniky).

 • Technické kreslení na základní škole, základy počítačové grafiky (příprava technické dokumentace, pravoúhlé promítání, technické náčrty, technické myšlení, rozvoj představivosti a kreativity, mezipředmětové vztahy).

 • Technologie výroby – základní problémy a jejich interpretace na základní škole (výroba a její úkoly ve společnosti, organizace práce, technologické postupy, problémy ekologie a ochrany).

 • Konkrétní didaktika v oblasti praktických činností s technickými materiály – papír, karton, dřevo (jednoduché pracovní operace a postupy, nástroje, nářadí, praktická cvičení).

 • Konkrétní didaktika v oblasti praktických činností s technickými materiály – kovy, plasty (jednoduché pracovní operace a postupy, nástroje, nářadí, praktická cvičení).

E-Learning