Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odbornýchpracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
PhDr. Zita Nováková, Ph.D.
       V letech 1996 - 1999 interní doktorandka, od září 1999 odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky.
       Je lokálním koordinátorem mezinárodního programu Leonardo da Vinci a koordinátorem evropského projektu Erasmus - mobility studentů na katedře speciální pedagogiky. Je konzultantem studentů nevidomých a slabozrakých.
       Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zabývá problematikou edukace jedinců s vadami zraku a s více vadami, integrací dětí/žáků s vadami zraku do běžných škol a školských zařízení, ranou péčí a zkoumáním vybraných školských systémů se zřetelem na edukaci žáků s vadami zraku. Téma disertační práce je zaměřené na srovnání přístupů k dětem/žákům s vadami zraku ve školském systému ve Finsku a v České republice. Zpracovala rigorózní práci na téma "Současné tendence v edukaci žáků se zrakovým postižením" (2002).

      Garantuje obor oftalmopedie. Vyučuje předměty: "Oftalmopedie","Edukace jedinců s více vadami", "Integrativní speciální pedagogika", podílí se na výuce předmětu "Základy speciálně pedagogických disciplín" ad.
 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
Doc. PhDr. Pavel Muhlpachr, PhD.
PhDr. Dagmar Opatřilová, PhD.
Česká verze English version
E-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF