Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odborných pracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
Doc.PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
       Na katedru speciální pedagogiky nastoupil v září 1997. Profesí je sociolog. Doktorské studium ukončil v roce 1998, od června 2001 probíhá habilitační řízení. Je školitelem doktorandů v prezenční a kombinované formě zabývající se problematikou sociální patologie.
       Zastává funkci zástupce vedoucího katedry. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zabývá problematikou oboru andragogika a otázkami filozofickými, sociologickými a sociálně patologickými souvisejícími s edukací jedinců s postižením. Napsal habilitační práci na téma "Sociální patologie jako paradigma sociální pedagogiky" (2001).
       Člen výboru České pedagogické společnosti, statutární zástupce organizace - vědecký tajemník. Od roku 2002 jmenován MŠMT ČR jako člen pro státní zkoušky z pedagogiky a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
       Je garantem teoretických disciplín (filozofie, sociologie, andragogika a geragogika) a nově koncipovaného oboru sociopedie. Vyučuje předměty: "Filozofická antropologie", "Sociologie pro speciální pedagogy", "Sociální patologie", "Základy práva", "Metodologie oboru", "Andragogika a geragogika", "Kvalitativní a kvantitativní výzkum".

 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
PhDr. Zita Nováková, Ph.D.
Česká verze English version
E-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF