Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU
a
Česká společnost "Dyslexie"

si Vás dovolují pozvat na celofakultní konferenci

„Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v základní škole se zaměřením na specifické poruchy učení“

Kde:  PdF MU, Poříčí 9, učebna č. 50
Kdy:  13. 9. 2005, 10.00 - 16.00 hod.

Dopolední program:

  9.00 -  9.45 Prezentace
10.00 - 10.15 Zahájení konference
10.15 - 11.45 Jednání v plénu, vystoupí:

Cor J.W. Meijer,
ředitel Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání, Middelfart, Dánsko
"Inklusivní vzdělávání v evropských školách"

doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.,
Husitská teologická fakulta UK, Praha
"Současné světové trendy v oblasti vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení"

11.45-12.30 Přestávka

Odpolední program:
Jednání v sekcích 12.30-16.00

1. sekce: Poskytování poradenských služeb žákům se specifickými poruchami učení, nová legislativa.
Garant:   Mgr. Libor Mikulášek

2. sekce: Logoped a komunikační kompetence žáků základní školy.
Garant:   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

3. sekce: Žáci se specifickými poruchami učení a výuka cizích jazyků.
Garant:   doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

4. sekce: Specifické poruchy učení a výuka matematiky.
Garant:     RNDr. Růžena Blažková, CSc.

5. sekce: Inklusivní vzdělávání a praxe na základních školách.
Garant:   PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

6. sekce: Řešení problémových situací na základní škole pomocí metod dramatické výchovy.
Garant:   PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

7. sekce: Čeština nejen pro dyslektiky.
Garant:   PaedDr. Zdeněk Topil

Organizační pokyny
Konferenční poplatek činí 100 Kč (úhrada bude provedena při prezentaci).
Účastnící obdrží CD o řešené problematice.

Zájemci z řad odborníků mohou zasílat své  příspěvky do 15.8.2005 na adresu:  bartonova@ped.muni.cz.
Formální úprava příspěvku: formát rtf, okraje 2,5 cm, velikost stránky A4, řádkování 1,5, zarovnávání vlevo,
typ písma Times New Roman CE, velikost 12 bodů, doporučený rozsah 10 stran.

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF