Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Koncepce speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity

Marie Vítková

Koncepce studia speciální pedagogiky
               Koncepce studia speciální pedagogiky je reflexí celospolečenských snah o integraci/inkluzi dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol a školských zařízení. Dále reaguje na potřeby rozšířit studium speciální pedagogiky o věkové skupiny, které tradičně nebyly zahrnuty do oblasti zájmů speciálních pedagogů.
       
       Jedná se o problematiku rané péče (včasnou intervenci) zabývající se edukací dětí od narození ohrožených v sociálním, biologickém a psychickém vývoji, o děti se zdravotním postižením a jejich rodiny s cílem předcházet postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho následky a poskytnout rodině i dítěti možnosti sociální integrace.

       Edukativní proces jedinců se zdravotním postižením se netýká pouze dětí a mládeže navštěvujících školu, ale plynule přerůstá do všech věkových skupin. Týká se i dospělých a seniorů, i když vzhledem k jiným potřebám  těchto jedinců se u nich uplatňují jiné formy vzdělávání. U dospělých, kteří v důsledku nemoci nebo úrazu nemohou dále vykonávat dosavadní profesi, se na první místo dostává potřeba ucelené rehabilitace, včetně rehabilitace pedagogické, kam patří i rekvalifikace na jinou profesi, která by odpovídala jejich zdravotnímu stavu, využití terapií ve speciální pedagogice ad. (KLENKOVÁ, J. Možnosti stimulace preverbálních a verbálních schopností vývojově postižených dětí. Brno: Paido, 2000, 123 s., Vítková, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 1999, 144 s., MÜHLPACHR, P. Geragogika pro speciální pedagogy. Brno: MU, 2000, 116 s., VÍTKOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno: Paido, 2001, 165 s. ISBN 80-7315-010-7).


 Problematika drog

 EASE

 Pozvánky

 Granty

Koncepce studia

Česká verze

English version

E-mail

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF