TCA – Integrace mladých osob s postižením na trh práce z transnacionálního pohledu


Č.
TCA-oblast
   
  Název transnacionálního partnerství
  Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht

Integrace mladých osob s postižením na trh práce z transnacionálního pohledu

Kurztitel: ”Transition from school to work” TSW

Zkrácený název: Přechod ze školy do práce

A.
Důvody a cíle
A.1.
Společné zájmy a metody, společná problematika
A.1.1
Představení jednotlivých partnerů
A.1.1.1.
Transnacionální partner 1 – INTequal
  Výchozí problematika

V uskutečňování společensko-politické podpory integrace mladých lidí s postižením do všech společenských oblastí byla realizována celá řada opatření. Jednalo se o rozšíření počtu integračních tříd v oblasti základního školství, AMS financuje projekty k poradenství při přechodu ze školy do povolání, sociální odbor země Dolního Rakouska (die Sozialabteilung des Landes NÖ) poskytuje poradenství a rozhoduje především o přijetí do denních stacionářů (eine Tagesheimstätte). Všechna tato zařízení nejsou propojena a koordinována. Ústřední kontaktní osoba (ein/e zentrale/r Ansprechpartner/in) pro žáky od 7. postupného ročníku neexistuje. Postižení nejsou často schopni bez připravených a/nebo dodatečných opatření obstát na pracovním místě na volném trhu práce nebo projít učením. Očekávání podniků k zaměstnancům jsou podrobena stálým změnám.

Vyjdeme-li z očekávání a schopností mladých postižených osob stejně jako žáků vycházejících školu se speciálními vzdělávacími potřebami nebo emocionálně a sociálně handicapovaných osob až v podstatě k věku 25 letům a z vývoje na trhu práce v pracovním světě stejně jako v sociálním společenství, je třeba tyto mladé osoby individuálně připravit, poskytnout jim kvalifikaci a doprovod, což by zajistilo trvalou integraci na prvním pracovním místě trhu práce.

Dosažení cíle vyžaduje nejen práci s postiženými lidmi, nýbrž je třeba zapojit také ještě chybějící články v závodech, v malých regionálních svazech na úrovni obcí a v neposlední řadě často také v rodině a úzkém sociálním prostředí. Cílem tedy je, vyjdeme-li ze základního cíle profesní integrace, vytvořit region ve smyslu integrativního společného soužití / učící se dílna (Integrationspools/Lernwerkstadt), ze kterého budou všichni profitovat. 

Předložený design pro moduly Aktion 2 a 3 vychází z cesty integrace. Přitom je třeba popsat existující zařízení a podpůrné možnosti, stejně jako poukázat na existující nedostatky. Je třeba vybudovat a podporovat propojení všech těchto zařízení podle očekávání odpovídajícího potřebám např. v nabídce kvalifikace nebo v sociálním a regionálním kontextu. V součinnosti s vědeckým doprovodem a ve spolupráci odpovídajících expertů je třeba v průběhu Aktion 2 přepracovat nebo vyvinout odpovídající nástroje.

Všechny projektové moduly, které se účastní rozvojového partnerství EP INTequal, vyvíjejí vlastní inovační formy k integraci osob s postižením na přechodu škola a povolání, jako například nové, do budoucna orientované profesní oblasti. Úspěšné inovační formy je pak třeba vyzvednout v transnacionálním srovnání a zpracovat jako schopné přenosu.

A.1.1.2.
Transnacionální partner 2 – Open doors
  V rámci Evropské unie platí několik let právo na volný výběr pracovního místa. Vnímání tohoto práva je je však osobám s těžkým postižením v mnoha oblastech odpíráno. 

Pro postižené osoby existují stejně jako dříve četné, často nepřekonatelné bariéry. Přístup k pracovním místům je pro postižené osoby značně omezen po celé Evropě už při základních možnostech vzdělání. 

U postižených dětí a mládeže představuje integrativní vzdělávání výjimku, zpravidla se nacházejí ve speciálních školách a zařízeních. Zde zažitá závislost na institucionální pomoci připravuje spíše na život a pracovní místo ve speciálních zařízeních než na schopnost integrovat se na obecný trh práce a udržet se na něm. 

Přechod škola/povolání připravuje nesmírné potíže a problémy se táhnou dál jako červená nit také oblastmi vzdělávání dospělých. 

Deficity v sektoru vzdělávání a profesního vzdělávání je třeba odbourat cíleným dalším vývojem ověřených a nových metod.

Toto platí jednak pro odstranění vnějších mobilních a komunikačních bariér (Mobilitäts- und Kommunikationsbarrieren) a otevření nabídek všeobecného vezdělání, profesního vzdělání a trhu práce.

Dále pro vývoj a ověření klíčových kvalifikací pro individuální plánování profesní cesty postižených osob a k tomu potřebné mobility a flexibility.

Stále ještě velmi rozšířená fixace na institucionální pomoc vedlo v Německu a v některých dalších evropských státech k vybudování speciálních institucí, které, jak se v posledních letech zřetelně ukázalo, mají sotva co činit s dynamickými požadavky obecného trhu práce a vzdělávání. 

Aby se mohli handicapovaní jedinci pohybovat, orientovat a flexibilně působit v pracovním životě mimo vymezené speciální cesty, potřebují postižení lidé získat individuální prostředky, které si sami řídí a integrační nástroje jako asistenci (“Assistenz”) - a osvojit si schopnost tyto prostředky efektivně používat. Tuto způsobilost musí získat už velmi brzy, aby mohla působit proti vnějším překážkám (zažití institucionální závislosti, péče, opatrování), aby mohli prakticky vyzkoušet a realizovat tak nárok na rovnost šancí a spoluúčast (Chancengleichheit und Teilhabe).

K tomu potřebném Empowerment procesu je důležité získat refrenční osoby (rodiče, učitelé, asistenti, profesní poradci aj.) k spoluodpovědnosti za vytváření vnějších rámcových podmínek, aby se sami podíleli na změně perspektiv a rolí (od opatrovatele/pečovatele k asistentovi/podporovateli), a tím aktivně přispěli k úspěchu, odpovídající přeměně a k dalšímu vývoji rámcových podmínek (deinstitucionalizace, flexibilita).

Open doors sleduje se svými národními partnery cíl cílevědomého působení na trh práce stejně jako na vzdělávací sektor, aby se kvalifikace postižených lidí mohla úspěšně připravit s předstihem. Zvláštní pozornost je přitom zaměřena na přechod mezi základním a dalším vzděláváním ve speciálních zařízeních a obecným trhem práce.

A.1.1.3.
Transnacionální partner 3 – Integrative Guidance for Handicapped People on the Jobmarket - Česká republika, PdF MU Brno
  Výchozí problematika: Integrační trendy, které probíhají v našem školství od roku 1991, přesahují oblast resortu školství a zasahují do sféry zaměstnanosti, sociálních služeb, zdravotní péče včetně etiky společenského soužití a měly by cíleně vést k inkluzi, časné socializaci znevýhodněných osob a následně ke zvýšení tolerance společnosti k osobám z minoritních skupin. 

Součástí přípravy budoucích speciálních pedagogů je příprava učitelů na vytváření podpory při řešení profesní orientace žáků primárních a sekundárních speciálních škol, odborná podpora žákům a jejich rodičům při volbě povolání a při přechodu žáků na střední školy. V poradenském systému však chybí erudovaní odborní pracovníci, kteří by se cíleně na tuto problematiku zaměřili a řešili ji komplexně. Uplně chybí odborný pracovník (kontaktní osoba), který by se zabýval problematikou absolventů jednotlivých speciálních středních škol a pomáhal jim při přechodu ze školy na otevřený trh práce.

Projekt by měl také řešit propojení a uplatnění nových metod diagnostiky např. zařazení ergodiagnostiky do cíleného poradenského systému z oblasti zdravotnictví. Integrovaný poradenský systém v oblasti školství posílit cíleně připravenými odbornými pracovníky (kontaktními osobami) pro potřeby profesní orientace v součinnosti se sociálními službami pro zlepšení diagnostiky a následného uplatnění na trhu práce. Zčásti tuto problematiku již řeší navrhovaný zákon o ucelené rehabilitaci, který by měl být tímto projektem podpořen a částečně ověřen.

Hlavním cílem projektu je vytvoření efektivní, monitorovací skupiny podle principu partnertsví. Tato skupina má dosáhnout propojení od poradenských institucí (integrovaný poradenský systém) z oblasti školství, zdravotnictví a orgánů sociální péče. Jde při tom o podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce. Nejprve budeme pracovat v rámci města Brna a návazně mají být využity získané zkušenosti v celém regionu Jižní Morava. Výsledky projektu mají být zpřístupněny mezinárodnímu srovnání.

Hlavního cíle bude dosaženo realizací dílčích cílů:

 1. Do školského poradenského systému bude začleněn odborný poradce, který se soustředí komplexně na profesní orientaci. Součástí jeho práce bude koordinace týmu odborných pracovníků. Má pomáhat jak při prvních problémech, které doprovázejí nepříznivou volbu povolání, tak při změně školy žáků. Má se stát také příslušným partnerem při řešení sociálních problémů žáka/studenta. 
 2. Vytvoření náplně práce nového poradce. Začlenění do struktur školského poradenského systému. Zpracování kompetencí tohoto nového poradenského pracovníka ve vztahu k ostatním organizacím, které se podílejí na profesní podpoře. 
 3. Nové metodické materiály pro pregraduální a postgraduální vzdělávání odborného poradce.
 4. Podle modelů na vybraných speciálních školách prokázat, jak dalece může poradce ovlivnit správný výběr povolání u žáků speciálních škol. Na středních školách řešit stávající problémy při špatné volbě oboru, žákům pomáhat v problémových případech. 
 5. Týmová práce při zřízení pracovního místa pro ergodiagnostiku (v projektu ústavu sociální péče Kociánka realizovat jako model). Toto modelové pracoviště poskytne pak metodiku ergodiagnostiky dále na jiná zařízení.
 6. Cílená spolupráce s úřadem práce, konzultace, podpora nových spolupracovníků v poradenském systému, pomoc při zpracování metodických materiálů a další vzdělávání poradců. Členové týmu z katedry speciální pedagogiky zpracují metodiku pro hodnocení výsledků projektu tak, že se tyto mohou srovnat s výsledky projektů zahraničních kolegů. Závěrečná zpráva má pak sloužit jako základní zpráva a současně také metodika pro rozšíření integrativního poradenského systému v České republice.
Očekávaný přínos TP
 • Komparativní výzkum na téma Transition from school to work mezi zúčastněnými zeměmi (ČR, Rakousko, Německo a Holandsko)
 • Bilaterální spolupráce - ČR - Rakousko (transfer výzkumu v regionech Dolního Rakouska RegAB do regionu Jižní Morava)
 • Bilaterální spolupráce - ČR - Německo/Berlin (téma osobní asistence, pracovní asistent, zpracování výukových modulů, stáže doktorandů/diplomantů v Berlíně)
 • Bilaterální spolupráce - ČR - Německo/Hamburk (téma osobní asistence, pracovní asistent, zpracování výukových modulů)
Bilaterální spolupráce - ČR - Holandsko (komparativní výzkum, obsahová analýza školy pro tělesně postižené v Utrechtu a Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Brně, Kociánka)
A.1.1.4.
Transnacionální partner 4 – Keine Behinderungen trotz Behinderung - Německo/Hamburk
  Toto sektorální rozvojové partnerství se zaměřuje na to, aby se vyvinuly nosné struktury propojení a efektivní koncepty pro osoby s postižením, vyzkoušely se a evaluovaly až k definování dnes deficitního místa přechodu ve smyslu indiviálního úspěšného přechodu mezi školou a povoláním, které by obsahovalo praktická podpůrná opatření a ustanovení kvalitativních, a proto relevantních a přenosných kritérií.

Nehledě na různé projekty a iniciativy poskytující příklady zůstává až dodnes postiženým lidem přístup na volný trh práce uzavřen. Ve spolkové zemi vesměs zřetelně existují nerovné šance k profesní kvalifikaci a začlenění postižených osob. 

Také evropská komise Europäische Kommission konstatuje ve svém prohlášení k plánovanému evropskému roku 2003 pro osoby s postižením 30. května 2000, že existují omezení pro postižené osoby, která jim zabraňují rovnoprávnou účast v každodenním životě a lze o této rovnoprávné účasti pochybovat.

15. května 2000 schválila Evropská komise Europäische Kommission na návrh komisařky paní Anny Diamantopoulou, zodpovědné za politiku o postižených, zákon, který má vytvořit předpoklady pro to, že postižení lidé získají lepší přístup k pracovním místům.

Také zde je požadovaná národní, regionální a lokální odpovědnost za odstranění bariér. Už ve školách má základní význam cílené vedení ke světu práce a na život ve společenství. Příkladně, ale stále ještě ojediněle, se v minulých letech realizovaly odpovídající projekty. Podle obecného a veřejného zjištění stále ale ještě chybí prohloubení a rozšíření těchto forem. Mimoto k přímému vstupu do profesního života vzdělávání a práce chybí spolehlivé rozhodující elementy přemostění. Rozmanité bariéry se zesilují pro mladé postižené proporcionálně k trvání jejich nezaměstnanosti po skončení školy a nemohou být často překonány po celý život.

Šíře a rozmanitost potřebná pro tuto formu je dána složením (strukturou) rozvojového partnerství ze školy, integračních odborných služeb, nositelů vzdělání, zastoupení zájmových skupin, podniků a politických institucí na úrovni spolkové i zemské. 

A.1.1.5.
Transnationální partner 5 – Empowerment door Transitie Holandsko/Utrecht
  RP je vytvořen pro ty sektory, které jsou relevantní tělesně postiženým mladým lidem: vzdělávání (VMT a Ministerstvo školství, Kultura a věda), zájmové skupiny (CG RAAD) a celá oblast sociálního zabezpečení a práva (LISV).

pouze malý počet mladých tělesně postižených osob nachází uplatnění na trhu práce. navzdory nedostatku pracovníků získávají mladí postižení většinou uplatnění v chráněném zaměstnání. během několika posledních let byly vyvinuty snahy vedoucí ke zlepšení stávající situace. oblast, ve které byly zaznamenány nedostatky, se týkají substantního měření a účinných metodologických postupů, které by stimulovaly pracovní trh k tomu, aby integroval tyto mladé lidi v rámci trhu práce, společnému sbírání relevantních znalostí a zkušeností v oblasti, změně oblasti a dosažení zmocnění všech zúčastněných. problémem celé sledované oblasti vyskytujících se jevů je řízení, jenž požaduje přímé spojení samotných mladých osob s postižením.

Předmětem RP je shrnutí pracovního programu a stručný popis aktivit, které jsou v současné době realizovány.

RP chce realizovat následující cíle:

 • Kvantitativně: zdvojnásobit výstup nebo napojení mladých lidí, kteří přichází ze středního školství mezi výdělečně činné osoby ze současných 9% na minimálně 18%.
 • Kvalitativně: organizovat, sledovat a měřit 60 oblastí trhu práce, rozvíjet produkty a nástroje ke zlepšení přístupu k zaměstnání, aplikovat a implementovat uplatnění metodologie přechodu šesti účastnických škol, transfer a distribuce výsledků na ostatní školy, partnery REC a ostatní. Mladí lidé se budou muset naučit klást otázky nezávisle na druhých, dokázat přímý kontakt a přijímat vlastní rozhodnutí.
Školy změní svoji organizaci od vybavení směrem k myšlení, od zastupování mladých lidí ke kontaktu s lidmi, od mluvení k naslouchání.

Prostředí (zaměstnanci, atd.) musí učit mladé lidi vidět jejich možnosti a ne jejich omezení.

Způsob, jakým jsou partneři v RP zahrnuti do konání rozhodnutí v rámci projektu:

Účastnící v projektu RP jsou kontaktováni VMT k účasti na partnerství. Později, VMT předkládá plán. Po jeho odsouhlasení partneři podepíší deklaraci a obdrží kopii plánu, a pokud je tento plán schválen Equal Agency, bude spolupráce potvrzena (listopad). Během projektu hrají řídící skupiny vedoucí roli v rozhodování týkající se obsahu, působení, organizace a zařazení názorů. Všichni partneři mají v této oblasti stejná práva a povinnosti.

Zúčastněné strany projektu mají zájem na obnovujících aktivitách:

Výchozím bodem je zahrnutí těch, kteří přijímají rozhodnutí a také realizace výkonných procesů projektu (řídící management, řídící skupiny).

Mladí lidé determinují svá přání a svoji budoucnost a mohou optimálně využít služeb, které jsou jim v rámci projektu poskytovány. Jejich přání jsou rovněž prezentována přes CG Raad a interpretována. Navíc bude pokračovat komunikace s mladými lidmi (start, postup, hodnocení), mladí lidé a jejich přátelé budou mít deník a jejich interwiev budou v držení studentů.

Pro školy je toto téma šancí k postupu od vybavení směrem k požadavku myšlení a akce, což je rovněž problém, kterým se RP zabývá jako možností implementace výsledků do hlavního vzdělávacího proudu.

RP, jako kooperátor projektu, je zodpovědný za interpretaci výsledků, provedení jednotlivých částí, za přímou koordinaci, ochranu financí a rovněž pečuje o externí komunikaci.

A.1.2. 
Shrnutí představení jednotlivých partnerů jako společná forma a východisko pro transnacionální spolupráci
  Na základě výše popsané problematiky východisek v oblasti integrace postižené handicapované mládeže při prvním vstupu na trh práce ve státech zastoupených v transnacionálním partnerství je přednostní zájem TP, s ohledem na příslušný svět školního života postižených 
 • Podporovat integrační cesty - asistence (Assistenz) při prvním vstupu na trh práce
 • Zlepšení managmentu místa přechoduškola-povolání (vývoj kvalitativních kritérií) v předstihu
 • Zpracovat popř. implantovat Ability mainstreaming Konzept (zpracování společných Mainstreaming strategií pro mladé lidi s postižením) se zřetelem na princip normalizace.
 • Přenosnost (Best Practice Policy): Výměna koncepčních základů k profesní integraci v zúčastněných institucích (pilotní projekty a moduly příslušných transnacionálních partnerů) a ověření přenosnosti konceptů popř. základních kamenů koncepce.
 • Transdisciplinární přistupy: podstatným obsahem při tom je např. formulace kritérií na požadavky pro další vzdělání na místě přechodu škola-povolání stejně jako podpora transdisciplinární spolupráce.
 • Transfer zkušeností a informací vědeckého doprovodu (evaluace procesu): Transfer postupů a výsledků národního procesu evaluace má umožnit jako průřezové téma srovnání popř., kde je to smysluplné, také harmonizaci mezi zúčastněnými zeměmi. Současně jsou procesy TP podrobeny hodnocení (např. raster k evaluaci v transnacionálním kontextu).
A.2.
Zkušenosti z dřívějších aktivit
A.2.1.
Představení jednotlivých partnerů
A.2.1.1.
Transnationální partner 1 – INTequal
  S partnerem z České republiky (Masarykova univerzita Brno, prof. Marie Vítková) existují od začátku 90. let přes prof. Hanse Hovorku (SAFORT) úzké vědecké kontakty, zvláště k poškolní integrační fázi mladých osob s postižením. Od roku 2000 kooperace v rámci evaluační studie vedené prof. Hansem Hovorkou (SAFORT) "Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen im Kontext des NÖ Beschäftigungspaktes - RegAB" (Studie na požádání "Jugend und Arbeit" 2000-2003).
A.2.1.2.
Transnacionání partner 2 – Open doors
  Nositel několika pilotních projektů (moduly) a Bundesverband ISL e.V. (rozvojový projekt - koordinace) mají víceleté zkušenosti v úspěšné evropské spolupráci. Příklad z oblasti iniciativy obcí zaměstnávání Beschäftigung/Employment/Horizon:

"Peer Counseling" (1995-1997), "Peer Counseling in progress" (1997-2000) - Fortbildung und Arbeitsförderung für behinderte Berater/innen” - s těžištěm:

 1. Další vzdělání postižených osob s talentem na poradenství na poradenského pracovníka pro jiné postižené osoby - tzv. “Peer Counselorn”
 2. Doprovodná (průvodní) kvalifikace postižených expertů k Peer-Counseling-Ausbildern (vzdělání)
Od září 1997 do konce 2000 byl připraven a pořádán vícetýdenní základní kurs Basiskurs, doprovodné další vzdělání školitele (instruktora) stejně jako se realizovalo přes dvacet jedno-až třídenních seminářů a workshopů, částečně společně s evropskými partnery. 

Postižení účastníci byli doprovázeni a podporováni při hledání vhodných pracovních možností popř. při vlastním vytvoření a zajištění kvalifikovaného pracovního místa (Job-Creating). 

Na spolkové úrovni byl aktivována a podporována výměna zkušeností a profesionalizace Peer Counselern Tak se vyvinulo fórum postižených poradců “Forum behinderter Berater/innen” podpořené projektem a využíváno jako odborný poradce až na spolkové úrovni “Berufsverband Peer Counseling (BVP)”.

Na evropské úrovni se realizoval projekt ve dvou sdruženích s celkem s 11 partnery z 8 zemí, přednostně při rozšíření a přijetí podpory Peer-Counseling, nových forem tréninku postižených zájemců a při senzibilizaci zaměstnavatelů.

A.2.1.3.
Transnacionální partner 3 – Integrative Guidance for Handicapped People on the Jobmarket
  2001-2002 Aktion "Arbeit und Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen im regionalen Kontext Österreich-Niederösterreich/Tschechien-Mähren" (Práce a zaměstnávání pro osoby s postižením v regionálním kontextu Rakousko-Dolní Rakousko/Česko-Morava).

Cílem projektu je aktivizovat evaluaci procesu regionálně specifických pracovních a zaměstnanostních opatření a projektů pro osoby s převážně mentálním postižením a s více vadami na přechodu mezi školou a vstupem do profesního světa v České republice/Moravě a v Rakousku/Dolním Rakousku. Připraveno a vědecky doprovázeno má být společné podání a realizace projektu EU- občanské iniciativy EQUAL ve spolupráci s teritoriálními dohodami o zaměstnanosti a sektorovými vývojovými partnery (TEP), mezi které patří t.č. zástupci spolkového úřadu pro sociální věci a politiku postižených Dolního Rakouska a vybraní partneři v České republice.

Řešiteli projektu jsou Univ. Prof. Hans Hovorka, Universität Klagenfurt, Österreich a prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D., Masarykova univerzita Brno.

1999-2001 Program Leonardo da Vinci "Improvement of the Access to Education and Employment at People with Special Needs" (Zlepšení přístupu ke vzdělávání a zaměstnávání jedinců se speciálními potřebami).

Projekt realizovaný zástupci pěti organizací ze čtyř zemí: Česká republika (nositel projektu), Anglie, Norsko a Litva. 

Cílem projektu bylo zpřístupnit zájemcům středoškolské nebo vysokoškolské studium zejména využitím počítačové technologie a díky absolvovanému vzdělání jim otevřít přístup k širokému uplatnění v nejrůznějších profesích. 

Rozsáhlý program byl realizovaný ve čtyřech větvích, přičemž větev realizovaná Katedrou speciální pedagogiky MU (řešitel Vítková, Pipeková) byla věnována otázkám zpřístupnit vysokoškolské vzdělání handicapovaným studentům, konkrétně studujícím učitelství na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Jedním z výstupů mezinárodního programu Leonardo da Vinci "Improvement of the Access to Education and Employment of People with Special Needs" byla stejnojmenná publikace, která má sloužit mj. jako průvodce ve studiu handicapovaných studentů.

A.2.1.4.
Transnacionální partner 4 – Keine Behinderung trotz Behinderung
  BAG UB se dosud účastnil dvou transnacionálních projektů..

1. HELIOS II (1994 - 1996) / Arbeitsgruppe X - Supported Employment

Členové pracovní skupiny pocházeli ze Španělska, Portugalska, Itálie, Irska, Velké Británie, Německa, Finska, Řecka a Holandska. Úkolem pracovní skupiny bylo zabezpečit výměnu informací a přenos poznatků mezi zúčastněnými zeměmi. K tomu byly navštíveny a představeny jednotlivé projekty, následoval seminář nebo sekání studijní společnosti.

2. ACCEPT II (1998 - 2000)

Partneři pocházeli ze zemí: Finsko, Velké Británie a Itálie.V centru spolupráce byla výměna "Best Practice", inovačních myšlenek, materiálů (brožury, Newsletters atd.) na téma podporované zaměstnávání-Unterstützte Beschäftigung (Supported Employment). Další vývoj kvalifikace pro spolupracovníky v oblasti "Unterstützte Beschäftigung" tvořil další těžiště transnacionální spolupráce.

A.2.1.5.
Transnacionální partneři 5 – Empowerment door Transitie
A.3. 
Společné cíle RP v rámci transnacionální spolupráce
 
 • Úspěšné inovační formy k profesní integraci postižených osob na přechodu škola/povolání se mají v transnacionálním srovnání vyzvednout a přezkoušet co se týče jejich přenosnosti v transnacionálním kontextu: určení relevantních kritérií úspěšnosti a internacionální výměna pokud jde o přezkoušení úspěšnosti kritérií týkajících se shody a rozdílů mezi zúčastněnými zeměmi.
 • Přenosnost a trvalost získaných zkušeností nad plánované období programu (Best Practice Policy): Výměnapočínaje koncepčními základy k profesní integraci v zúčastněných institucích (pilotní projekty a moduly příslušných transnacionálních partnerů) a přezkoušení přenosnosti konceptů, popř. základních kamenů koncepcí)
 • Kvalitativní vývoj se zřetelem na sebeurčující život k podpoře a dosažení profesní integrace: Transnacionální spolupráce má být víc než pouhá výměna zkušeností, má spíše poskytovat prostor (rámec) pro rozšíření horizontu profesionálů. Strategie a formování řešení se mají diskutovat nad rámec vlastního akčního pole. Zlepšení managementu přechodu v oblasti škola-povolání
 • Ability mainstreaming Konzept (zpracování společných Mainstreaming strategií pro mladé osoby s postižením se zřetelem na normalizační princip)
 • Změna perspektiv v pregraduálním a postgraduálním vzdělání, stejně jako v sociální správě a v politice týkající se postižených (kritéria požadavků pro další vzdělávání na přechodu škola-povolání; podpora transdisciplinární spolupráce). Zohledněním zájmů a znalostí osob s postižením a jejich rodinných příslušníků zabezpečit další vývoj podpůrných opatření podle celostního hlediska a připravit podmínky k vedení svébytného života.
A.4. 
Plánované společné výstupy 
A.4.1.
Plánované výstupy a výsledky transnacionální spolupráce INTequal se všemi zúčastněnými RP
  Plánované výstupy (produkty) a výsledky transnacionální spolupráce na transnacionální úrovni:
 • Vývoj všeobecně platných kvalitativních kritérií pro instituce v oblasti profesní integrace: na bázi existujících postupů zajišťujících kvalitu v jednotlivých zúčastněných zařízeních v pracovní oblasti přechod škola-povolání, platí, vyvinout cílová a kvalitativní kritéria překračující instituce. Toto je hlavní předpoklad k implementaci společných strategií a k optimálnímu sladění příslušných nabídek a opatření. Transnacionální výměna má ve smyslu dodatečných vědeckých zdrojů přispět k vývoji také ve srovnání mezi zeměmi (jak např. ověřování -kvalitativní standardy a vývoj učebních materiálů k dalšímu vzdělávání odborných pracovníků a zpracování kvalitativních standardů v pracovním poradenství)
 • Zlepšení managmentu přechodu v oblasti přechodu škola - povolání: na základě všeobecně platných kvalitativních kritérií je třeba vybudovat a etablovat (zřídit) struktury a postupy efektivního a účinného managmentu přechodu. Vývoj se realizuje jak na národní tak transnacionální úrovni, aby se optimálně využily existující zdroje. 
 • Ability Mainstreaming strategie/koncepce: Rozšíření vyvinutých a vyzkoušených koncepcí, strategií a kritérií je podstatným prostředkem k jejich trvalé implementaci. V TP se mají zpracovat jako doplněk k národním postupům odpovídající cesty na evropské úrovni.
 • Přenosnost (Best Practice Policy): nastává pravidelná výměna počínaje koncepčních základů k profesní integraci v zúčastněných institucích (pilotní projekty) jakož i vzdělávacích modulů pro odborné pracovníky a ověřování přenosnosti konceptů popř. základní kameny koncepcí.
 • Výměna zkušeností a informací: Všeobecná výměna zkušeností a informací reflektuje národní opatření ve srovnání k příslušnému kulturnímu a společenskému pozadí transnacionálních partnerů. Rovněž sleduje tuto výměnu se zřetelem na struktury zaopatření a zákonných rámcových podmínek v oblasti rehabilitace a profesní integrace postižených osob a daných koncepcí v této oblasti.
 • Transfer zkušeností vědeckého doprovodu (proces evaluace): Transfer postupů a výsledků národního procesu evaluace má umožnit srovnání také mezi zúčastněnými zeměmi. Současně jsou evaluovány procesy TP (např. raster pro evaluaci v transnacionálním kontextu)
 • Posílení poradenské nabídky k posílení kompetencí k jednání a sebeurčení, především se zřetelem na průřezové úkoly přechodu v rámci EQUAL jako Empowement a Gender Mainstreaming (např. služby osobní asistence, Peer Counseling)
 • Posílení multiprofesionálního informačního servisu k profesní integraci mladistvých s postižením (efektivní a účinné poradenské struktury a struktury k vytváření sítí (propojení)Vernetzungsstrukturen k profesní integraci)
A.5.
Celková strategie, získaná hodnota a očekávané výsledky každého zúčastněného RP 
  Celková strategie 

Celková strategie transnacionální spolupráce všech zúčastněných RP se orientuje na princip skupiny, že transnacionální spolupráce je víc, než pouhý transfer informací a poznatků.

Spíše to znamená v kontextu tohoto transnacionálního partnerství, že se má přezkoušet práce v existujících strukturách (koncepce, strategie a systémy opatření) s použitím vědeckých nástrojů a s ohledem na praktické zkušenosti pozitivně ji v rozvojovém partnerství změnit a transnacionálně přenést (učinit ji schopnou transnacionálního přenosu)

Získaná hodnota (nadhodnota) a výsledky 

 • Vedoucí linie/Orientační standardy: Transnacionální, vícedimenzionální stejně jako regionální a sektorální propojení, rozdílné profesní oblasti formulují společné otázky ve vztahu na oblast jednání a pracují společně na strategiích (možnosti k transcendentnosti popř. ”změna perspektiv” různých působících profesních skupin a míst)
 • Vliv na politiku: Z aktivit konaných v rámci TP transnacionálního partnerství vyplývá možnost vlivu na integrační politická jednání zdola (bottom-up forma). V centru zájmu TP jsou především možnosti k identifikaci (srov. Evropa regionů). (Keyword: “Europäische Perspektive mit regionaler Verbindlichkeit” - klíčové slovo: Evropské perspektivy s regionálním propojením).
 • Nízkoprahové vstupní možnosti do světa práce a profesní kvalifikace : trvale budou posilovány individuální kompetence k jednání postižené mládeže (postižených mladistvých). Orientací na individuální potřeby mladistvých stejně jako na potřeby (regionálního) trhu práce popř. závodů přispívají aktivity a výsledky transnacionálního partnerství v neposlední řadě také k otevření cest ke kvalifikaci přesně danou pracovním místem
 • Zvýšení (růst) pochopení pospolitosti a mnohotvárnosti může následovat při respektování příslušného socio-kulturního prostředí prostřednictvím výrazné orientace na obce a uznáním expertů postiženými osobami a jejich rodinnými příslušníky.
 • Efektivita a účinnost v transnacionalitě přispívá ke zlepšení transnacionálního transferu zkušeností a forem popř. koncepcí.
B.
Pracovní program a metody
B.1. 
Plánované transnacionální aktivity
B.1.a.
Transnacionální celková strategie týkající se aktivit a metod
 
 1. Individualizace integrativního doprovodu/opatření: V oblasti osobní asistence (začleněno v Německu, v určitém stupni také okruhy úkolů pracovní asistence, jak existuje v Rakousku) se má konat srovnávací výzkum. Rozdílné formy doprovodné osobní pomoci (asistence) dovolují individuální koordinaci (sladění) podpůrných opatření podle požadavků a potřeb osob s postižením. Vyjdeme-li ze skutečnosti, že nabídka pracovní asistence v tradičním pojetí není pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením k dispozici, popř. nemůže být využívána, má se realizovat v transnacionální spolupráci transfer zkušeností a poznatků, jak učinit modely individualizovaného doprovodu (asistence) přenosné, zvláště na přechodu škola/povolání. Přitom se mají zohlednit jak rámcové sociální podmínky a politika týkající se postižených (např. zákonné změny), tak příslušné regionální struktury systému. Jsou plánované stáže osob s postižením. Individuální profesní cesty ("Karriereplanung" - kariérní růst (plánování): Clearing, integrativní doprovodné služby. 
 2. Peer Counseling: (= poradenství postižených prostřednictvím postižených podle určité techniky poradenství vyvinuté na základě filozofie autonomie-život-hnutí), Peer Counceling je podle výpovědi amerického hnutí nezávislý život Independent-Living-Bewegung na základě podporovaného a vědomě podpořeného působení jedním z nejmocnějších nástrojů co se týká ucelené integrace postižených osob. V rámci konkrétní spolupráce mají být zpracovány kromě transferu zkušeností a poznatků (kompetence k jednání, empowerment, trvalost) vědecky podpořené poznatky o status quo na jedné straně a požadované rámcové podmínky, vzdělání, kvalifikace a kvalitativní standardy pro úspěšnou implementaci Peer Counceling v příslušném regionálním kontextu (s ohledem a s cílem posílení kompetencí k jednání postižených popř. podpůrných systémů v privátní oblasti) na druhé straně. Zkušenosti a kompetence partnerů dovolují (připouští) práci na kvalitativním zajištění a kvalitativním vývoji ve smyslu vzestupu kompetencí k jednání osob s postižení už během povinné školní docházky popř. na přechodu škola/povolání. 
 3. Vnitřní logika v integrační oblasti -přechod škola/povolání

 4. (klíčová slova: změna perspektiv, vytvoření sebevědomí, veřejná práce) prací na vnitřním sladění systému redukovat, popř. zamezit zlomům v integrativní oblasti. Nabídek integrativních opatření stále přibývá, vnitřní zlomy (poškození) však většinou zůstávají. V rámci transnacionální spolupráce mají být taková místa zlomu lokalizována a vyhodnocena, stejně jako mají být vyvinuty na základě zpracování transdisciplinárních a vícedimensionálních strategií (standardů) přenosné koncepty, které mohou podpořit sladění všech integrativních opatření na přechodu škola/povolání (např. individuální integrační cesta).
 5. Evaluace: Doprovodná evaluace opatření partnerství je důležitou součástí transnacionální spolupráce. Srovnávací proces doprovázející sledování (inspekce, pozorování) analýzy a hodnocení dílčích výsledků v příslušných pilotních projektech/modulech jednotlivých transnacionálních partnerů na více úrovních: vědecký doprovod, otevřenost procesu.
 6. Best Practice a rovnost šancí: Na národní úrovni vyvinuté nejlepší příklady Best Practice příklady jsou prověřovány na transnacionální úrovni (podle principu přenosu - transferu, např. pozorováním a vyhodnocením systému životního prostředí v regionálním, lokálním a individuálním kontextu. Zde je třeba věnovat zvláštní pozornost tématům - komplex rovnosti šancí. Toto platí jak na specifické otázky týkající se pohlaví, tak se zřetelem na rovnoprávnou spoluúčast postižených a zahraničnícch účastníků a účastnic na opatřeních RP.
 7. Evropský rok postižení 2003: důrazně mají být zviditelněny a zveřejněny evropské myšlenky, modely, struktury a inovační formy z transnacionálního partnerství v evropském roce postižení 2003. Zde je zvláště plánována mezinárodní konference na téma "Transition from school to Work" v Brně (Česká republika) organizována českým partnerem v září 2003 (viz pracovní plán B.3.1). Kromě toho je plánovaná internetová stránka jako centrální medium k představení veřejnosti. Pokud možno se bude usilovat o co nejširší rozšíření výsledků prostřednictvím vícenásobně využívaných webových stránek.
B.1.b.
Druh plánovaných transnacionálních aktivit
 
 • Transnacionální setkání se zaměřením na diskusi dílčích výsledků a výměnu dosavadních zkušeností
 • Tvoření a průběžná práce v tématických a regionálních pracovních skupinách, jejichž zaměření odpovídá plánovaným výstupům a výsledkům - interní a externí spolupráce
 • Termínované stáže se budou realizovat podle potřeby, zájmu a potřeby tématické jakož i metodické mezi zúčastěnými projekty/moduly realizovanými na národní úrovni
 • Transnacionální pracovní setkání/konference (s těžištěm v evropském roce postižených 2003)
 • Společné zveřejnění například zpracování společného projektového pole, publikace v odborných časopisech a v rámci společného vystoupení na internetu (Homepage)

Internetové adresy transnacionálních partnerů – TSW Transition from school to work (přechod ze školy do práce)
 

Česká republika www.ped.muni.cz/wsedu/mu.old/EQUAL/equal_cz.htm
Holandsko www.vmtscholen.nl
Německo – Open doors www.open-doors.info
Německo - KBTB www.equal-jobstart.de
Rakousko www.intequal.at

back_to_content

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF