Minimální preventivní program

Prevence

Primární prevence

Sekundární prevence

Terciální prevence

Bere naše dítě?

Odvykání

Legislativa

Odkazy

KRITÉRIA DROGOVĚ ZÁVISLÉHO

ABSTINENCE

DROGOVÝ EXPERIMENT

UŽÍVÁNÍ DROGY

PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ

ZÁVISLOST

DEALERSTVÍ

DROGOVÁ MAFIE, ORGANIZOVANÝ ZLOČIN

MOŽNÉ ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK


Všímáme si náhlých, ale také pozvolných změn chování jako je:

- podrážděnost.

- úbytek zájmů.

- změny nálady.

- ztráta přátel.

- zanedbávání hygienických návyků.

- nápadné změny oblékání.

- vyhledávání samoty-opuštění domova.

- pozdní příchody, víkendová nepřítomnost.

- odmítání autority.

- vyhledávání literatury s drogovou tématikou.

- absence ve škole.

- lhaní.

- tajné telefonáty.

- ztráta peněz a cenností z domova.

- zhoršení školního prospěchu nebo jeho znatelné kolísání.

- odsouvání povinností, zapomětlivost.

- zájem o diskotéky, party, srazy, kluby.

- přespávání v bytech kamarádů.
UŽÍVÁNÍ DROG PRAVDĚPODOBNĚJŠÍ


- nespavost s nočním neklidem, rozrušením, podrážděností.

- nebo naopak zvýšená potřeba spánku.

- třesy, jež není možné vysvětlit onemocněním či rozrušením.

- pocity pronásledování ( stihoman, stíha ).

- ztráta chuti k jídlu, hmotnostní úbytek.

- nevolnost, zvracení, žaludeční potíže nebo zvýšená chuť k jídlu.

- překrvení spojivek.

- rozšíření zorniček, u opiátů naopak zúžení.

- sucho v ústech, okoralé rty.

- rýma, kašel, vleklý zánět průdušek.

- zvýšené pocení.
ZŘEJMÉ ZNEUŽÍVÁNÍ DROG


- přiznání k užívání drog.

- průkaz drog v biologickém materiálu.

- nález drogy a prostředků k její aplikaci.

- akutní otrava - intoxikace.

- nezvyklá činorodost.

- mnohomluvnost, špatná artikulace, euforie.

- strach, deprese, sebepoškozování, útlum.

- záchvaty smíchu nebo pláče.

- dezorientace, potíže s poznáváním osob.

- poruchy vědomí.

- stopy vpichů se změnami v kůži a cévách.

- zápach rozpouštědel.

- kriminální chování.Specifické známky vzhledem k jednotlivým návykovým látkám dle Nešpora a kol. (1998 )

Marihuana

Zarudlé oči, hovoří hlasitěji, nepřiměřený smích, typický zápach po pálící se bramborové nati, zrychlení tepu, poruchy paměti. Při dlouhodobějším braní ztráta zájmů, váhový úbytek nebo naopak přibývání na váze.

Pervitin

Stavy nadměrné aktivity jsou charakteristické pro intoxikaci budivou látkou (pervitin, případně halucinogen MDMA, který má zároveň budivý efekt). Pervitin také vyvolává poměrně často pocity pronásledování a stavy zmatenosti. Poměrně typickým příznakem bývá dlouhý i vícedenní spánek jako projev spánkového dluhu a vyčerpání po předchozí dlouhé intoxikaci pervitinem (či MDMA). Po vysazení drogy nastávají někdy deprese.

Halucinogeny jako je LSD (tzv. tripy)

Rozšíření zornic, iracionální a podivné chování, možné pocity pronásledování a nevyprovokovaná agrese, halucinace, kolísání nálad, pohrouženost do vnitřního světa, zmatenost.

Heroin

Jizvy po vpiších ( heroin se ale také šňupe či kouří), spavost v nezvyklou dobu, při intoxikaci nereagují zúžené zornice na světlo, zpomalení dechu, nesrozumitelná řeč. Pocit libosti bývá střídán apatií. Při odvykacích potížích nespavost, rozšíření zornic, tekoucí nos, pocení, podrážděnost, zvracení či nevolnost, průjmy, bolesti břicha a svalů.

Těkavé látky

Typický a nezaměnitelný je zápach těkavé látky (nejčastěji toluenu) z dechu nebo z oděvu.

Alkohol

Typický zápach a další obecně známé příznaky opilosti.

Tlumivé léky:

Působí dojmem opilosti, ale není z něj cítit alkohol.

Tabák:

Typický zápach, zažloutlé prsty.


Některá rizika společná většině návykových látek
( Nešpor a kol., 1998 )

- vznik závislosti.

- otravy.

- nebezpečnost sobě nebo okolí.

- agresívní chování, násilná i jiná trestná činnost (pod vlivem návykové látky nebo jako způsob, jak si opatřit prostředky na drogu).

- poškození tělesného a duševního zdraví.

- poškození plodu.

- větší riziko přechodu k jiným návykovým látkám.

- po dlouhodobém braní vysokých dávek nepříznivé změny osobnosti.

- menší zájem o vzdělávání a pracovní uplatnění.

- zhoršení rodinných a jiných mezilidských vztahů.

- více kázeňských problémů ve škole.


Některá rizika drog, které se kouří

- nepříznivý účinek na alveolární makrofágy (druh bílých krvinek) a zpomalení pohybu řasinkového epitelu v dýchacích cestách. Proto vyšší riziko zápalu plic a jiných bakteriálních a virových infekcí dýchacího systému.

- chronické záněty průdušek, rozedma plicní.

- nádorová onemocnění dutiny ústní a dýchacího systému i nádory v jiných oblastech.

- v těhotenství poškození plodu.


Rizika drog podávaných injekčně

- roste riziko těžké otravy (předávkování), protože koncentrace drogy v krvi rychle stoupá.

- možnost zanesení infekce do těla. Zánět srdeční nitroblány v důsledku přenesení bakteriální infekce krví k srdci. Riziko typů žloutenek přenášených krví a AIDS.

- vznik hnisavých ložisek v místě vpichu i v jiných částech těla. Záněty žil.

- vmetek neboli embolie do plicnice (příčinou je např. talek z špatně rozpuštěných tablet nebo jiné nerozpustné částice, vzduch apod.). To může postiženého ohrozit na životě.

- větší riziko otravy příměsemi, které se do drogy dostaly při výrobě (např. fosfor nebo jód u pervitinu) nebo příměsemi, jimiž byla droga z nějakého důvodu "obohacena" nebo zředěna, aby se zvětšil její objem a tím i zisk prodejce (např. omítka nebo jiná levnější látka).


Alkohol

- otrava - u dětí může nastat i po malých dávkách alkoholu.

- nebezpečné jednání po vlivem alkoholu (úrazy, pády, dopravní nehody).

- zvýšené riziko sebevražd.

- slovní nebo i fyzická agrese, trestná činnost.

- rychlejší rozvoj závislosti u dospívajících než v pozdějších letech, i když ne tak rychlý jako např. u pervitinu.

- po dlouhodobějším pití jaterní onemocnění a onemocnění trávicího systému.

- zhoršení řady onemocnění (např. vysoký krevní tlak nebo cukrovka).

- duševní nemoci, např. deprese, později alkoholické psychózy.

- oslabení imunitního systému (nižší odolnost vůči nemocem).

- zvýšení rizika nádorů hltanu, jícnu, žaludku a jater. I poměrně malé dávky zvyšují riziko rakoviny prsní žlázy u žen. V kombinaci s kouřením vzrůstá riziko nádorů více, než by odpovídalo součtu rizik pro alkohol a tabák.

- riziko poškození plodu u těhotných žen.


Drogy z konopí (marihuana, hašiš)

- úzkostné a jiné nepříjemné stavy většinou přechodného rázu objevující se nepředvídaně (častěji u začátečníků).

- riziko zhoubných nádorů v oblasti dutiny ústní, hltnu a jícnu. Marihuanové cigarety obsahují více rakovinotvorných látek než tabák.

- poruchy paměti, což spolu s apatií a nezájmem zhoršuje školní prospěch nebo přizpůsobení v práci.

- riziko dopravních nehod. Schopnost řídit motorové vozidlo je zhoršena i 24 hodin po vykouření jediné marihuanové cigarety.

- onemocnění dýchacího systému (např. záněty průdušek, zhoršuje tuberkulózu atd.).

- duševní poruchy, zejména u psychicky labilnějších lidí.

- závislost, i když vzniká pomaleji než po pervitinu nebo heroinu. Účinná látka z konopí (THC) se velmi pomalu vylučuje, proto nedochází zpravidla k tělesným odvykacím potížím. Závislost se ale projevuje v jiných oblastech. Navíc se při častějším kouření droga hromadí v těle a může být prokazatelná i dlouho po poslední dávce.

- zvláště nebezpečné jsou drogy z konopí pro lidi s nemocným srdcem a s vysokým krevním tlakem.

- marihuana také o něco zvyšuje riziko přechodu k jiným návykovým látkám.

- nebezpečí ještě vzrůstá v kombinaci s jinými návykovými látkami.

- riziko poškození plodu u těhotných žen (např. nízká porodní váha, leukémie u dítěte).


Tlumivé léky

- riziko otrav. Toto riziko ještě vzrůstá v kombinaci s alkoholem.

- riziko vzniku závislosti s tělesnými odvykacími příznaky po vyšších dávkách. Odvykací potíže po této skupině léků mohou být životu ohrožující (mohou zahrnovat např. kumulaci epileptických záchvatů).

- překrývání příznaků onemocnění, takže člověk nevyhledá odpovídající lékařskou pomoc a nemoc se zhorší.

- nepříznivý účinek na paměť.

- riziko poškození plodu u těhotných žen


Organická rozpouštědla

- smrtelné otravy zvláště v situacích, kdy postižený zůstane při intoxikaci nadále v atmosféře s parami těkavých látek.

- onemocnění jater a krvetvorby.

- poruchy paměti, nepříznivé působení na mozek.

- riziko vzniku závislosti.

- riziko přechodu k jiným návykovým látkám.


Látky s budivým účinkem zejména pervitin a kokain

- smrtelná otrava v důsledku srdečního selhání, otoku plic apod.

- tzv. toxické psychózy projevující se nejčastěji pocity pronásledování a úzkostnými stavy.

- pod vlivem drogy nebo v důsledku duševní poruchy, kterou droga způsobila, může být postižený nebezpečný sobě nebo druhým.

- deprese, typicky po odeznění účinku drogy.

- větší náchylnost k nemocem.

- poškození srdce a jater.

- rychlý rozvoj závislosti.

- riziko poškození plodu u těhotných žen


Opiáty (heroin, "braun")

- riziko smrtelných otrav (předávkování), odolnost vůči droze se pronikavě mění (klesá při abstinenci a roste při delším braní), navíc obsah účinné látky velmi kolísá u drog z různých zdrojů).

- šok, alergická reakce.

- kruté odvykací příznaky, projevují se rozšířením zornic, husí kůží, zrychleným dechem i tepem, slzením, rýmou, průjmem, pocením, nechutenstvím, neklidem, křečemi, bolestmi svalů a kloubů, někdy je přítomen i vzestup teploty.

- při kombinaci s jinými látkami (např. alkohol) život ohrožující otravy i po nižších dávkách opiátu.

- velmi rychlý rozvoj závislosti.

- riziko poškození plodu u těhotných žen.


Halucinogeny

- abnormálnost chování a nebezpečnost sobě nebo druhým. Proto je při intoxikaci třeba zajistit bezpečnost postiženého.

- nebezpečí pro duševní zdraví (halucinace, bludy, deprese, sebevražedné pokusy).

- smrtelné otravy mohou u citlivějších lidí nastat u MDMA i po dávkách, které jiní snášejí relativně dobře. Poměrně specifickým rizikem MDMA jsou také velké ztráty tekutin a narušení regulace tělesné teploty. Tato droga také pronikavě zvyšuje krevní tlak a zatěžuje játra.

- velmi nebezpečné mohou být příměsi, které se do drogy dostaly při výrobě nebo do ní byly záměrně přidány.

- riziko poškození plodu u těhotných žen.


Tabák

- onemocnění dýchacího systému (záněty průdušek, zápaly plic, rozedma plic, rakovina plic).

- srdeční nemoci včetně srdečního infarktu.

- pokles tělesné výkonnosti.

- zhoršuje vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku.

- impotence u mužů středních let.

- riziko poškození dítěte u těhotných žen.

- nepříznivé účinky na pokožku obličeje (pleť rychleji stárne).

- alergie na složky tabákového kouře a astma.

- onemocnění tepen dolních končetin (Bürgerova nemoc).

- závislost na tabáku.

- zdravotní škody po tabáku nastávají později než u většiny jiných návykových látek. Jedná se však o škody závažné.


Alkohol

Tabák

Cannabinoidy

Stimuláty

Halucinogeny

Narkotika

Rozpouštědla

Odborný slovník

Slangový slovník

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF