ZZ - Okruhy Surdopedie - CŽV rozšiřující

Okruhy k závěrečné zkoušce
Surdopedie
2015/16, 2016/17

 1. Úvod do surdopedie – vymezení základních terminologických pojmů
  Obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu oboru surdopedie
 2. Historie péče o jedince se sluchovým postižením
  Průkopníci vzdělávání neslyšících (obd. 16. – 17. století), rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově postižené, historický vývoj koncepcí vyučování, milánský kongres, péče o jedince se sluchovým postižením v českých zemích
 3. Sluch
  Význam sluchu, stavba ucha, etiologie sluchového postižení, faktory negativně ovlivňující vývoj sluchového analyzátoru, klasifikace sluchových vad, metody vyšetření sluchu, objektivní a subjektivní sluchové zkoušky, screeningová vyšetření, psychologické zvláštnosti osobnosti jedince se sluchovým postižením
 4. Řeč, hlas, artikulace jedinců se sluchovým postižením
  Ontogeneze řeči, stádia vývoje řeči u jedinců se sluchovým postižením, úroveň řeči po stránce obsahové, artikulační a gramatické, modulační faktory, charakteristika hlasového projevu u jedinců se sluchovým postižením, artikulace hlásek
 5. Komunikace
  Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy osob se sluchovým postižením – přehled a popis, vizuálně motorické komunikační systémy – český znakový jazyk, znakovaná čeština
 6. Sluchová protetika
  Individuální sluchová protetika, přístroje pro individuální logopedickou péči, kompenzační pomůcky a jejich význam, kochleární implantát, metodika práce se sluchadly a kochleárním implantátem
 7. Raná péče – zajištění včasné intervence
  SRP, SPC a formy spolupráce s rodinou, zdravotnická péče, depistáž, orientační a diagnostická vyšetření, situace rodičů dítěte se sluchovým postižením, formy rané péče, výběr školského zařízení, sluchová výchova
 8. Možnosti vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením
  Organizace vyučování u žáků se sluchovým postižením, orální metoda, totální komunikace, bilingvální přístup, využití znakového jazyka - neslyšící pedagog, vzdělávací systém v ČR, vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením v běžných školských zařízeních, sociální inkluze, podpůrná opatření.
 9. Komunita Neslyšících
  Kulturní definice hluchoty – „Neslyšící“, organizace osob se sluchovým postižením, kluby neslyšících a nedoslýchavých, volnočasové aktivity, časopisy zaměřené na problematiku sluchového postižení, osobnost jedince se sluchovým postižením, socializace a možnosti profesionální orientace, tlumočnické služby
 10. Sluchová vada a další kombinovaná postižení
  Pojetí a klasifikace hluchoslepoty, etiologie, možnosti vzdělávání, organizace pro jedince s hluchoslepotou, charakteristika komunikačních forem osob s hluchoslepotou

Literatura

 • Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha: FRPSP, 2005. (www.frpsp.cz)
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ (2012) Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita.
 • BARVÍKOVÁ, Jana (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: UPOL.
 • DAŇOVÁ, Martina (2008) Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada.
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, Dagmar, NOVÁKOVÁ, Zita et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita.
 • DOLEŽALOVÁ, Lenka (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: Masarykova univerzita.
 • DRŠATA, Jakub, Radan HAVLÍK a kolektiv autorů (2016) Foniatrie – Sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš.
 • HOLMANOVÁ, Jitka (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima.
 • HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita.
 • HORÁKOVÁ, Radka (2012) Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál.
 • HOUDKOVÁ, Zuzana (2005) Sluchové postižení u dětí – komplexní péče. Praha: Triton.
 • HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita.
 • HRICOVÁ, Lenka (2011) Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno: MU.
 • HRONOVÁ, A.nna a Jitka MOTEJZÍKOVÁ (2002) Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP.
 • HRUBÝ, Jaroslav (1997, 1998) Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998.
 • JABŮREK, Josef (1998) Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima.
 • JARNÍKOVÁ, Ivana (2005). Eliška – příběh hluchoslepé holčičky. 1. vyd. Praha: Společnost pro ranou péči.
 • JAROŠOVÁ, Jindra (1991) Via lucis. 1. vyd. Praha: Fokus.
 • JUNGWIRTHOVÁ, Iva (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál.
 • KOMORNÁ, Marie (2008) Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
 • KRAHULCOVÁ, Beáta (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra.
 • LANGER, Jiří (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc : UP PdF,
 • LANGER, Jiří a Václav PTÁČEK, Karel DVOŘÁK (2004) Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (DVD, 4 díly). Olomouc: UP PdF
 • LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2006) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 1. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha.
 • LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2009) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 2. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha.
 • LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2010). Taktilní znakový jazyk – Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, vyd. o.s. LORM, Praha.
 • LEJSKA, Mojmír (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido.
 • LEONHARDT, Annette (2001) Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia.
 • NOVÁK, Alexej (1994). Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše (2001) Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: UP.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše (2000). Vzdělávání hluchoslepých I. 1. vyd. Praha: Scientia.
 • LUDÍKOVÁ, Libuše (2001). Vzdělávání hluchoslepých III. 1. vyd. Praha: Scientia.
 • NOVÁK, Alexej (1997) Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha.
 • PITNEROVÁ, Pavla (2014) Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. Brno: MU.
 • POTMĚŠIL, Miloň (1999) Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna.
 • POTMĚŠIL, Miloň (2002) Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna.
 • POTMĚŠIL, Miloň (2004) Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž. Praha: Fortuna.
 • POTMĚŠIL, Miloň (2003) Čtení k surdopedii. Olomouc: UP.
 • POTMĚŠIL, Miloň (2007) Projektování v surdopedii. Olomouc: UP.
 • POTMĚŠIL, Miloň a kolektiv (2012) Diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením. Katalog míry posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. II. část. Olomouc: UP.
 • ROUČKOVÁ, Jarmila (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. Vyd. 2. Praha: Portál.
 • SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, Petra a Lenka OKROUHLÍKOVÁ (2008). Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
 • SKÁKALOVÁ, Tereza (2011) Uvedení do problematiky sluchového postižení. Hradec Králové: Gaudeaums.
 • SOURALOVÁ, Eva (2000). Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia.
 • SOURALOVÁ, Eva (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
 • SVOBODOVÁ, Karla (1997) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima.
 • SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela a Filip SMOLÍK (2014) Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada.
 • SMOLÍK, Filip a Gabriela SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada.
 • ŠTĚRBOVÁ, Dana a kol. (2005) Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP.
 • ŠEDIVÁ, Zoja (2006) Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. Praha: Septima.
 • ŠLAPÁK, Ivo a Petra FLORIÁNOVÁ (1999). Kapitoly z otorhinolaryngologie a fonoatrie. Brno: Paido.
 • ŠLAPÁK, Ivo a kolektiv. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta.
 • VÁGNEROVÁ, Marie (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
 • VYSUČEK, Petr (2008b) Prstová abeceda v českém znakovém jazyce – praktická cvičení (DVD). Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
 • DVD - Raná komunikace v neslyšící rodině - návodná pomůcka pro slyšící i neslyšící rodiče, jak postupovat při výchově jejich dítěte se sluchovým postižením. DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi, komentáře ukázek, užitečné rady pro výchovu dětí v raném věku, vyprávění maminek o jejich zkušenostech, atd. (www.frpsp.cz)
 • Materiály vydané ČKTZJ v roce 2008, seznam viz: http://www.cktzj.com/sada-vsech-materialu-tistene-publikace-cd-dvd-

INTERNETOVÉ ODKAZY:


ČASOPISY:

 • Speciální pedagogika
 • Gong
 • Unie
 • INFO Zpravodaj
 • Doteky


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education