ZZ - Okruhy Somatopedie - CŽV rozšiřující

Okruhy k závěrečné zkoušce
Specializace somatopedie
2016/17, 2017/18


 1. Somatopedie jako vědní obor speciální pedagogiky (vývoj oboru, předmět, cíle, obsah, terminologické vymezení, spolupráce s dalšími vědními obory).
 2. Východiska vztahu k osobám s tělesným a zdravotním postiženým ve společenském kontextu (periodizace přístupů).
 3. Život, dílo a význam hlavních představitelů oboru (Jedlička, Bartoš, Bakule, Chlup, Kábele).
 4. Klasifikace pohybových vad.
 5. Centrální obrny při zasažení mozku – mozková obrna (MO), dětská obrna (poliomyelitis), zánět mozku (encephalitis), mozkové nádory (tumor cerebri), mozkové příhody (ictus apoplecticus cerebri), mozkové embolie (embolia cerebri), traumatické obrny.
 6. Centrální obrny při zasažení míchy – rozštěp páteře (spina bifida), rozštěp páteře a míšních plen (meningokéla), rozštěp páteře, plen a míchy (meningomyelokela), úrazy páteře s následným poraněním míchy.
 7. Centrální obrny při degenerativním onemocnění mozku a míchy – mozečková heredoataxie (Senator-Maierova choroba), roztroušená skleróza mozkomíšní, Friedreichova heredoataxie, Parkinsonova nemoc.
 8. Mozková obrna, etiologie, formy MO, vliv na psychický vývoj.
 9. Diparéza (diparetický vývoj, reflexy v 6ti měsících, fixovaná diparéza, terapie, prognóza, školní podpora).
 10. Hemiparéza (rozvoj hemiparézy, reflexní zvláštnosti, fixovaná hemiparéza, poškození dominance motoriky ruky, asymetrie hemisfér a řeč, držení těla a chůze, rozdvojené vnímání, narušené sebevědomí a rozvoj osobnosti, terapie, prognóza, školní podpora).
 11. Kvadruparéza (rozvoj kvadruparézy, reflexní odpovědi typické pro 6ti měsíční dítě s kvadruparézou, fixovaná kvadruparéza, význam narušeného vnímání, terapie a prognóza, školní podpora).
 12. Symptomatické poruchy řeči u dětí s MO, pedagogická podpora.
 13. Deformace, klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů.
 14. Perthesova choroba, etiologie, důsledky, léčba, pedagogická podpora.
 15. Progresivní svalová dystrofie (myopatie), Spinální svalová atrofie, etiologie, průběh onemocnění, důsledky, léčba, pedagogická podpora.
 16. Degenerativní poškození pohybového aparátu (artritidy, tuberkulóza kostí a kloubů, artrózy, Bechtěrevova nemoc, aseptické kostní nekrózy – vymezení, projevy).
 17. Charakteristika chronických onemocnění (alergie, astma), specifika přístupů ve školách.
 18. Charakteristika jedinců s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (kardiovaskulární onemocnění, onemocnění plic a dýchacích cest, poruchy metabolických procesů, nádorová onemocnění), specifika přístupů.
 19. Epileptický syndrom, specifika přístupů, vliv na školní vzdělávání.
 20. Školský systém vzdělávání jedinců s tělesným postižených (předškolní, základní, střední - legislativa).
 21. Integrace žáků s tělesným postižením do běžných typů škol (legislativa, podmínky, struktura IVP).
 22. Poradenské služby v ČR (poradenští pracovníci na školách, SPC, PPP, NÚV: IPPP, NÚOV, VÚP, legislativa). SPC pro tělesně postižené (organizace, význam, zaměření činností).
 23. Raná péče u dětí s vývojovými poruchami (cíle a význam, organizace, legislativa).
 24. Specifika práce u dětí s tělesným postižením v předškolním vzdělávání. Posuzování školní zralosti u dětí s hybným postižením.
 25. Lateralita – diagnostika, zřetel k žákům s tělesným postižením, zvláštnosti u amputací, deformací a hemiparéz.
 26. Specifika vzdělávání v základních školách pro žáky s tělesným postižením (pracovní prostředí, kompenzační a didaktické pomůcky, speciální formy a metody práce – reedukace, kompenzace, rehabilitace).
 27. Organizace a význam škol při nemocnici (cíle vzdělávání, rozsah a obsah vyučování, hodnocení, herní terapie).
 28. Význam, úkoly a organizace škol v ozdravovnách a dětských léčebnách (rozsah vzdělávání, hodnocení, klasifikace žáků ve školách, specifika práce).
 29. Předprofesní příprava a profesní orientace žáků s tělesným postižením (hlediska přiměřenosti při výběru školy, poradenství).
 30. Význam práce a pracovního uplatnění osob s tělesným postižením. Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením.
 31. Somatické, psychické a sociální aspekty tělesného postižení.
 32. Postižení ve stáří (možnosti a formy péče o seniory).
 33. Speciálně pedagogická diagnostika u žáků s tělesným postižením (metodologická a obsahová stránka diagnostiky).
 34. Speciálně pedagogická diagnostika hrubé motoriky (deskripce domény, specifika domény, diagnostika, hodnocení, pedagogická intervence).
 35. Speciálně pedagogická diagnostika jemné motoriky (deskripce domény, specifika domény, diagnostika, hodnocení, pedagogická intervence).
 36. Speciálně pedagogická diagnostika grafomotoriky a psaní u žáků s tělesným postižením, pedagogická intervence.
 37. Speciálně pedagogická diagnostika kresby u žáků s tělesným postižením (stránka formální a obsahová, vývoj kresby a postavy, pedagogická intervence).
 38. Alternativní a augmentativní komunikace, užití, význam pro výchovu a vzdělávání u žáků s tělesným postižením. Užití počítačů u žáků s tělesným postižením.
 39. Terapie ve speciálně pedagogické péči – úkoly speciálního pedagoga, metody a postupy práce (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, zooterapie).
 40. Léčebná rehabilitace u klientů s poruchou centrálního motoneuronu (Vojtova metoda reflexní terapie, Bobathova metoda).


Literatura povinná:

FIALOVÁ, I.,OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-233-8.
LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-572-5.
MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-86-9.
OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno : MU, 2010, ISBN 978-80-210-5266-6.
OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno : MU, 2006. ISBN 80-210-3977-9.
OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. Elportál, Brno: MU, 2015. ISBN: 978-80-210-7611-2.
PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-142-3.
 VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno : Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.

Literatura doporučená:

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4.
BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodních dimenzích. Brno : MSD, 2005. ISBN 80-86633-31-4.
BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie & surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2.
JESENSKÝ, J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha : KAROLINUM 1995. ISBN 80-7184-030-0.
Defektologický slovník. Praha : H+H, s.r.o., 2000. ISBN 80- 86022-76-5.
OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno : MU, 2009. ISBN 879-80-210-5030-3.
OPATŘILOVÁ, D. Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. Elportál, Brno : MU, 2014. ISSN 1802-128X. 2014, ISBN 978-80-210-6769-1.
OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dědí se zdravotním postižením. Brno : MU, 2012. ISBN 978-80-210-5880-4.
OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5536-0.
OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4575-0.
PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno : MSD, 2009. ISBN 978-80-7392-094-4.
ŠLAPAL, R. Vybrané kapitoly z dětské neurologie pro speciální pedagogy. Brno : Paido, 2002. ISBN 80-7315-017-4.
VAĎUROVÁ, H. Sociální aspekty kvality života v onkologii. Brno : MSD, 2006. ISBN80-86633-60-8.
VÍTEK, J. Medicínská propedeutika. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-154-6.
VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido, 1998. ISBN 80 85931-69-9.Verze pro tisk

© 2010-2018