ZZ - Okruhy Oftalmopedie - CŽV rozšiřující

Okruhy k závěrečné zkoušce
Oftalmopedie
2015/16

 1. Paradigma oftalmopedie. Okruh osob se zrakovým postižením. Vliv zrakového postižení na osobnost jedince v oblasti psychických procesů.
 2. Vývoj zrakového vnímání. Psychomotorický vývoj a jeho podpora u dítěte s těžkým zrakovým postižením.
 3. Vliv vybraných zrakových vad na kvalitu života. Základní speciálněpedagogická diagnostika deficitů ve zrakovém vnímání.
 4. Raná péče – speciálněpedagogická intervence a podpora rodiny s dítětem s postižením zraku. Zraková stimulace, zraková terapie.
 5. Dítě se zrakovým postižením v předškolním věku (předškolní výchova, dítě s narušeným binokulárním viděním a reedukace těchto vad). Rozvoj smyslového vnímání a samostatnosti u dítěte s postižením zraku v předškolním věku.
 6. Dítě se zrakovým postižením ve školním věku. Specifika výuky žáků s postižením zraku s ohledem na stupeň postižení.
 7. Mladý člověk se zrakovým postižením, podpora identity a autonomie. Specifika výuky a vzdělávání žáků středních škol. Profesní příprava mladých lidí se zrakovým postižením.
 8. Speciální pomůcky pro osoby se zrakovým postižením a práce s nimi. Využití výpočetní techniky ve vzdělávání osoby se zrakovým postižením.
 9. Edukace žáků a speciálněpedagogická podpora žáků s postižením zraku v běžné a ve speciální škole. Legislativní opatření.
 10. Komunikace osob se zrakovým postižením - výuka Braillova písma a jeho zápis. Přístup k informacím, tyflografika.
 11. Inkluzivní opatření ve speciálněpedagogické podpoře žáků s postižením zraku. Podpůrná opatření v edukaci žáků se zrakovým postižením a s oslabeným zrakovým vnímáním.
 12. Poradenství a speciálněpedagogická podpora poskytovaná dětem, žákům a studentům v ČR – organizace, specifika podpory.
 13. Prostorová orientace a samostatný pohyb osob nevidomých a slabozrakých. Využití speciálních pomůcek v každodenním životě.
 14. Zrakové postižení jako součást kombinovaného postižení; Hluchoslepota - specifika komunikace a speciálněpedagogické podpory osob s hluchoslepotou. Aktivní učení.
 15. Možnosti rozvoje klíčových kompetencí u dětí, žáků a studentů se zrakovým postižením. Volnočasové aktivity nevidomých a slabozrakých.

Literatura

 • Bartoňová, M., Pitnerová, P., Vítková, M. (2013) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Čálek, O. a kol. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: SPN, 1991.
 • Finková, D., Ludíková, L., Stoklasová, V.(2007) Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z. (2007) Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Janková, J. (2015) Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání: dílčí část. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Jesenský, J. (2002) Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové. Gaudeamus.
 • Jesenský, Ján. (2007). Prolegomena systému tyflorehabilitace, metodiky tyflorehabilitačních výcviků a přípravy rehabilitačně-edukačních pracovníků tyflopedického spektra. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha.
 • Keblová, A. (1998) Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima.
 • Keblová, A. (1996) Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ. Praha: Septima.
 • Keblová, A. (1999) Čich, hmat, sluchové vnímání, náprava binokulárních poruch. Praha: Septima.
 • Kochová, K., Schaeferová, M. (2015). Dítě s postižením zraku: rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Vyd. 1. Praha: Portál.
 • Kudelová, I., Květoňová-Švecová, L. (1996). Malé dítě s těžkým poškozením zraku: raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, Edice pedagogické literatury.
 • Moravcová, D. (2004) Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Praha. Triton.
 • Neméth, A. (1999) Slabozrakosťako pedagogický problém. Bratislava. Sapientia.
 • Nielsen, L. (1998) Učení zrakově postižených dětí v raném věku. Čes. vyd. 1. Praha: ISV.
 • Opatřilová, D., Nováková, Z. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením: Early support and intervention for children withd isabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.
 • Požár, L. (1996) Školská integrácia dětí a mládeže s poruchami zraku. Bratislava: UK.
 • Röderová, P. (2010) Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Paido, s. 273-288.
 • Vágnerová, M. (1985) Oftalmopsychologie dětského věku. Praha: Karolinum.
 • Vítková, M. a kol. (1999) Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido.
 • Vítková, M. (2003) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MU.

Internetové zdroje

 • Inovace činností speciálně pedagogických center. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením) [online]. c2010. Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/
 • Inovace činností speciálně pedagogických center. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením [online]. c2010. Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/
 • Inovace činností speciálně pedagogických center. Metodika práce se žákem se zrakovým postižením [online] Dostupný z www spc-info.upol.cz/profil/
 • Tyflopedie. Tyflopedické distanční texty [online]. c2009 Dostupný z www tdt.upol.cz/publikace.html


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education