ZZ - Okruhy Etopedie - CŽV rozšiřující

Okruhy k závěrečné zkoušce
Etopedie
CŽV rozšiřující
2015/16

 1. Etopedie v kontextu inkluzní teorie a praxe a přístupu ke vzdělávání a vzdělanosti cílové skupiny – témata současné etopedie – inkluze, segregace, resilience, sociální validita.
 2. Edukační potřeby cílové skupiny jako zdroj intervenční práce speciálního pedagoga, edukační potřeby cílové skupiny v kontextu výuky, varovné příznaky počínající drogové závislosti
 3. Porucha chování jako dynamický fenomén – vertikální, horizontální úroveň – kontext sociálního vyloučení, neúspěchu v učení; riziko pro rozvoj závislostního chování; klasifikace a definice poruchy chování v kontextu kvality života v dospělosti.
 4. Intervence 3P v prostředí školní třídy a školy – prevence rozvoje poruchy chování. Intervence 3P jako strategie individuální cílené podpory, posilování a provázení jedince s poruchami v chování – principy, cíle, individuální plán podpory
 5. Systémové prvky a procesy pro podporu iluzivního prostředí školy ve vztahu k cílové skupině – prevence rizik vyloučení ze vzdělávání; cílené strategie prevence, podpory a provázení dětí/žáků v riziku/s problémy/poruchami chování, intervence. Škola jako resilienční prostor.
 6. Legislativní rámec problematiky vzdělávání, prevence, poradenství a intervence cílové skupiny žáků. Úmluva o právech dítěte v kontextu nejlepšího zájmu dítěte a rizik v chování ve školním prostředí. Trestní odpovědnost dětí a mládež, rodičů
 7. Bariéry v socializaci dětí a mladistvých s poruchou chování, biodromální kontext, kontext typologie, kontext strategií učení a výuky, diferencovaného přístupu k podpoře žáka v učení
 8. Externí a interní poradenské a intervenční služby, spolupráce učitele, školy a odborníků, mezioborová spolupráce v Intervenci 3P u cílové skupiny, témata poradenského rozhovoru
 9. Behaviorální analýza chování a její využití ve speciálněpedagogické diagnostice a intervenci.
 10. Učení a výuka jako resilienční procesy a jejich význam a využití pro cílenou intervenci.
 11. Preventivní a podpůrná opatření a jejich aplikace pro inkluzivní vzdělávání se zaměřením na cílovou skupinu žáků; základní strategie v práci pedagoga/speciálního pedagoga. Školské poradenské pracoviště a jeho úloha v edukaci, prevenci a intervenci cílové skupiny
 12. Poradenství a diagnostika speciálního pedagoga – se zaměřením na cílovou skupinu žáků – koncept funkčních a dysfunkčních kompetencí/strategií v učení.
 13. Význam a participace rodičů/osoby blízkých při naplňování edukačních potřeb cílové skupiny. Sociální sítě jako resilienční zdroje.
 14. Spolupráce školy s institucemi pro výkon ústavní a ochranné výchovy – role učitele kmenové školy v segregované formě intervence. Spolupráce školy se střediskem výchovné péče při všech formách individuální intervence, při aplikaci preventivních programů ve školním prostředí.
 15. Prevence a intervence na systémové úrovni školy – role etopeda ve školním poradenském pracovišti.
 16. Prevence a intervence na individuální úrovni – copingové strategie. Vrstevnické sociální sítě v kontextu resilienčních a podpůrných zdrojů individuální intervence.
 17. Vedení případu/případová konference/mezioborový přístup k prevenci/intervenci poruch chování, závislostního chování.
 18. Alternativní formy intervence rizik/problémů/poruch chování dětí/žáků – příklady dobré praxe v národním i mezinárodním školském prostoru.

Literatura

 • Bechyňová, V. (2012) Případové konference. Praha: Portál
 • Červenka, K. a V. Vojtová, et al. (2013) Východiska pro speciálněpedagogické intervence. (1. vyd.) Brno: MU.
 • Felcmanová, L., Habrová, M., Katalog podpůrných opatření PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODU SOCIÁLNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ. http://inkluze.upol.cz/ebooks/katalog-szn/katalog-szn.pdf
 • Fontana, D. (2010). Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele (Vyd. 3.). Praha: Portál.
 • Furman, B. (2015) Nikdy není pozdě na šťastné dětství: jak překonat minulost. (1. vyd.) Praha: Portál.
 • Goldman, L. (2015) Jak s dětmi mluvit o smrti. Vydání první. Praha: Portál.
 • Harry Ayers, H., Clarke, D. A. M., & Murray, A. (2000). Perspectives on behaviour: a practical guide to effective interventions for teachers (2nd ed.). London: D. Fulton.
 • Jůn, H. (2010). Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál, s.r.o. Kauffman, J. M., & Brigham, F. , J. (2009). Working with troubled children. Verona, Wis: Full Court Press.
 • Kopřiva, K. (2013). Lidský vztah jako součást profese (Vyd. 7., V Portálu 6.). Praha: Portál.
 • Kořínek, P. (2015) V panelech a bublinách : kapitoly z teorie komiksu. Praha : Akropolis.
 • Křivohlavý, J. (2004). Jak přežít vztek,zlost a agresi. (1. vyd.) Praha: Grada Publishing, a.s.
 • Mertin, V., & Krejčová, L. (2012). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika (1. vyd.). Praha: Wolters Kluwer Česká republika.
 • Miková, S., Stang, J. (2015) Typologie osobnosti u dětí. Praha: Portál.
 • Navrátil, P. (2010). Reflexivita v posuzování životní situace klientek a klientů sociální práce. (1. vyd.) Hradec Králové : Gaudeamus
 • Rieger, Z. (2011) Návrat k rodině a domů – příprava na odchod z ústavní péče. (1. vyd.) Praha: Portál.
 • Recknagel, M. (2012) Jak komunikovat chytře: tipy a triky pro zvládání obtížných rozhovorů. (Vyd.1.)Praha: Grada Publishing.
 • Říčan, P., (2004) Cesta životem. (2. vyd.) Praha: Portál, s.r.o.
 • Peterková, M. (2016) Kurz dobré nálady: lépe zvládejte emoční propady a výkyvy. Praha: Portál.
 • Studie o právech dítěte. (1. vyd.) Brno: Česko-britská o.p.s., 2011.
 • Ševčík, D. (2011). Domácí násilí: kontext, dynamika a intervence (1. vyd.) Praha: Portál.
 • Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. (1. vyd.) Praha: Grada Publishing
 • Špatenková, N. (2004) Krizová intervence pro praxi. (Vyd. 1.) Praha: Grada
 • Vodáčková, D. (2002.). Krizová intervence. (Vyd. 1) Praha: Portál, 2002.
 • Vojtová, V. (2010) Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti.(Vyd. 1) Brno: MU.
 • Vojtová, V. a K. Červenka. (2012). Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. (1. vyd.) Brno: MU
 • Vojtová, V. a M. Pavlovská. (2013).Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování.(Vyd. 1) Brno: MU.
 • Vojtová, V. (2003) Poradenství v rámci školy. In: Vítková, M. Otázky speciálně pedagogického poradenství, (Vyd. 1) Brno: MU.
 • Vojtová, V. (2010). Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti (1. vyd.). Brno: Masarykova univerzita.
 • Vojtová, V. a K. Červenka. (2013). et al. Intervence pro inkluzi. (1. vyd.) Brno: MU
 • Vojtová, V. a M. Pavlovská. (2013).Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování.(Vyd. 1) Brno: MU


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education