ZZ - Okruhy Speciální pedagogika - CŽV doplňující

Okruhy k závěrečné zkoušce
Speciální pedagogika
2017/2018


 1. Inkluze - inkluzivní vzdělávání
 2. Rámcové podmínky pro inkluzivní výchovu a vzdělání (legislativní podmínky, školský zákon č. 561/2004 Sb. a jeho novela č. 82/2015 Sb., vyhláška č. 27/2016 Sb.)
 3. Pedagogicko-psychologické poradenské služby (školní poradenská pracoviště, specializovaná poradenská zařízení, vyhláška č. 72/2015 Sb. ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
 4. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (charakteristika)
 5. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (charakteristika RVP ZV, cíle RVP ZV, klíčové kompetence, vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo, průřezová témata)
 6. RVP ZV pro základní školu speciální, I. a II. díl
 7. Raná intervence (pojetí, cíl, úkoly, organizace služeb, týmová práce, spolupráce s rodinou)
 8. Kariérové poradenství (předprofesní a profesní příprava, specifika u jedinců se zdravotním postižením)
 9. Logopedie (řeč, komunikace, narušená komunikační schopnost, etiologie a klasifikace vad a poruch komunikačních schopností, symptomatické poruchy řeči)
 10. Alternativní a augmentativní komunikace (charakteristika AAK, výhody a nevýhody užití, dynamické a statické komunikační systémy, příklady)
 11. Surdopedie (pojetí, etiologie, klasifikace sluchových vad, komunikační systémy, sluchová protetika, vzdělávací programy pro sluchově postižené)
 12. Komunikace sluchově postižených (mluvená hlásková řeč, psaná forma řeči, odezírání, pomocné artikulační znaky, daktylní řeč, znakový jazyk – vlastní znakový jazyk neslyšících, znakovaný jazyk)
 13. Specifické poruchy učení nebo chování (pojetí, etiologie, klasifikace SPU, diagnostika SPU, charakteristika dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifických poruch chování, organizace péče a vzdělávání žáků s SPU, hodnocení a klasifikace žáků s SPU)
 14. Somatopedie (pojetí, klasifikace, charakteristika vybraných druhů tělesného postižení, výuka žáků s tělesným postižením na základní škole, podmínky integrace žáka s tělesným postižením, kompenzační pomůcky, předprofesní a profesní příprava)
 15. Mozková obrna (charakteristika MO, formy MO, MO jako kombinované postižení, speciálně pedagogická diagnostika dítěte s MO, raná intervence, úkoly SPC, MŠ, školní zralost)
 16. Oftalmopedie (pojetí, etiologie, klasifikace zrakových vad, edukace dětí/žáků s těžším zrakovým postižením, poradenství dle věkových skupin)
 17. Psychopedie (pojetí, etiologie, klasifikace, charakteristika jednotlivých stupňů, edukace dětí/žáků s mentálním postižením, předprofesní a profesní příprava)
 18. Poruchy autistického spektra (pojetí, etiologie, znaky autistického chování, diagnostická kritéria, cíle výchovy a vzdělávání dětí/žáků s autismem, TEACCH program, SPC, možnosti vzdělávání)
 19. Kombinované vady (pojetí, okruh osob a základní charakteristika těžkého zdravotního postižení, charakteristika vybraných kombinovaných vad, možnosti edukace)
 20. Etopedie (charakteristika poruch chování – hledisko speciálně pedagogické – etopedické, hledisko sociologické, klasifikace poruch chování, možnosti prevence a řešení poruch chování, ústavní a ochranná výchova, přehled školských zařízení, legislativa)

Literatura

 • Bartoňová, M. (2012) Specifické poruchy učení. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2016) Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. (2016) Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Pitnerová, P., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. (2012) Dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. v mateřské škole. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2015) Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU.
 • Bazalová, B. (2011) Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Brno: MU.
 • Bazalová, B. (2012) Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: MU.
 • Blažková, R. (2009) Dyskalkulie a další specifické poruchy v matematice. Brno: MU.
 • Bočková, B. (2011) Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. Brno: MU.
 • Bytešníková, I. (2007) Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: MU.
 • Bytešníková, I. (2014) Koncepce rané logopedické intervence v České republice. Teorie, výzkum, terapie. Brno: MU.
 • Bytešníková, I. (2012) Komunikace dětí předškolního věku. Praha: Grada.
 • Dvořák, J. (2001) Logopedický slovník. Žďár n. S. Logopaedia clinica.
 • Fialová, I. (2011) Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU.
 • Fialová, I., Opatřilová, D., Procházková, L. (2012) Somatopedie. Brno: Paido.
 • Gajzlerová, L. (2014) Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Brno: MU.
 • Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z. (2007) Oftalmopedie. Brno: Paido.
 • Horáková, R. (2012) Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál.
 • Horáková, R. (2011) Surdopedie. Brno: Paido.
 • Chaloupková, S. (2011) Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu v základních školách praktických v České republice. Brno: MU.
 • Klenková, J. (200ž) Logopedie. Praha: Grada.
 • Klenková, J., Bočková, B., Bytešníková, I.(2012) Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido.
 • Lechta, V. (2008) Symptomatické poruchy řeči. Praha: Portál.
 • Lechta, V. (ed.) (2010) Základy inkluzivní pedagogiky. Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál.
 • Opatřilová, D. (2005) Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU.
 • Opatřilová, D., Zámečníková, D. (2005) Předprofesní a profesní příprava zdravotně postižených. Brno: MU.
 • Opatřilová, D., Nováková, Z., Vítková, M. et al. (2012) Intervence u dětí se zdravotním postižením v raném věku. Brno: Paido.
 • Opatřilová, D., Zámečníková, D. (2008) Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: MU.
 • Opatřilová, D. (ed.) (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU.
 • Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: MU.
 • Opatřilová, D., Vítková, M. et al. (2011) Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno: MU.
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. et al. (2013) Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: MU.
 • Pipeková, J. (ed.) (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido.
 • Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: MU.
 • Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2004) Praha: VUP.
 • Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (2015) Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
 • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (2008). Praha: VUP.
 • Röderová, P. (2015) Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. Brno: MU.
 • Thorová, K. (2006) Poruchy autistického spektra. Praha: Portál.
 • Valenta, M. a kol. (2007) Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP.
 • Valenta, M., Müller, O. (2013) Psychopedie, teoretické základy a metodika. Olomouc: Parta.
 • Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál.
 • Vítek, J. (2007) Medicínská propedeutika pro speciální pedagogy. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. Brno: Paido.
 • Vítek, J., Vítková, M. (2010) Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením na neurologické onemocnění. Brno: Paido.
 • Vojtová, V. (2010) Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MU.
 • Vojtová, V. (2007) Úvod do etopedie. Brno: Paido.
 • Vrubel, M. (2015) Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením. Brno: MU.
 • Zelinková, O. (2015) Poruchy učení. Praha. Portál.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education