ZZ - Okruhy Somatopedie - CŽV doplňující

Okruhy k závěrečné zkoušce
Specializace somatopedie
2015/16, 2016/17


 1. Východiska vztahu k osobám s tělesným a zdravotním postiženým ve společenském kontextu (periodizace přístupů).
 2. Život, dílo a význam hlavních představitelů oboru (Jedlička, Bartoš, Bakule, Chlup, Kábele).
 3. Integrace žáků s tělesným postižením do běžných typů škol a školských zařízení, legislativa. Speciálně pedagogická centra pro tělesně postižené, organizace, význam, zaměření činností.
 4. Školský systém vzdělávání jedinců s tělesným postižených (předškolní, základní, střední - legislativa).
 5. Integrace žáků s tělesným postižením do běžných typů škol (legislativa, podmínky, struktura IVP).
 6. Organizace a význam škol při nemocnici (cíle vzdělávání, rozsah a obsah vyučování, hodnocení, herní terapie).
 7. Charakteristika chronických onemocnění (alergie, astma), specifika přístupů ve školách.
 8. Epileptický syndrom, specifika přístupů, vliv na školní vzdělávání.
 9. Raná péče u dětí s vývojovými poruchami (cíle a význam, organizace, legislativa).
 10. Předprofesní příprava a profesní orientace žáků s tělesným postižením (hlediska přiměřenosti při výběru školy, poradenství).
 11. Význam práce a pracovního uplatnění osob s tělesným postižením. Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením.
 12. Individuální vzdělávací plán pro děti s tělesným postižením v předškolním a školním věku.
 13. Klasifikace pohybových vad.
 14. Specifika práce u dětí s tělesným postižením v předškolním vzdělávání. Posuzování školní zralosti u dětí s hybným postižením.
 15. Specifika vzdělávání v základních školách pro žáky s tělesným postižením (pracovní prostředí, kompenzační a didaktické pomůcky, speciální formy a metody práce – reedukace, kompenzace, rehabilitace).
 16. Terapie ve speciálně pedagogické péči – úkoly speciálního pedagoga, metody a postupy práce (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, zooterapie).
 17. Centrální a periferní obrny, charakteristika nejčastějších případů u dětí.
 18. Mozková obrna, etiologie, formy MO, vliv na psychický vývoj.
 19. Deformace, klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů.
 20. Progresivní svalová dystrofie (myopatie), Spinální svalová atrofie, etiologie, průběh onemocnění, důsledky, léčba.
 21. Diparéza (diparetický vývoj, reflexy v 6ti měsících, fixovaná diparéza, terapie, prognóza).
 22. Hemiparéza (rozvoj hemiparézy, reflexní zvláštnosti, fixovaná hemiparéza, poškození dominance motoriky ruky, asymetriehemisfér a řeč, držení těla a chůze, rozdvojené vnímání, narušené sebevědomí a rozvoj osobnosti, terapie, prognóza).
 23. Kvadruparéza (rozvoj kvadruparézy, reflexní odpovědi typické pro 6ti měsíční dítě s kvadruparézou, fixovaná kvadruparéza, význam narušeného vnímání, terapie a prognóza).
 24. Speciálně pedagogická diagnostika jemné motoriky, zvláštnosti u tělesně postižených, pedagogická intervence.
 25. Speciálně pedagogická diagnostika grafomotoriky, kresby a písma u tělesně postižených, pedagogická intervence.
 26. Symptomatické poruchy řeči u dětí s MO.

Literatura

 • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4.
 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodních dimenzích. Brno : MSD, 2005. ISBN 80-86633-31-4.
 • BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie & surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2.
 • FIALOVÁ, I.,OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-233-8.
 • JESENSKÝ, J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha : KAROLINUM 1995. ISBN 80-7184-030-0.
 • Defektologický slovník. Praha : H+H, s.r.o., 2000. ISBN 80- 86022-76-5.
 • LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-572-5.
 • MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-86-9.
 • OPATŘILOVÁ, D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno : MU, 2009. ISBN 879-80-210-5030-3.
 • OPATŘILOVÁ, D. Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno : MU, 2010, ISBN 978-80-210-5266-6.
 • OPATŘILOVÁ, D. Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. Elportál, Brno : MU, 2014. ISSN 1802-128X. 2014, ISBN 978-80-210-6769-1.
 • OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno : MU, 2006. ISBN 80-210-3977-9.
 • OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dědí se zdravotním postižením. Brno : MU, 2012. ISBN 978-80-210-5880-4.
 • OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5536-0.
 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno : MU, 2008. ISBN 978-80-210-4575-0.
 • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. Elportál, Brno: MU, 2015. ISBN: 978-80-210-7611-2.
 • PROCHÁZKOVÁ, L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno : MSD, 2009. ISBN 978-80-7392-094-4.
 • PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-142-3.
 • ŠLAPAL, R. Vybrané kapitoly z dětské neurologie pro speciální pedagogy. Brno : Paido, 2002. ISBN 80-7315-017-4.
 • VAĎUROVÁ, H. Sociální aspekty kvality života v onkologii. Brno : MSD, 2006. ISBN80-86633-60-8.
 • VÍTEK, J. Medicínská propedeutika. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-154-6.
 • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno : Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno : Paido, 1998. ISBN 80 85931-69-9.


Verze pro tisk

© 2010 Department of Special Education, Brno