ZZ - Okruhy Somatopedie - CŽV doplňující

Okruhy k závěrečné zkoušce
Specializace somatopedie
2016/17


 1. Inkluze žáků s tělesným postižením do běžných typů škol a školských zařízení, legislativa.
 2. Speciálně pedagogická centra pro tělesně postižené, organizace, význam, zaměření činností.
 3. Charakteristika chronických onemocnění (alergie, astma, epilepsie), specifika přístupů ve školách.
 4. Předprofesní příprava a profesní orientace žáků s tělesným postižením (hlediska přiměřenosti při výběru školy, poradenství).
 5. Individuální vzdělávací plán pro žáky s tělesným postižením.
 6. Specifika vzdělávání v základních školách pro žáky s tělesným postižením (pracovní prostředí, kompenzační a didaktické pomůcky, speciální formy a metody práce – reedukace, kompenzace, rehabilitace).
 7. Terapie ve speciálně pedagogické péči – úkoly speciálního pedagoga, metody a postupy práce (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, zooterapie).
 8. Klasifikace pohybových vad.
 9. Mozková obrna, etiologie, formy MO, vliv na psychický vývoj.
 10. Deformace, klasifikace, charakteristika jednotlivých druhů.
 11. Progresivní svalová dystrofie (myopatie), etiologie, průběh onemocnění, důsledky, léčba.
 12. Diparéza (diparetický vývoj, terapie, prognóza).
 13. Hemiparéza (rozvoj hemiparézy, poškození dominance motoriky ruky, asymetrie hemisfér a řeč, držení těla a chůze, rozdvojené vnímání, narušené sebevědomí a rozvoj osobnosti, terapie, prognóza).
 14. Kvadruparéza (rozvoj kvadruparézy, význam narušeného vnímání, terapie a prognóza).
 15. Speciálně pedagogická diagnostika jemné motoriky a grafomotoriky u dětí s MO, pedagogická intervence.
 16. Symptomatické poruchy řeči u dětí s MO.

Literatura

 • Bartoňová, M. (2012) Specifické poruchy učení. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. (2012) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Pitnerová, P., Vítková, M. et al. (2013) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. (2016) Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. et al. (2016) Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Opatřilová, D., Vítková, M. (2013) Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu. Brno: Paido.
 • Fialová, I., Opatřilová, D., Procházková, L. (2012) Somatopedie. Brno: Paido.
 • Fialová, I. (2011) Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU.
 • Hamadová, P., Květoňová, L., Nováková, Z. (2007) Oftalmopedie. Brno: Paido.
 • Horáková, R. (2011) Surdopedie. Brno: Paido.
 • Jankovský, J. (2001) Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Triton.
 • Klenková, J., Bočková, B., Bytešníková, I. (2012) Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido.
 • Lechta, V. (2002) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál.
 • Opatřilová, D. (2009) Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání. Brno: MU.
 • Opatřilová, D. (2010) Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s mozkovou obrnou. Brno: MU.
 • Opatřilová, D. (2014) Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením. Elportál, Brno: MU.
 • Opatřilová, D. (ed.) (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU.
 • Opatřilová, D., Nováková, Z., Vítková, M. et al. (2012) Intervence u dědí se zdravotním postižením v raném věku. Brno: Paido.
 • Opatřilová, D., Procházková, L. (2012) Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU.
 • Opatřilová, D., Zámečníková, D.(2008) Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: MU.
 • Opatřilová, D., Zámečníková, D. (2015) Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením. Elportál, Brno: MU.
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. et al. (2013) Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: MU.
 • Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Šlapal, R. (2007) Vývojová neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido.
 • Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál.
 • Vítek, J. (2007) Medicínská propedeutika. Úvod do neurologie. Úvod do oftalmologie. Brno: Paido.
 • Vítek, J., Vítková, M. (2010) Teorie a praxe v edukaci, intervenci, terapii a psychosociální podpoře jedinců se zdravotním postižením se zaměřením na neurologická onemocnění. Brno: Paido.
 • Vítková, M. (2006) Somatopedické aspekty. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido


Verze pro tisk

© 2010 Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky