ZZ - Okruhy Psychopedie - CŽV doplňující

Okruhy k závěrečné zkoušce
Specializace psychopedie
2015/16, 2016/17


 1. Pedagogika osob s mentálním postižením (Psychopedie). Pojem, předmět, cíle, postavení v systému věd. Historické pojetí péče o osoby s mentálním postižením.
 2. Charakteristika mentálního postižení. Definice. Etiologie mentálního postižení. Klasifikace mentálního postižení. Demence. Definice, charakteristika, projevy, typy.
 3. Charakteristika jednotlivých stupňů mentálního postižení. Osobnost jedince s mentálním postižením. Psychický a somatický vývoj.
 4. Symptomatické poruchy řeči. Alternativní a augmentativní komunikace u osob s mentálním postižením.
 5. Downův syndrom. Charakteristika, etiologie, typy, edukace.
 6. Systém vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením. RVP PV, RVP ZV, RVP ZŠS.
 7. Poradenské služby pro žáky s mentálním postižením.
 8. Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením.
 9. Sociální služby pro osoby s mentálním postižením.
 10. Nestátní neziskové organizace a církevní organizace zabývající se péčí o osoby s mentálním postižením.
 11. Poruchy autistického spektra. Charakteristika, etiologie, edukace.
 12. Terapie používané v rámci edukace a péče u osob s mentálním postižením.
 13. Diagnostika se zaměřením na osoby s mentálním postižením.
 14. Rodina a dítě s mentálním postižením.
 15. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením.

Literatura

 • Bartoňová, M. (2013) Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Bazalová, B. (2014) Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál.
 • Černá, M. a kol. (2008) Česká psychopedie. Praha: UK.
 • Dolejší, M. (1983) K otázkám psychologie mentální retardace. Praha: Avicenum.
 • Eisová, A. (1983) Kapitoly z dějin psychopedie. Praha: SPN.
 • Hrdlička, M., Komárek, V. (2004) Dětský autismus. Praha: Portál.
 • Knapcová, M. Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS. Praha: IPPP ČR, 2006.
 • Krejčířová, D. (2003) Autismus VII – Diagnostika poruch autistického spektra. Praha: IPPP.
 • Kubová, L. (1996) Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-Market.
 • Kubová, L. (1997) Piktogramy - metodická příručka. Praha: Tech-Market.
 • Lechta, V. (2002) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál.
 • Matoušek, O. (2007) Sociální služby. Praha: Portál.
 • Monatová, L. (1998) Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido.
 • Müller, O. (2005) Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: UP.
 • Pipeková, J. (2006) Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MU.
 • Pipeková, J. (ed.) (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido.
 • Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: MU.
 • Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2015) Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Brno: MU.
 • Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Pueschel, M. S. (1997) Downův syndrom pro lepší budoucnost. Praha: TECH-MARKET.
 • Rámcové vzdělávací programy pro předškolní a školní věk.
 • Selikowitz, M. (2005) Downův syndrom. Praha: Portál.
 • Švarcová, I. (2014) Mentální retardace. Praha: Portál.
 • Thorová, K. (2012) Poruchy autistického spektra. Praha: Portál.
 • Valenta, M., Müller, O. (2014) Psychopedie. Praha: Parta.
 • Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. (2008) Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. vydání. Praha: Portál.
 • Zvolský, P. a kol. (2001) Speciální psychiatrie. Praha: Karolinum.

Internetové zdroje

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [online]. Dostupné na: http://www.msmt.cz.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Dostupné na: http://www.mpsv.cz.
 • Národní ústav pro vzdělávání, Praha. Dostupné na: http://www.nuv.cz.
 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČRwww.inkluze.upol.cz


Verze pro tisk

© 2010-2017