ZZ - Okruhy Psychopedie - CŽV doplňující

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Psychopedie

2017/2018

 

 1. Pedagogika osob s mentálním postižením (Psychopedie). Pojem, předmět, cíle, postavení v systému věd. Historické pojetí péče o osoby s mentálním postižením.
 2. Charakteristika mentálního postižení. Definice. Etiologie mentálního postižení. Klasifikace mentálního postižení. Demence. Definice, charakteristika, projevy, typy.
 3. Charakteristika jednotlivých stupňů mentálního postižení. Osobnost jedince s mentálním postižením. Psychický a somatický vývoj.
 4. Symptomatické poruchy řeči. Alternativní a augmentativní komunikace u osob s mentálním postižením.
 5. Downův syndrom. Charakteristika, etiologie, typy, edukace.
 6. Systém vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením. RVP PV, RVP ZV, RVP ZŠS.
 7. Poradenské služby pro žáky s mentálním postižením.
 8. Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením.
 9. Sociální služby pro osoby s mentálním postižením.
 10. Nestátní neziskové organizace a církevní organizace zabývající se péčí o osoby s mentálním postižením.
 11. Poruchy autistického spektra. Charakteristika, etiologie, edukace.
 12. Terapie používané v rámci edukace a péče u osob s mentálním postižením.
 13. Diagnostika se zaměřením na osoby s mentálním postižením.
 14. Rodina a dítě s mentálním postižením.
 15. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením.

Literatura povinná
 

Bartoňová, M. (2013) Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Brno: Masarykova univerzita.

Bazalová, B. (2014) Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál.

Bendová, P., Zikl, P. (2011) Dítě s mentálním postižením ve škole. Praha: Grada.

Černá, M. a kol. (2015) Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Karolinum.

Pipeková, J. (2006) Osoby s mentálním postižením ve světle současných edukativních trendů. Brno: MSD.

Švarcová, I. (2011) Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Praha: Portál.

Valenta, M., Michalík, J., Lečbych, M. a kol. (2012) Mentální postižení: v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. Praha: Grada.

Valenta, M., Müller, O. (2013) Psychopedie: teoretické základy a metodika. Praha: Parta.

 

Literatura doporučená: 
 

Bachmann, P., Vítek, A. (2014) Vybrané kapitoly managementu nejen pro speciální pedagogy. Hradec Králové: Gaudeamus.

Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.

Bazalová, B. (2017) Autismus v edukační praxi. Praha: Portál.

Dlouhá, J., Dlouhý, M., Neubauerová, L., Sýkorová, Z., Dostálková, M. (2013) Úvod do psychopedie. Hradec Králové: Gaudeamus.

Dolejší, M. (1983) K otázkám psychologie mentální retardace. Praha: Avicenum.

Eisová, A. (1983) Kapitoly z dějin psychopedie. Praha: SPN.

Hrdlička, M., Komárek, V. (ed.) (2014) Dětský autismus: přehled současných poznatků. Praha: Portál.

Franiok, P. (2008) Vzdělávání osob s mentálním postižením. Ostrava: Ostravská univerzita.

Janovcová, Z. (2010) Alternativní a augmentativní komunikace: učební text. Brno: Masarykova univerzita.

Krejčířová, D. (2003) Autismus VII – Diagnostika poruch autistického spektra. Praha: IPPP.

Kubová, L. (1996) Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-Market.

Kubová, L. (1997) Piktogramy: metodická příručka. Praha: Tech-Market.

Lechta, V. (2011) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál.

Matoušek, O. a kol. (2007) Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál.

Monatová, L. (1998) Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido.

Müller, O. (ed.) a kol. (2014) Terapie ve speciální pedagogice. Praha: Grada.

Pipeková, J. (ed.) (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido.

Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: Masarykova univerzita.

Pipeková, J., Vítková, M. et al. (2015) Social inclusion of people with intellectual disabilities. Brno: Masaryk University.

Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice: texty k distančnímu vzdělávání.Brno: Paido.

Pueschel, S. M. (1997) Downův syndrom: pro lepší budoucnost. Praha: Tech-Market.

Selikowitz, M. (2011) Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. Praha: Portál.

Thorová, K. (2016) Poruchy autistického spektra. Praha: Portál.

Valenta, M. a kol. (2015) Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál.

Vágnerová, M. (2014) Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.

Zvolský, P. a kol. (2003) Speciální psychiatrie. Praha: Karolinum. 

 

Internetové zdroje:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Dostupné na: http://www.msmt.cz.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Dostupné na: http://www.mpsv.cz.

Národní ústav pro vzdělávání. Dostupné na: http://www.nuv.cz.

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Dostupné na: www.inkluze.upol.cz.

 


Verze pro tisk

© 2010-2018