ZZ - doplňující, kvalifikační studium - Předmět B - Surdopedie

Okruhy k závěrečné zkoušce
Povinný předmět B: Speciálněpedagogické poradenství a intervence v předškolním a školním věku -
SURDOPEDIE

2016/17


 1. Etiologie sluchových vad, diagnostické metody a techniky používané v surdopedické praxi - hodnocení a interpretace výsledků objektivních zkoušek sluchu.
 2. Speciálněpedagogické diagnostické nástroje hodnotící přínos kompenzačních pomůcek (sluchadel a kochleárních implantátů) u dětí a žáků s postižením sluchu.
 3. Komunikace a spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků v rámci logopedické intervence a podpory jedinců s postižením sluchu. Možnosti mezioborové spolupráce.
 4. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí s postižením sluchu raného a předškolního věku.
 5. Logopedická terapie a její specifika u žáků s postižením sluchu ve školním věku, možnosti jejího propojení se vzdělávacím procesem.
 6. Spolupráce se školou hlavního vzdělávacího proudu v rámci logopedické intervence a podpory dětí a žáků s postižením sluchu, metodické vedení.
 7. Činnost školského poradenského zařízení a školského poradenského pracoviště v kontextu poskytování podpůrných opatření. Mezioborová spolupráce.
 8. Personální podpůrná opatření poskytovaná dle platné legislativy (asistent pedagoga, další pedagog, speciální pedagog a jejich role ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se zřetelem na žáka s postižením sluchu).
 9. Platná legislativa související s realizací podpůrných opatření u dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciální učebnice, kompenzační pomůcky, využití tlumočnických služeb, bezdrátových doplňků a systémů AAK ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením).
 10. Individuální vzdělávací plán (IVP) – charakteristika a skladba IVP, tvorba IVP, spolupráce se školou a školskými zařízeními při tvorbě IVP.

Literatura
 • Doležalová, L., Hricová, L. (2012) Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: MU.
 • Doležalová, L., Hricová, L. (2013) Vytváření podmínek procesu pro cestu k inkluzivní společnosti a inkluzivnímu vzdělávání s ohledem na jedince se sluchovým postižením. In Klenková, J. et al. Jedinci s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. Vydání. Brno: MU, s. 105-126.
 • Doležalová, L., Hricová, L. (2012) Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením v České republice. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. Vyd. Brno: Paido, s. 133-140.
 • Dršata, J., Havlík, R. a kolektiv autorů (2016) Foniatrie – Sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš.
 • Holmanová, J. (2002) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima.
 • Horáková, R. (2012) Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha: Portál.
 • Horáková, R. (2012) Důležitost včasného odhalení sluchového postižení u dětí raného věku a zajištění efektivní péče. In Gabarík, M., Melikant, M., Slovák, T. Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 – 2012. Bratislava: IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s. r. o.
 • Lejska, M. (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido.
 • Šlapák, I. a kol. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education