ZZ - doplňující, kvalifikační studium - Předmět B - Somatopedie

Okruhy k závěrečné zkoušce
Povinný předmět B: Speciálněpedagogické poradenství a intervence v předškolním a školním věku -
SOMATOPEDIE

2016/17


 1. Specifika podpory v oblasti rané intervence u dětí s tělesným postižením, poradenské služby.
 2. Specifika školní zralosti u dětí s tělesným postižením, odklad školní docházky.
 3. Diagnostické domény u žáků s tělesným postižením.
 4. Specifika v oblasti grafomotoriky a psaní u žáků s tělesným postižením, možnosti podpory.
 5. Zvláštnosti v procesu učení u žáků s centrálním postižením.
 6. Předprofesní a profesní příprava žáků s tělesným postižením – oblasti diagnostiky, cíle a úkoly pro volbu povolání.
 7. Kompenzační pomůcky - využití v praxi (pomůcky didaktické, rehabilitační, kompenzační).
 8. Význam a charakteristika volnočasových aktivit u osob s tělesným postižením.
 9. Specifika podpory žáků s chronickým a závažným onemocněním.
 10. Význam ucelené rehabilitace a mezioborové spolupráce u osob s tělesným postižením.

Literatura
 • Hadj Moussová, Z., Duplinský, J. a kol. (2002) Diagnostika. Pedagogickopsychologické poradenství II. Praha: UK.
 • Hadj Moussová, Z., Valentová, L. a kol. (2002) Poradenské teorie a strategie. Praha: UK PdF
 • Janovcová, Z. (2010) Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: MU.
 • Lechta, V. (2008) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál.
 • Novosad, L. (2006) Základy speciálního poradenství. Vyd. 2. Praha: Portál.
 • Novosad, L. (2009) Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Praha: Portál.
 • Opatřilová, D. (ed). (2008) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita.
 • Opatřilová, D., Nováková, Z.(ed.) (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.
 • Opatřilová, D. (2005) Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU.
 • Opatřilová, D.(2013) Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.
 • Opatřilová, D., Procházková, L. (2011) Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Brno: MU.
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. (2013) Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.
 • Šarounová, J. (2014) Metody alternativní a augmentativní komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál.
 • Šikulová, R., Mrázová, E., Wedlichová, I. (2007) Pomáháme žákům s výběrem vzdělávací a profesní dráhy. Metodická příručka pro učitele základních škol. Most: Hněvín.
 • Vítková, M. (2004) Otázky speciálně pedagogického poradenství. 2. vyd. Brno: MU


Verze pro tisk

© 2010-2018