ZZ - doplňující, kvalifikační studium - Předmět B - Psychopedie

Okruhy k závěrečné zkoušce
Povinný předmět B: Speciálněpedagogické poradenství a intervence v předškolním a školním věku -
PSYCHOPEDIE

2016/17


 1. Pedagogika osob s mentálním postižením (psychopedie) jako vědní obor.
 2. Osobnost dítěte a žáka s mentálním postižením a PAS.
 3. Poradenský systém poskytující služby dětem a žákům s mentálním postižením a PAS.
 4. Systém vzdělávání pro děti a žáky s mentálním postižením a PAS.
 5. Rámcové vzdělávací programy určené pro děti a žáky s mentálním postižením a PAS.
 6. Speciálněpedagogická diagnostika psychopedická a intervence se zaměřením na dítě a žáka s lehkým, středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením.
 7. Specifika edukace žáků s mentálním postižením a PAS v období povinné školní docházky.
 8. Alternativní a augmentativní formy komunikace u žáků s mentálním postižením. Symptomatické poruchy řeči.
 9. Kariérové poradenství u žáků s mentálním postižením a specifika pracovního uplatnění.
 10. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením.

Literatura
 • Bajo, I., Vašek, Š. (1994) Pedagogika mentálne postihnutých (Psychopédia). Bratislava: Sapientia.
 • Bartoňová, M. (2005) Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Vítková, M. (2007) Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. (2007) Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Bartoňová, M., Bytešníková, I. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU.
 • Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. (2012) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Čadilová, V., Hynek, J., Thorová, K. a kol. (2007) Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál.
 • Dolejší, M. (1983) K otázkám psychologie mentální retardace. Praha: Avicenum.
 • Filatova, R. (2014) Snoezelen – MSE. Ostrava: Kleinwächter Josef.
 • Friedmann, Z. et al. (2011) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Brno: MU.
 • Hrdlička, M., Komárek, V. (2004) Dětský autismus. Praha: Portál.
 • Chaloupková, S. (2011) Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. Brno: MU.
 • Klenková, J., Vítková, M. (2011) Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Brno: MU.
 • Kucharská, A. a kol. (2007) Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech. Praha: IPPP ČR.
 • Lechta, V. (2002) Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál.
 • Müller, O. (2005) Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: UP.
 • Nováková, J. (2013) Biodromální vývoj jedinců s poruchami autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání. Brno: MU.
 • Opatřilová, D., Nováková, Z. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: MU.
 • Opatřilová, D., Vítková, M. et al. (2011) Speciálněpedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. Brno: MU.
 • Ošlejšková, H., Vítková, M. et al. (2013) Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální. Brno: MU.
 • Pipeková, J. (ed.) (2006) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido.
 • Přinosilová, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.
 • Pueschel, M. S. (1997) Downův syndrom pro lepší budoucnost. Praha: TECH-MARKET.
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2004) Praha: VÚP.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2016) Praha: VÚP.
 • Selikowitz, M. (2005) Downův syndrom. Praha: Portál.
 • Švarcová, I. (2006) Mentální retardace. Praha: Portál.
 • Thorová, K. (2006) Poruchy autistického spektra. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. (1999) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál
 • Valenta, M. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II. Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením. Olomouc: UP.
 • Valenta, M., Müller, O. (2012) Psychopedie. Praha: Parta.
 • Vašek, V. (1992) Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava: SPN.


Verze pro tisk

© 2010-2018